09/2021 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 26.08.2021 09:52 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 09/2021

V devátém pokračování naší poradenské a informativní rubriky nejprve informujeme o chráněném účtu a v části druhé se s Vámi Václava Baudišová podělí o určitou rekapitulaci soudních „tahanic“ mezi Ministerstvem zdravotnictví a žalobci, jimž se nelíbila protiepidemická opatření. Inspirací k této rekapitulaci jí byl článek na serveru Irozhlas.cz.

 

Chráněný účet

V minulém článku této rubriky jsme slibovali, že přineseme informaci o (v našem právním prostředí novém)) institutu, tedy o chráněném účtu; tento slib plníme na následujících řádcích.

Jedním ze způsobů provádění exekuce, slovy občanského soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb.) ze způsobů výkonu rozhodnutí, je tzv. přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Lidově řečeno jde o exekuci peněz z účtu.

Od července 2021 byla pravidla pro tento způsob vymáhání pohledávek - z pohledu věřitele (oprávněného) zpřísněna, z pohledu dlužníka (povinného) změkčena.

Zaprvé se změnila částka, která nesmí být povinnému z exekuovaného účtu zabavena, zatímco dříve šlo o dvojnásobek životního minima jednotlivce, od 1. července jde o trojnásobek, podle nyní platné částky životního minima tedy o 11 580 Kč.

Na tomto místě může být užitečné upozornit i na skutečnost, že exekuci lze provádět i na účtu manžela povinného, zde se pak exekvuje polovina prostředků, které byly na účtu ve chvíli, kdy byla banka o exekuci vyrozuměna. Pokud by tato polovina byla nižší než trojnásobek životního minima jednotlivce, pak samozřejmě zůstane tomuto manželovi povinného oněch aktuálně 11 580 Kč.

Pokud by povinný, tedy ten, proti komu je exekuce vedena, byl zaměstnavatelem, nesmí mu být z účtu zabavena částka určená na mzdy či odměny za práci jeho zaměstnanců, platí to však jen pro první měsíční výplatu.

Poté, kdy je bance doručeno usnesení soudu o nařízení exekuce, je banka povinna vyhovět žádosti povinného o zřízení chráněného účtu. Vedení účtu bude bezplatné, ani další podmínky nesmí být nevýhodnější, než jaké byly u původního účtu, proti němuž exekuce směřuje. Výhodou tohoto chráněného účtu bude to, že na prostředky, které na něm budou vedeny, nebude exekutor moci sáhnout. Samozřejmě nejde o veškeré peněžní prostředky, ale jen o ty, které pocházejí z příjmů, které jsou před výkonem rozhodnutí (exekucí) chráněny, tak zvané „chráněné příjmy“, jsou to:

  • výživné na dítě,
  • dávky sociální péče (příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči apod.)
  • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc),),
  • jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné, pohřebné,
  • příspěvek na bydlení,
  • jednorázové dávky pěstounské péče,
  • daňový bonus na nezaopatřené dítě,
  • plat či mzda a
  • starobní či invalidní důchod.

Z výše uvedeného výčtu by se mohlo zdát, že veškeré v něm uvedené příjmy nebude možné exekvovat, tak tomu ovšem není, samozřejmě že ze mzdy či ze starobního nebo invalidního důchodu bude možné provádět srážky jako doposud, ale ono nezabavitelné minimum, které musí povinnému zbýt, již nebude muset inkasovat pouze v hotovosti či poštovní poukázkou, aby se povinný vyhnul zabavení těchto prostředků v rámci exekuce vedené proti jeho účtu, k čemuž dosud docházelo. Stejně tak si bude moci povinný na chráněný účet nechat bez obav o zabavení vyplácet např. příspěvek na péči.  

O zřízení chráněného účtu bude třeba požádat banku, u které je veden tzv. obstavený účet, tedy ten, proti němuž exekuce směřuje. Ti, jež příjmy povinnému vyplácejí, na formuláři potvrdí, na jaký účet mu budou prostředky zasílat, banka je pak povinna tyto prostředky převést na jeho chráněný účet.

Od tohoto kroku si zákonodárci slibují, že i lidé, proti nimž je vedena exekuce, by mohli se svými prostředky hospodařit, jak je běžné, tedy používat bezhotovostní platební styk, mezibankovní převody, platební karty atp.

Koronavirus versus soudy

Po řadě měsíců s koronavirem už někdy ani nevíme, co platí a co ne. Zvlášť když se do výkonu vládní moci vloží ještě soudy. Každý se totiž může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.  Koronavirová opatření přezkoumávají na základě žalob fyzických i právnických osob tříčlenné senáty správního úseku Městského soudu v Praze, protože žalovaným je vždy Ministerstvo zdravotnictví sídlící v Praze.  Proti jeho rozsudku je přípustná kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně.

Jaká je tedy bilance? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 17. června při sněmovních interpelacích uvedl, že ministerstvo prohrálo celkem 17 soudních sporů, 65 jich vyhrálo a 35 řízení soudy zastavily.

Důležité je, že soudy některá opatření ministerstva ruší v podstatě proto, že nejsou dostatečně odůvodněna a ne proto, že by sama o sobě byla nesprávná, a vždy zatím daly ministerstvu lhůtu na vydání opatření nového. Ohledně povinnosti nosit respirátory ve veřejné dopravě a vnitřních prostorech staveb naposledy rozsudkem z 27. 7. 2021. Konkrétně se ministerstvo mělo vypořádat například s otázkou, zda nemohou v některých individuálních případech zdravotní rizika nošení respirátoru převýšit přínosy ochrany dýchacích cest jako prevence šíření koronaviru. Soud žádal doplnit také odkazy na odborné studie. Ministerstvo ale nedostatky podle soudu neodstranilo. Aktuálně platné opatření už zavedlo výjimku pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že výše uvedenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů.

Další i jen částečně zrušující rozsudky v době od února do června 2021 se týkaly omezení maloobchodu a služeb, negativního testu před příjezdem ze zahraničí, zavřených obchodů a omezeného setkávání, testování zaměstnanců a zákazu prodeje ve večerkách, uzavření restaurací a škol a omezení sportovišť, koupališť a wellness. Někdy už napadené opatření neplatí a platí nové, takže soud předchozí opatření neruší a jen konstatuje jeho nezákonnost pro nedostatečné odůvodnění.

Naopak padl úplně první zrušující rozsudek Městského soudu v Praze z 23. dubna 2020, který zpochybnil působnost ministerstva vůbec opatření vydávat. Ministerstvo se však bránilo kasační stížností a Nejvyšší správní soud dal ministerstvu za pravdu. Stejně tak neobstál například únorový rozsudek Městského soudu v Praze, který na základě žaloby otce zastupujícího čtrnáctiletého studenta rozhodl, že Gymnáziu Na Zatlance „se zakazuje uskutečňovat vzdělávání distanční formou a přikazuje se mu obnovit denní formu vzdělávání v souladu se svým školním vzdělávacím programem“.  Jen pro úplnost: příkaz se měl týkat všech studentů gymnázia, nejen dotyčného studenta. Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti gymnázia odložil vykonatelnost rozsudku a nedávno tento rozsudek zrušil a současně žalobu odmítl mimo jiné s odůvodněním, že „kompetence soudní moci je v podmínkách právního státu určena zákonem. Soudy si nemohou své kompetence libovolně rozšiřovat s tím, že to bude v zájmu nějakého vyššího dobra. Expanzivní výklad soudních pravomocí by nepřispěl k ochraně zákonnosti a hodnot právního státu, ale naopak k erozi těchto hodnot a k právní anarchii.“ 

Z výše uvedeného plyne, že soudní soukolí je poněkud nevyzpytatelné a my se musíme řídit běžným právním vědomím, a hlavně zdravým rozumem.

 

S pomocí irozhlas.cz

 

Václava Baudišová a

Luboš Zajíc