Doporučujeme


Projektový manažer SONS ČR, z.s.


Správce majetku a řidič SONS ČR z.s.


Zveme vás na Tyfloart 2024


SONS zrealizoval projekt IROP

logo EU a MMR

Název projektu: Podpora sociální služby pro zrakově postižené
reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016564

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a rozvoj terénních sociálních služeb v rámci 26 odboček Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., a to tak, aby kvalitně poskytovala stávající sociální služby pro maximální možný počet klientů.

Předpokládané výdaje projektu
12 519 534,35 Kč
Maximální výše dotace: 11 893 557,63 Kč

Realizace projektu: 2022 - 2023

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.SONS Online


Sbírka Bílá pastelkaO nás


Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. Ačkoli je pro takto postiženého člověka těžké orientovat se doma, natož na ulici, ačkoli je pro něj obtížné samostatně se najíst, natož si uvařit, ačkoli je pro něj takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem, natož pracovat v zaměstnání, může se to naučit dělat. Asi ne sám a možná ne úplně snadno. Ale může! A my jsme zde proto, abychom jemu i jeho blízkým při tom pomohli.

 Logo SONS

 

MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. 
Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.

Poskytujeme informace, rady, zácvik, odstraňujeme bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodicí psy, provozujeme kluby - prostě učíme žít bez zraku. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které jsme vybudovali a které naši nabídku rozšiřují o další služby, pracujeme na celém území ČR pro všechny, kdo nás potřebují. Podrobnější informace včetně nejdůležitějších spojení naleznete na těchto stránkách.

Kdo jsme?
Jsme Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále SONS, z. s.) - spolek s celostátní působností, který vznikl 16.6.1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a sdružujeme na 10 000 členů.

Proč existujeme?
Posláním naší organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Naše priority jsou:

 • vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku
 • podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů
 • socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech
 • odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany
 • ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení

Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, z nichž mnohé zřídila jako obecně prospěšné společnosti, usiluje o to, aby síť služeb, jejich návaznost, kvalita a dostupnost, byla co nejlepší.

Komu a jaké služby poskytujeme?
Služby poskytujeme členům i nečlenům organizace v následujících oblastech:

 • sociální práce mezi těžce zrakově postiženými občany včetně jejich vyhledávání a prvního kontaktu s nimi
 • základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem
 • speciální sociálně právní, pracovně právní poradenství
 • technické poradenství při výběru pomůcek pro zpracování informací včetně nácviku obsluhy takových zařízení
 • vydávání informačních časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitálním textu
 • provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na internetu
 • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.)
 • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům
 • služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba)
 • odstraňování architektonických bariér
 • a další