Doporučování a výuka pomůcek

 

Vedoucí střediska:
ing. Jiří Ježek

Adresa střediska:
Tyflokabinet
metodické centrum tyflotechnických pomůcek
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 422
fax: 221 462 461
e-mail: tyflokabinet@sons.cz

web: www.tyflokabinet.cz

 

Nadace Charty 77 v rámci projektu Počítače proti bariérám nám v roce 2003 poskytla 80 licencí Windows XP a 80 licencí MS Office XP v celkové hodnotě 1 418 560 Kč na výuku obsluhy PC pro nevidomé. Darovaný software bude sloužit k výuce obsluhy PC zrakově postižených osob.
Děkujeme.

logo Konto Bariery

 

Tyflokabinet je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Je také střediskem, na které se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty. Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité elektronické pomůcky, které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě - bariéru informační. Ty vyžadují v zásadě odborné posouzení jejich vhodnosti pro konkrétního těžce zrakově postiženého klienta a především odborné zaškolení v obsluze s nimi.


Tyflokabinet se zabývá poskytováním konkrétních služeb zejména v následujících oblastech:

  • poskytování komplexních informací a konzultací v oblasti pomůcek, tj. možnostech jejich získání a informovanosti o technických parametrech, cenách a obsluze;
  • podávání podnětů pro vylepšení pomůcek a inicializace nových pomůcek, a to ve spolupráci s vývojovými, výrobními a distribučními firmami;
  • testování uživatelské vhodnosti dovážených i nově zaváděných pomůcek;
  • demonstrace a posuzování vhodnosti náročných elektronických pomůcek;
  • školení v obsluze náročných elektronických pomůcek;
  • spolupráce s odbory sociální péče, úřady práce, zdravotními pojišťovnami, speciálními školami, zaměstnavateli i ostatními institucemi, které se zabývají problematikou těžce zrakově postižených;
  • propagace náročných kompenzačních pomůcek mezi těžce zrakově postiženými i nejširší laickou i odbornou veřejností, popularizace formou výstav, prezentací, odborných seminářů apod.;
  • vědecká a pedagogická činnost, tj. vedení seminárních a diplomových prací, zpracovávání oponentních posudků a expertíz;
  • podávání podnětů pro tvorbu příslušné legislativy týkající se těchto pomůcek.

Tyflokabinet úzce spolupracuje s těmito odbornými středisky SONS:

Počítače se speciální úpravou
Konzultanti PC pomůcek pro zrakově postižené a příslušná krajská školící střediska