ETM Praha 2020


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)            

ETM Praha 2020 (17.9.2020) - Evropský týden mobility

Přestupní dopravní uzly, autobusové terminály

 

MHMP-prezntace-20190319SONSprezentaceMHMP2019-nahled (jpg; 139 KB)

 

??? Prezentace xxxx  

  

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - formát pdf x kniha

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):¨

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky fas

MMR - metodkika k vyhlášce 398/2009Sb.:

           Doc. Renata Zdařilová - kniha, celá publikace pdf

 

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z.s. 2017/08)

 

 

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

(aktualizace 2017, 2018) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění:

seznam TN TZUS :

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZUS

a související NUTNÉ: dlažba a hmatový kontrast

 

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

InfoTabule (jpg; 176 KB) 

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

 

 

Hmatné štítky a legislativa - technické řešení

 

Městský mobiliář - z hlediska bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

 

 

Autobusové terminály - podklady k zpřístupnění a zajištění samostatného a bezpčného pohybu

Autobusový terminál - zásadní a časté CHYBY při provádění (chyby jak z pohledu uživatele, tak i legislativy)

 

Bezbariérový veřejný prostor pro osoby se sníženou schopností orientace (nevidomé / slabozraké)

ČKAIT - profesionální a profesionální (pro projetanty, architekty, investory, měst. úřady...) poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

 

Nevidomý a dopravní stavby - ukázková videa 

Pohyb v dopravních stavbách - sumárně

 

Braillovo písmo a dopravní stavby

Akustické majáčky - příklady frází

Řešení optického kontrastu dle legislativy

Železniční stanice a přístupnost - viz pravidla

Železnice a orientační systém pro nevidomé a slabozraké - stav

Schody v dopravních stavbách (veřejné prostoru) a jejich značení

Prosklené stěny z pohledu osob slabozrakých

VPN a vozidla ČD

Problém - zastávky s pojížděným a vysazeným mysem

Jak řešit - Posudky k bezbariérovému užívání staveb

 

Stav, chyby a problémy: ! ! !

 

... a co je zde správně ?

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob se sníženou schopností orientace

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

Chyby a překážky na komunikacích

Bezbariérový veřejný prostor - video

 

Nový typ chodeckého tlačítka pro světelnou a akustickou signalizaci na přechodech (varianta)

PPB 01:  AKUSTICKÉ TLAČÍTKO PRO CHODCE PPB-01 (PDF; 989 KB) 

 

Organizační opatření:

Minimální desatero pro komunikaci se slabozrakým / nevidomým jak pomoci a "ne tak, ale tak"

 

Všeobecné informace k veřejnému prostoru - co je nutné řešit z pohledu projekční i realizačního

V prostoru musí být vytvořeny logické trasy pro OSSO, primárně s použitím přirrozených vodících linií
-Obytná (pěší) zóna – nutné jednoznačné rozlišení začátek a konec! zóny (musí odpovídat dopravnímu značení a být i správně technicky provedeno) – v opačném případě je možná uživatelsky záměna nebo nerozlišení, což vede k zásadní bezpečnostní chybě
-Rozlišení dopravního režimu (bezpečný a nebezpečný prostor): chodník x vozovka, chodník x cyklostezka, chodník x chodník se smíšeným provozem, obrubníky, systém varovných pásů, přechod přes cyklostezku
-Přístup na přechod – osa signálního pásu musí ! být rovnoběžná s osou přechodu – jinak může chodec jít do prostoru určené pro dopravní prostředky a skončí mimo přechod a pod koly aut.
-U signalizovaného přechodu musí být v ose signálního pásu sloupek světelné signalizace (SSZ), jinak od hrany signálního pásu na obě strany (0,8m) nesmí být žádná překážka (ani sloup VO)
-Délka signálních pásů – maximu uživatelsky 8-10m bez vystupujících prvků nefunkční, nepoužitelné! Nutno zajistit přístup k fasádě objektu, parkovým obrubníkům, zábradlí apod. Za nepříznivého počasí (listí, zima…) může být až úplně nefunkční, SP nesmí zkončit uprostřed prostoru - prvek je nenajitelný, nepoužielný 
-Rozlišovat v signálním pásu (SP) x varovném pásu (VP) přechody x místa pro přecházení x přecházení tram trati (SP odsazen od VP (leg. 30-50 cm, doporučeno uživatelsky 50 cm – bezpečnostní riziko
-Použití prvků na umělé SP, VP a VL jen certifikované! materiály s nutnosti dodržení hmatového! (i barevného) kontrastu (jednoznačný popis již v TZ projektu) - viz TN 12.03.04 - 06 – jinak dlažba neodpovídá legislativě, uživatelsky nepoužitelná, nefunkční, nebezpečná
-Přístup na zastávky bus x tram – správný SP s najitelným označníkem (0,8 m od hrany SP), označník s hmatným popisem
-Zajištěn bezpečný přestup MHD (např.:| bus x tam x metro – obousměrně, najitelné a dostupné)
-Schodiště ve veřejném prostoru - kotrastní stupně, označení JEN stupnice (viz vyhl. 398/2009Sb.), osazení obousranného zábradlí (viz ČSN) s přesahem
-Akustický orientační systém, musí mít správné a pravdivé informace (i obousměrné) – majáčky ve výšce 2,5-3,5 m do směru hlavního přístupu, fráze a ovládání VPN dosah 40m (VPN 1, 2) viz vyhl. 398/2009Sb.
-Zastávkové přístřešky – dodržení kontrastní prosklených ploch (dle vyhl. 398/2009Sb.), akustický informační systém (dle legislativ – akustický výstup být musí – jinak se zastávka najít ani nedá)
-Zastávky MHD - vysazený mys (pojížděný mys pro OSSO není bezpečný, použitelný – zastávka je zde jen v čase kdy je zde dopravní prostředek MHD!)
-Přístup na ostrůvek zastávky MHD x HD – min vždy jedním přechodem (výška nástupní hrany BUS 200 mm, TRAM 240 mm)
-Signalizovaný přechod pro chodce – s akustickým naváděním musí být u nově osazených vždy – sloupek SSZ v ose SP (VPN 5, viz. 398/2009Sb.)
-Orientační systém (akustický) – zajištěn přístup např.: na autobusové nádraží, železniční stanici / zastávku – jinak je tato stavba nenajitelná
-Aktivní akustické informační tabule (odjezdové a příjezdové infotabule) musí mít akustický výstup (VPN 6, viz. 398/2009Sb.)

Kontakty, poradenství uživatelské, technické (autor www): www.sons.cz/bariery


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s., 2020 09 17 (c)