Dlažba a hmatový kontrast


 TZUSlogo (jpg; 5 KB)   Pochozí dlažba v exteriéru, hmatový kontrast, bezpečný pohyb uživatelů a legislativa

s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace (tj. nevidomých a slabozrakých) a dle legislativních podkladů dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona vyhlášky číslo 398/2009 Sb. (vydané MMR) musí být reliéfní dlažba jednoznačně odlišitelná od okolí, tzn. musí být u reliéfní certifikované dlažby zajištěn tzv. "hmatový kontrast" 

dle odst. 1.2.2. Citace:

"...pás musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní....", (v aktuálním znění...) tzv. musí mít funkční hmatový kontrast (tj. rozlišitelný nášlapem a bílou holí). 

Vyhláška včetně příloh (kompletní vyhl. č. 398/2009 Sb.) je ve formátu pdf ze stránek MMR ke stažení přímo zde.

Tato úprava se týká lemování varovných pásů, signálních, hmatných pásů, umělých vodících linií, jejich křížení nebo odsazení.

Technické upřesnění a popis "hmatového kontrastu" je dáno v technických návodech certifikovaných prvků, tzn. jaké má být okolí certifikovaných prvků, aby byly prvky funkční, bezpečné a použitelné pro danou cílovou skupinu

Certifikace hmatových prvků probíhá na základě nařízení vlády ČR č. 163/2002.

Seznam TN TZÚS (v aktuálním znění), které se týkají těchto požadavků (formát pdf z www TZÚS):

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
(související TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené) 

celý seznam viz na www TN na www TZÚS

Citace z TN TZÚS v poznámce k bodu 8:

„Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, s rovnoměrným počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks v obou směrech, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o min. rozměrech 200 x 200 mm a dále typově např. 200 x 250, 250 x 250, 250 x 400, 2 x 200 x 200 mm atd. bez sražené hrany (případně +výrobní normová tolerance 2 mm, tzn. mirkofazeta). Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav."

Pokud je v okolí signálního, varovného nebo jiného hmatného pásu, případně umělé vodící linie použita dlažba, která nevyhovuje těmto podmínkám, je použita např.: pražská dlažba, mozaika (50x50, 60x60 mm (alt . do rozměru 200x200 mm) nebo zámková dlažba 100x200 mm, alt typu „H", „I" apod., to je dlažba s mnoha spárami, tak nesplňuje(!) legislativní zákonné požadavky a je velmi obtížně rozeznatelná až nerozeznatelná od svého okolí a pro osoby se sníženou schopností orientace (slabozraké, nevidomé) je nepoužitelná, nedohledatelná až nebezpečná.

Na výše uvedené není výjimka.

Lemování certifikovaných prvků:

Signální pás – lemování z obou stran stejné, v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek (pozn. z uživatelského hlediska /přestože není uvedeno ve vyhl./: legislativně není omezena délka pásu, ale při délce signálního pásu nebo umělé vodící linie nad 8-10 m bez vystupujících vodících konstrukcí velmi rychle klesá jeho použitelnost a není zajištěn plynulý a bezpečný pohyb osob).

Varovný pás - lemování ze všech stran, min. ze tří stran (ze směru přístupu chodce z bezpečného prostoru, např.: chodníku, čtvrtá stana se předpokládá hladký obrubník), v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek, vzhledem k typu prvku (hranice bezpečného a nebezpečného prostoru) je nutno zajistit jeho stoprocentní funkčnost a bezpečně jej najít a rozeznat od okolí.

Umělá vodící linie lemování z obou stran stejné, v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek. Uživatelsky – pokud má prvek vést, musí být dobře najitelný a bezpečně použitelný. z uživatelského hlediska /přestože není uvedeno ve vyhl./: legislativně není omezena délka vodící linie, ale při délce umělé vodící linie nad 8-10 m bez vystupujících vodících konstrukcí velmi rychle klesá jeho použitelnost a není zajištěn plynulý a bezpečný pohyb osob). Umělou vodící linii je nutno navrhnout jen v odůvodněných případech. 

Hmatný prvek (např. podélná hranice mezi chodníkem a cyklostezkou) – min. lemování ze strany chodníku v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek, tzn. ze strany možného přístupu. Uživatelsky – musí být prvek správně a dobře najitelný a bezpečně použitelný.

Křížení vodících linií / signálních pásů je rovněž tvořeno plochou hladkou v šířce rovnající se šířce pásů. Plocha hladká je definována rovněž za výše uvedených podmínek (viz hmatový kontrast). 

Před místem pro přecházení je naváděcí signální pás vzhledem k identifikovatelnosti místa odsazen (min. o 300 mm, optimálně vzhledem k bezpečnosti o 500 mm ! ). Toto místo je tvořeno plochou hladkou za stejných podmínek (viz hmatový kontrast). 

Stejné ! odsazení (SP od VP) a úprava ! se týká i přechodů, kde se přechází tramvajová trať (chodec nemá přednost před tramvají, není-li spuštěno SSZ), ať již je přechod signalizovaný nebo ne ! - viz stanovisko a vyjádření MMR (vysvětlující metodický pokyn na www MMR). 

Dlažba a její lemování je pro chůzi, zachování směru, nalezitelnosti zájmových bodů velmi důležitá. Tato úprava je velmi zásadní u lemování pásů, které označují změnu dopravního režimu, oddělují bezpečné a méně bezpečné místo.

Nedodržení tohoto požadavku velmi snižuje použitelnost certifikovaných prvků a bezpečnost chodců

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění lze využít:

profesionální a profesní poradenství ČKAIT: poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené, kde se lze z pozice projektanta / dodavatele / investora dozvědět maximu technických i právních informací k dané problematice.

Certifikace prvků - hmatových dlažeb dle TN TZÚS a nařízení vlády č. 163/2002 pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace viz prováděcí vyhláška stavebního zákona 398/2009 Sb.

 

Signální pás a lemování (jpg; 83 KB)

Foto 1 Signální pás a lemování

Signální pás a lemování chybne (jpg; 99 KB)   

Foto 2 chybně

Lemování varovného a signálního pásu (jpg; 92 KB)

Foto 3 Lemování signálního a varovného pásu

dlaždice min. 200x200 mm, spáry max 4 mm,

bez zkosené hrany, odsazení SP od VP min 300 mm 

 

Nedodržování legislativních pravidel hraničí s obecným ohrožením ... 

Na veřejných komunikacích je chybovost a ohrožení bezpečnosti stále poměrně velké viz např. i: ČT Černé ovce

Chyby v realizacích ve veřejném prostoru

Chyby na autobusových terminálech

A kde lze tyto informace snadno ověřit, profesně i profesionálně? NNa profesním a profesionálním poradenství


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s., 2017 (c)