Dlažba a hmatový kontrast


Dlažba a hmatový kontrast

s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace a legislativní podklady

Dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona číslo 398/2009Sb. musí být zajištěn u certifikované dlažby tzn. hmatový kontrast.

dle vyhlášky, odst 1.2.2 (viz vyhl. 398/2009 Sb.).

"...pás musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. " , tzv. musí mít hmatový kontrast.

Tato úprava se týká lemování varovných pásů, signálních, hmatných pásů a jejich křížení.

Technické upřesnění a popis "hmatového kontrastu" je dáno v technických návodech certifikovaných prvků, tzn. jaké má být okolí těchto prvků, aby byly funkční, bezpečné a použitelné.

Certifikace hmatových prvků probíhá na základě nařízení vlády ČR č. 163/2002.

Seznam TN, které se týkají těchto požadavdků:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(viz seznam na www TZÚS )

z TN:

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.

 

Pokud je v okolí signálního, varovného nebo jiného hmatného pásu použita dlažba, která nevyhovuje těmto podmínkám, je použita např.: pražská dlažba (50x50, 60x60mm apod.), to je dlažba s mnoha sparami, je velmi obtížně rozeznatelná až nerozeznatelná od svého okolí.

Dlažba a její lemování je pro chůzi, zachoání směru, nalezitelnosti zájmových bodů velmi důležitá. Tato úprava je velmi zásadní u lemování pásů, které označují změnu dopravního režimu, oddělují bezpečné a méně bezpečné místo.

Nedoržení tohoto požadavku velmi snižuje bezpečnost chodců. 

 

Uživatelský výstup při certifikaci výrobku

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění lze využít

profesionální poradenství ČKAIT:  poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

 

Certifikace prvků - hmatoných dlažeb dle TN TZUS a nařízení vlády č. 163/2002 pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace viz prováděcí vyhláška stavebního zákona 398/2009Sb.

 

 fota - dobrá, chybná a nebezpečná řešení


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s., 2018 (c)