Zastávky s pojížděným a vysazeným mysem - problémy z pohledu OSSO


Obrázek

Praha bariérová x bezbariérová - tramvajová zastávka Italská, zastávka s vysazeným mysem, ale bariérová pro osoby zrakově postižené - nenajitelná

 

Problémy se samostatným a bezpečným pohybem na zastávkách tramvají s pojížděným mysem a zastávkách s vysazeným mysem pro osoby se sníženou schopností orientace

Vzhledem k narůstajícím projektům a stavbám je nutné důrazně zohledňovat bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace, tj. osob se zrakovým postižením.

a) ZASTÁVKY S POJÍŽDĚNÝM MYSEM

    1. UMÍSTĚNÍ A POUŽITÍ

viz METODIKA k vyhlášce č. 398/2009 Sb. vydaná MMR, a ČKAIT

„Zastávky s pojížděným mysem představují z hlediska bezpečnosti zrakově postižených (při výstupu i nástupu do tramvaje) problémový prvek. Zřizování těchto zastávek by se mělo omezit na klidové oblasti s malým dopravním zatížením ostatní dopravou. Zastávka je určena pouze pro jednu soupravu."

Na tento typ zastávky musí být zrakově postižený ve vozidle včas pravdivě akusticky upozorněn.

  1. TECHNOLOGIE PROVOZU

Pojížděný mys je po celou dobu pobytu vozidel v zastávce nástupištěm veřejné dopravy, v ostatní dobu je standardní vozovkou.

  1. NÁSTUP ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO (pouze do prvního vozu soupravy)

Vzhledem k vzdálenosti (cca 6 -7 m) od přijíždějícího vozidla a hlukovému pozadí není zrakově postižený schopný podle sluchu spolehlivě zjistit okamžik zastavení vozidla a tím i okamžik svého vstupu na pojížděný mys.

Na zastávce musí být proto technické zařízení spouštěné zrakově postiženým. To okamžik bezpečného vstupu zrakově postiženému na pojížděný mys akusticky oznámí (ten je dán okamžikem zastavení tramvaje).

Zrakově postižený se přibližuje k zastavenému vozidlu a nemůže tedy sluchem zjistit umístění vstupních dveří do vozidla (u různých typů jsou umístěny velmi odlišně vzhledem k čelu soupravy).

Oblast dveří musí být proto technickými prostředky vizuálně zobrazena u řidiče tak, aby ten mohl bezpečně zjistit, kdy zrakově postižený do vozidla nastoupil. Teprve poté může vozidlo oblast zastávky s pojížděným mysem opustit.

Uvedený proces nástupu zrakově postiženého do vozidla je nutné objektivně časově vyhodnotit, je zřejmé, že se jedná o podstatně delší čas, než například při nástupu u zastávky s vysazeným mysem.

  1. VÝSTUP ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO (z kteréhokoli vozu soupravy)

Na tento typ zastávky musí být zrakově postižený ve vozidle včas akusticky upozorněn.

Oblast pojížděného mysu musí být proto technickými prostředky vizuálně zobrazena u řidiče, tak aby ten mohl bezpečně zjistit, kdy zrakově postižený pojížděný mys (nástupiště veřejné dopravy) bezpečně opustil.

Uvedený proces výstupu zrakově postiženého z vozidla je nutné objektivně časově vyhodnotit, je zřejmé, že se jedná o podstatně delší čas, než například při výstup na zastávce s vysazeným mysem.

 

b) ZASTÁVKY S VYSAZENÝM MYSEM (např. ulice ŠTEFÁNIKOVA, Praha 5)

  1. UMÍSTĚNÍ A POUŽITÍ

Bez zvláštních požadavků, jde o zastávku na rozšířeném chodníku

  1. TECHNOLOGIE PROVOZU

Vysazený mys je po celou dobu pobytu vozidel nástupištěm veřejné dopravy navazujícím na plochu chodníku a fakticky ji rozšiřuje.

  1. NÁSTUP ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO (do kteréhokoli vozu soupravy)

Vzhledem k vzdálenosti (cca 1 až 2 m) od přijíždějícího vozidla a hlukovému pozadí je zrakově postižený schopný sluchem zjistit okamžik zastavení vozidla, výstupu ostatních cestujících a tím i okamžik svého nástupu.

Zrakově postižený je v blízkosti zastavujícího vozidla a sluchem může tedy zjistit umístění vstupních dveří do vozidla (u různých typů jsou umístěny odlišně).

Uvedený proces nástupu zrakově postiženého do vozidla je nutné objektivně časově vyhodnotit, je však zřejmé, že je shodný se zastávkou umístěnou na chodníku.

  1. VÝSTUP ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO (z kteréhokoli vozu soupravy)

Na tento typ zastávky není nutné zrakově postiženého ve vozidle akusticky upozornit. Uvedený proces výstupu zrakově postiženého z vozidla je nutné objektivně časově vyhodnotit, je však zřejmé, že je shodný se zastávkou umístěnou na chodníku.

ZÁVĚR:

Jak vyplývá z výše uvedeného je zajištění bezpečného a samostatného pohybu zrakově postižených  na zastávkách s pojížděným mysem velmi problematické. Zastávku i vozidlo je nutné dovybavit technickými prostředky a zajistit jejich spolehlivou funkci! Bezpečnost zrakově postižených je také mimořádně závislá na jednání pracovníků dopravce, tedy na lidském faktoru.

Mimo výše uvedené je také nutné řešit i situaci, kdy je v okamžiku příjezdu  tramvaje k nástupišti veřejné dopravy toto nástupiště zaplněno vozidly, která nemohla vzhledem k dopravní situaci prostor opustit (kongesce apod.).

Důsledná nutnost řešení projektování, kontrola a provádění tramvajových zastávek s pojížděným mysem!

 Zastávka s pojížděným mysem (jpg; 110 KB)

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s pojížděným mysem (jpg; 75 KB)

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s pojížděným mysem (jpg; 103 KB)

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s pojížděným mysem (jpg; 75 KB) 

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s pojížděným mysem (jpg; 65 KB) 

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s pojížděným mysem (jpg; 69 KB)

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s pojížděným mysem (JPG; 3 MB) 

Zastávka s pojížděným mysem

 Zastávka s vysazeným mysem (jpg; 61 KB)

Zastávka s vysazeným mysem

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.