Autobusové terminály


Obrázek

Autobusové terminály

Předpoklady a podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb, přístup a užívání osobami se sníženou schopností orientace

Právní prostředí

Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění navazujících zákonů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.

Vyhláška č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.146/2008 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění č. 62/2013 Sb. a č. 406/2017 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb.

Věcné podklady

ČSN 73 6110 včetně změny Z1

ČSN 73 6425-1

ČSN 73 6425-2

TN TZÚS 12.03.04

TN TZÚS 12.03.06

TN TZÚS 12.03.07

(Certifikace prvků – hmatných dlažeb dle TN TZÚS a nařízení vlády č. 163/2002 celý seznam na www TZÚS)

Důležité:

bezbariérové úpravy uvedené ve vyjmenovaných ČSN jsou dle vyhlášky 398/2009 Sb. § 3 normovými hodnotami, nelze z nich udělit výjimku dle zákona č. 183/2002 Sb.

Stavební část

vodicí linie přirozené – viz ČSN

vodicí linie umělé v ploše – výjimečné ve vyjmenovaných a odůvodněných případech

volný průchod podél vodicích linií

zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl – viz ČSN

hmatové prvky – viz vyhláška (použitelné i z přírodních materiálů)

hmatný kontrast hmatových prvků – viz nařízení vlády + TN TZÚS

vyznačení v půdoryse nebo zarážka pro slepeckou hůl – zařízení a zařizovací předměty

vizuální kontrast částí stavby a zařizovacích předmětů – viz vyhláška + ČSN

výška a úprava nástupních hran zastávek – viz ČSN

detaily dlažeb – zastávky, přechody apod.

Orientační systém pro veřejnost – prvky a úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace

hmatové štítky u označníků zastávek, provedení + umístění

akustické dálkově spouštěné majáčky umístění, fráze základní+ rozšířené, hlasitost a zpoždění frází, správné trylky

Poznámka:

přístupové komunikace, vlastní terminál, budova AN (exteriér i interiér)

hmatové štítky WC – viz Vyhláška 398/2009 Sb.

štítky na označníky – pravidla

Informační systém pro veřejnost – prvky a úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace

akustické, dálkově spouštěné výstupy informačních prvků pro veřejnost

Poznámka:

spouštění pouze jednoho vybraného informačního prvku pro veřejnost

 

Předběžné podklady k případnému projednání např.

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT

Odkaz na „ČKAIT Poradenství"

https://www.ckait.cz/content/poradenstvi-pro-bezbarierove-reseni-staveb-pro-zrakove-postizene-0

- Dopravní značení

- Pozemní komunikace – CELEK, detaily prvků, vodicích linií dlažeb apod.

- Řešení zastávek – celek, návaznost na okolní dopravu, detaily prvků,

- Umístění a řešení zařizovacích předmětů, mobiliář obecně

- Orientační systém pro veřejnost, prvky pro osoby se sníženou schopností orientace, (hmatné štítky, akustický systém - majáčky, ..)

- Informační systém pro veřejnost, prvky pro osoby se sníženou schopností orientace, (odjezdové, příjezdové infopanely, označníky, atd.), standard ovládání panelů

- Interiér budovy AN – přístupnost objektů obecně

- Certifikované materiály dle TN TZÚS viz https://koordinacesv.tzus.cz/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky dle nařízení vlády 163/2002 (např.: i přírodní)

  (příklad výrobci a dodavatelé prvků)

Bezbariérový prostor obecně pro OSSO

s tímto i související:  

městský mobiliář – z hlediska OSSO

předzahrádky – bezpečnost chodců a vyhláška

Vyskytující se chyby na autobusových terminálech

Metodika Ministerstva dopravy pro objednání bezbariérové dopravy.

 


 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.