Autobusové terminály


Obrázek

 

Autobusové terminály

Předpoklady a podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb, přístup a užívání osobami se sníženou schopností orientace.

 

 

   

Právní prostředí

Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění navazujících zákonů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a č.215/2016 Sb..

Vyhláška č.398/2009 Sb.

Vyhláška č.146/2008 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve zněč. 62/2013 Sb. a č. 406/2017 Sb.

Vyhláška č.294/2015 Sb.

Věcné podklady

ČSN 73 6110 včetně změny Z1

ČSN 73 6425-1

ČSN 73 6425-2

TN TZÚS 12.03.04

TN TZÚS 12.03.06

TN TZÚS 12.03.07

(Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZUS a nařízení vlády č. 163/2002)

 

Důležité:

bezbariérové úpravy uvedené ve vyjmenovaných ČSN jsou dle vyhlášky 398/2009 Sb. §3

normovými hodnotami, nelze z nich udělit výjimku dle zákona č.183/2002 Sb.

Stavební část

vodicí linie přirozené – viz ČSN

vodicí linie umělé v ploše - výjimečné ve vyjmenovaných a odůvodněných případech

volný průchod podél vodicích linií

zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl – viz ČSN

hmatové prvky – viz vyhláška (použitelný i z přírodních materiálů)

hmatný kontrast hmatových prvků – viz nařízení vlády + TN TZÚS

vyznačení v půdoryse nebo zarážka pro slepeckou hůl – zařízení a zařizovací předměty

vizuální kontrast částí stavby a zařizovacích předmětů – viz vyhláška + ČSN

výška a úprava nástupních hran zastávek - viz ČSN

detaily dlažeb - zastávky, přechody apod.

Orientační systém pro veřejnost – prvky a úpravy pro osoby se

sníženou schopností orientace

hmatové štítky u označníků zastávek, provedení + umístě

akustické dálkově spouštěné majáčky umístění, fráze základní+ rozšířené, hlasitost a

zpoždění frází, správné trylky

Poznámka:

přístupové komunikace, vlastní terminál, budova AN (exteriér i interiér)

hmatové štítky WC - viz Vyhláška 398/2009Sb.

štítky na označníky - pravidla

Informační systém pro veřejnost – prvky a úpravy pro osoby se

sníženou schopností orientace

akustické, dálkově spouštěvýstupy informačních prvků pro veřejnost

Poznámka:

spouštění pouze jednoho vybraného informačního prvku pro veřejnost

 

Předběžné podklady k případnému projednání např. poradenství na ČKAIT - seznam PD

- Dopravní značení

- Pozemní komunikace – CELEK, detaily prvků, vodicích linií dlažeb apod.

- Řešení zastávek – celek, návaznost na okolní dopravu, detaily prvků,

- Umístění a řešení zařizovacích předmětů, mobiliář obecne

- Orientační systém pro veřejnost, prvky pro osoby se sníženou schopností orientace, (hmatné štítky, akustický systém - majáčky, ..)

- Informační systém pro veřejnost, prvky pro osoby se sníženou schopností orientace , (odjezdové, příjezdové infopanely, označníky, atd.), standard ovládání panelů

- Interiér budovy AN - přístupnost objektů obecně

- Certifikované materiály dle TN TZUS 12.03.xx  dle nařízení vlády 163/2002 (např.: i přírodní)

(příklad výrobci a dodavatelé prvků)

Bezbariérový prostor obecně pro OSSO

 

s tímto i související:  

městský mobiliář - z hlediska OSSO

předzahrádky - bezpečnoat chodců a vyhláška

 

Metodika Ministerstva dopravy pro objednání bezbariérové dopravy.

 

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.