Koridor pro přecházení tramvajového pásu


Obrázek

MMR Vyhláška a cykloinfrastruktura obr (jpg; 29 KB) 

Koridor pro tramvajovy pas - signalni pas odsazen (jpg; 96 KB)           Koridor pro přecházení tramvajového pásu - hmatové prvky pro nevidomé


V obecné rovině platí, že řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje; viz § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Z toho vyplývá, že u míst pro přecházení a u koridoru pro přecházení tramvajového pásu musí chodec dbát zvýšené opatrnosti.

Z hlediska prostorové orientace osob se zrakovým postižením je nevidomý chodec o této skutečnosti informován prostřednictvím odsazeného signálního pásu od pásu varovného. Konkrétní technické požadavky stanoví vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Definici a požadavky na provedení signálního pásu obsahuje bod 1.2.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. Podle tohoto ustanovení signální pás označuje místo odbočení z vodicí linie k orientačně důležitému místu a současně určuje směr přecházení. Dále jsou uvedeny požadavky na jeho délku, šířku a strukturu povrchu.
Definici a požadavky na provedení varovného pásu obsahuje bod 1.2.4 přílohy č. 1 téže vyhlášky. Podle tohoto ustanovení varovný pás ohraničuje místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné. Dále jsou uvedeny požadavky na jeho délku, šířku a strukturu povrchu.

Návazně přímo požadavky na hmatové prvky u koridoru pro přecházení tramvajového pásu stanoví bod 2.2.4 přílohy č. 2 k bezbariérové vyhlášce.
„2.2.4. Koridory pro přecházení tramvajového pásu se vybavují varovnými a signálními pásy odsazenými o 0,3 m od varovných pásů. U nástupních ostrůvků lze z prostorových důvodů od tohoto odsazení upustit. Podrobnosti o provádění hmatových prvků stanoví příslušné normové hodnoty."

Pro účely této vyhlášky se koridorem pro přecházení tramvajového pásu rozumí jakékoliv místo stavebně upravené pro přecházení tramvajové tratě, a to i v případě, že je v rámci tohoto koridoru překonáván také jízdní pruh. Při každém přecházení tramvajové trati je žádoucí zajistit nejvyšší možnou míru ochrany uživatele v dopravním prostoru, jakou lze prostřednictvím hmatových prvků v současnosti dosáhnout. Obdobně se postupuje též u koridorů pro přecházení tramvajového pásu, který je vybaven světelným a akustickým zařízením pro chodce. Důvodem je přepnutí signalizačního zařízení do nočního režimu nebo jeho porucha.

Ke způsobu provedení vlastního odsazení zdůrazňujeme, že hodnota 0,3 m je zásadně nepodkročitelné minimum. Menší vzdálenost totiž nelze identifikovat bílou holí. Tolerance se připouští pouze ve prospěch zdůraznění tohoto odsazení. Konkrétně norma uvádí limitně rozmezí 0,3 - 0,5 m; viz třetí věta bodu 10.1.3.1.12 změny č. Z1 normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Odsazení v celé této délce se považuje za splnění vyhlášky.

Jako pracovní pomůcku je možné využít metodiku k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; viz její obrázky č. 111 až 113. Viz Metodika k vyhlášce

Pro úplnost uvádíme, že obrázek d5 v informativní příloze k normě ČSN 73 6425 - 1:2007 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1: Navrhování zastávek byl publikován ještě před účinností bezbariérové vyhlášky a od 18.11.2009 jej v aplikační praxi nelze použít.

zdroj:
www Ministerstvo pro místní rozvoj
soubor ke stažení pdf z podkladů MMR a koridor pro tram trať a obecně MMR 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c)