Přístupné objekty


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

 

 

Přístupnost objektů občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace (nevidomé a slabozraké)

 

 

 

Budovy a objekty občanské vybavenosti / státní správy - požadavky na jejich přístupnost (městské a obecní úřady, úřady práce, soudy, polikliniky atd.) osobami se sníženou schopností orientace

 

Z prováděcí vyhlášky stavebního zákona vydané MMR, tj. vyhlášky č. 398/2009 Sb.,

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

(viz http://1url.cz/@mmr3982009 nebo přímo k prohlížení MMR 398/2009 Sb.):

 

"§ 1 Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen "osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace").

§ 2 (1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

... občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

... pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením5) (dále jen "stavby pro výkon práce").

(2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují."

 

Přístupnost objektu pro osoby se sníženou schopností orientace

 

Orientační systém

Je nutné zajistit dostupnost  / "najitelnost" objektu a vlastního vstupu do konkrétního objektu osazením akustického hlasového majáčku nad vstupem nebo vstupními dveřmi.

Osazení stacionárního majáčku v ose hlavního vstupu ve výšce 2,5 až 3,5 m se zajištěným trvalým připojením na napětí 230 V, s aktuálně a pravdivě nahranými frázemi (ve formátu, struktuře a kvalitě dle požadavku výrobce) spustitelnými všemi typy VPN. (viz obr. 1, 2)

Fráze 1 - základní, spustitelná VPN tlačítkem č. 1, (VPN = vysílačka pro nevidomé) - aktuální / správný trylek + popis lokace objektu (adresa), slouží i jako orientační bod.

Fráze 2 - rozšířená, VPN tl. č. 2, aktuální / správný trylek + popis stavu a možnosti po vstupu do objektu, případně otevírací doba, možnost asistence (kontakty) dle standardu, otevírací (pracovní) doba, denní x noční režim, přístup k informačnímu centru, infopultu, pokladně, WC, (proškolené obsluze) apod.

(Trylky ve frázi dle vyhlášky 398/2009 Sb.:

trylek "I-Á" Trylek I-A (mp3; 14 KB) značí: následuje úrovňový vstup, trylek "BRLM" Trylek Brlm (mp3; 27 KB) značí: následují schody, trylek "Cink" Trylek Cink (mp3; 23 KB) značí: následují eskalátory)

možní dodavatelé

viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb., kapitola 1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb, čl. 1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením, body 1.2.8 Akustický prvek a 1.2.9 Dálkové ovládání akustických prvků

 

Zvonky u vstupu

Osazení zvonků u vstupu do objektu: správná a logická poloha, dosah, srozumitelnost a pochopitelnost (použity všeobecné piktogramy, značení, reliéfy, případně i haptické a dostatečně velké, včetně vhodného umístění…)

 

Schody

Kontrastní první a poslední stupeň schodišťového ramene (jen stupnice!, ne podstupnice, tzn. stupnice musí být výrazně kontrastně rozeznatelná /např.: žlutý pruh šířky 100 mm/, kontrastní značení podstupnice je nepřípustné - výrazně se snižuje bezpečnost chodců). (viz obr. 3, 4)

viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009Sb., kapitola 2 Schodiště a vyrovnávací stupně, čl. 2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Madla na schodišti musí být oboustranná.

Přesah madla zábradlí přes hranu prvního a posledního stupně v schodišťovém rameni musí být min. 150 mm. (viz obr. 5)

viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009, kapitola 2. Schodiště a vyrovnávací stupně., bod 2.1.3.; příslušné ČSN   

 

Výtahy

Výtahová šachta a výtah,  aby byl použitelný, musí být najitelný.

Výtah musí mít přístupná tlačítka na nástupních místech i uvnitř výtahové klece, musí mít správné a logické osazení panelů ovládání výtahu (vně na nástupních místech v blizkosti dveřní zárubně nebo na ní, uvnitř klece)

Výtah musí mít odpovídající akustické hlášení vzhledem k vizuálnímu systému a haptickému popisu.

viz Příloha č. 1 k vyhlášce 398/2009 Sb., kapitola 3 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Články 3.0 a 3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. (bod 3.1.3 odkaz na příslušnou ČSN, zde požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu). Článek 3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - se zrakovým postižením (body 3.2.1., 3.2.2 odkazují na příslušnou ČSN, zde další požadavky na provedení ovladačů, optickou, akustickou a hlasovou signalizaci).

Reliéfní a braillský popis podlaží / pater tlačítek (ovladače musí vyčnívat min. 1 mm nad okolní povrch, reliéf nesmí mít ryté písmo, Braillské znaky musí mít standardní velikost - dle ČSN). (viz obr. 6, 7, 8)

Na panelu musí být zvýrazněné tlačítko s výstupním podlažím z objektu (písmo s popisem min. o 5 mm převýšené). (viz obr. 9)

Ve výtahu musí být akustické hlášení o pozici výtahu při jeho zastavení a o budoucím směru jízdy.

 

Přístupové chodby a vstupy do prostor určených veřejnosti

Označení čísla / názvy pater / podlaží musí být dostatečně velké, kontrastní, haptické (reliéfní, případně i braillské), logicky osazené (např. v blízkosti schodišť, křížení chodeb, u výtahů..)

Označení dveří určených pro veřejnost (informace, podatelny, pokladny, kanceláře /prostory pro možný kontakt s veřejností/, WC, vstupní a únikové dveře..) - přiměřeně.  Štítky (grafické, textové, obecné) s označením musí být dostatečně velké, kontrastní, v úrovni očí (osazeny ve výšce 1600 mm nad podlahou), včetně haptických štítků nad klikou těchto dveří: haptické / reliéfní s braillským popisem), osazeny 200 mm nad klikou dveří. (viz obr. 10)

viz Příloha č. 3 k vyhl. 398/2009 Sb., 5. Hygienická zařízení a šatny, 5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

 

Kontrastní nároží na chodbách případně i dalších prostorech určených pro veřejnost,

kontrastní vyznačení prosklených stěn, dveří / oken s nízkým zasklením (dva výrazné pruhy / značky ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm), (viz obr. 11, 12)  viz podrobněji.

kontrastní kliky

viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb., obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 1. Základní prvky bezbariérového užívání, 1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace, bod 1.2.11 a Příloha č. 3 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností...bod 1.2.

 

Interiérové umělé vodící linie

Při velkých prostorech, kde nelze využít přirozené vodící linie, které jsou upředňostňovány (viz vyhl. č. 398/2009), použít umělé vodící linie (prvky), případně zkombinovat s vhodnými stavebními úpravami toto nahrazující.

Možní dodavatelé prvků.

 

Doporučené

  • při složitějším půdorysu a tvaru podlaží - haptická mapa  / mapy
  • vhodné / kontrastní / přiměřené osvětlení

  

Informační systém

Odbavovací, registrační systémy

Velmi nevhodný systém ovládání dotykovým panelem bez hlasové odezvy x kontroly, bez zrakové kontroly. Tyto panely jsou nedohledatelné - nenajitelné, nepoužitelné - nemožnost využití služeb, včetně samostatného ovládání, papírový výstup většinou nečitelný, těžká nebo nemožná kontrola dat, nemožnost použití systému. Systém s přivoláním klienta bez hlasového výstupu bez návaznosti najít správný vstup, dveře,  správný pult, pracoviště. (viz obr. 13)

Vhodnější zajistit jiným technickým řešením, případně, nelze li jinak i lidským faktorem. Varianta: např. hlasovým majáčkem nebo zvonkem nebo pomocí VPN tl. č.4., www a ideálněji jejich kombinací...). Zajistit přístup k první kanceláři, není-li možnost navedení k infopultu nebo vrátnice, kde je možnost řešit dané záležitosti s přiměřeně proškoleným personálem (s ohledem na komunikaci). 

(informační systémy v dopravě)

 

Proškolený personál pro komunikaci s osobami se sníženou schopností orientace 

viz Příloha č. 3 k vyhl. č. 398/2009 Sb., Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností ...6. Prostory a zařízení, bod. 6.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Vhodné pro oddělení a pulty: asistenční, informační, podatelny, vrátnice, specializovaná pracoviště / oddělení (žádosti o kompenzační pomůcky, příspěvky, průkazy a legitimace, parkování ...)

 

Přístupné www stránky objektu / organizace

Dodržením standardu Blind Friendly viz: http://blindfriendly.cz  (dodržení standardu pro PC i mobilní aplikace) se zajistí technický přístup k informacím pro osoby se sníženou schopností orientace.

viz Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, neboli vyhláška o přístupnosti.  

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru byla vyhlášena dne 26.10.2016.).

 

Na www stránkách organizace

Na přístupných internetových stránkách specifikovat přístup z návazné dopravy (MHD, železniční stanice, autobusového terminálu nebo parkoviště), popis objektu, oddělení v objektu včetně možnosti informací, přístupu k podatelně a pod., geometrické uspořádání, případná možnost asistence atd.

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s., červenec 2017 

 

 

Obrázky

obr. 1 Majáček nad vstupem obr. 1 Majáček nad vstupem
obr. 2 Majáček detail obr. 2 Majáček detail
obr. 3 Schodiště - kontrast stupnic obr. 3 Schodiště - kontrast stupnic
obr. 4 Schodiště - kontrast značení stupnic obr. 4 Schodiště - kontrast značení stupnic
obr. 5 Schodiště - přesah madel obr. 5 Schodiště - přesah madel
obr. 6 Výtah - ovladač vně obr. 6 Výtah - ovladač vně
obr. 7 Výtah - ovladač vnitřní obr. 7 Výtah - ovladač vnitřní
obr. 7 Výtah - ovladač vnitřní obr. 7 Výtah - ovladač vnitřní
obr. 9 Výtah - ovladač detail obr. 9 Výtah - ovladač detail
obr. 10 Označení dveří obr. 10 Označení dveří
obr. 11 Označení dveří - štítek obr. 11 Označení dveří - štítek
obr. 12 Prosklené stěny - vyznačení obr. 12 Prosklené stěny - vyznačení
13. Vyznačení prosklených ploch 13. Vyznačení prosklených ploch
obr. 14 Nevhodný dotykový informační panel obr. 14 Nevhodný dotykový informační panel