Schody a jejich značení

Publikováno 09.02.2020 12:28 Brašna František


Obrázek

Schody a jejich značení

Požadavky jsou definovány v Příloze č. 1 k vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v článku 2. Schodiště a vyrovnávací stupně a platí stejně tak pro hlavní schodiště jako pro vyrovnávací, úniková ostatní schodiště:

„2. Schodiště a vyrovnávací stupně

2.0.2. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16. 2.1.1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.

2.1.2. Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm.

2.1.3. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

2.2.1. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.″


Fota:

 (jpg; 1 MB)

Schodiště v exteriéru - dobré řešení, kontrastní značení stupnice je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

  (jpg; 1 MB)

Schodiště v exteriéru - dobré řešení, kontrastní značení  stupnice je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

 

  (JPG; 7 MB)

Schodiště v interiéru - chybné řešení s nevýrazně a nedostatečně značeným kontrastem stupnice od podstupnice, není v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

 (JPG; 9 MB)

Schodiště v terénu - s akceptovatelným řešením rozlišení stupnice od podstupnice, na tyto prvky použit rozdílný materiál. Madla mají vyhovující přesah, ale šířka schodiště a návaznost chodníku pod schodištěm není        rozpoznatelná, chybí spodní trubka zábradlí (zarážka) a zeleň omezuje  průchod. Celkové úpravy schodiště z tohoto důvodu nejsou v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

 

    (JPG; 1 MB)

Schodiště  v dopravní stavbě - chybné řešení s nesprávně řešeným kontrastním značením stupnice od podstupnice neumožňující rozlišení hrany stupně, též kontrastní značení podél schodiště (lemování půdorysně pod madlem) není v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

 (JPG; 2 MB)

Schodiště v dopravní stavbě -  chybné řešení s nesprávně řešeným kontrastním značením stupnice od podstupnice  neumožňující rozlišení hrany stupně, není v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

 (JPG; 8 MB)Venkovní předsazené schodiště - chybné řešení značení hrany stupňů, neumožňuje rozlišit stupnici od podstupnice. Není v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

  (; 4 KB) (; 4 KB) (; 4 KB)

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.