02/2023 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 02.02.2023 12:10 Zajíc Luboš


Informace ze Sociálně-právní poradny 2/2023

 

Co je ještě od ledna 2023 nového? Kromě změn popsaných v Informacích 1/2023 (zvýšení přídavku na dítě a příspěvku na mobilitu, výchovné ke starobnímu důchodu) vzrostla minimální měsíční mzda na 17 300 Kč, tj. na 103,80 Kč za hodinu. Také se zvýšila základní výměra důchodu na 4 040 Kč a procentní výměra o cca 5 %.  Rozšířilo se poskytování slev na telekomunikaci a mírně se zvýšily limity na ceny sociálních služeb.

Rozšíření státní slevy z O2 i na další operátory

Úvodem přetiskujeme v celém znění zprávu Českého telekomunikačního úřadu (dále ČTÚ) z 15. prosince 2022: 

„TISKOVÁ ZPRÁVA:  Na cenové zvýhodnění na internet či volání budou mít od ledna nárok zdravotně postižení i osoby s nízkými příjmy

Praha, 15. prosince 2022 – Od 1. ledna 2023 budou 4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu povinny poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty.

 

Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy.

 

Zdravotně postiženými osobami se rozumí:

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo

d) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

 

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba:

 

a) jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo

b) která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ CENOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

 

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, kontaktuje jednoho poskytovatele ze 4 výše uvedených. Při žádosti o cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou osobou a jakou službu chce čerpat. Zdravotně postižené osoby předloží poskytovateli příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více podrobností viz § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 500/2021 Sb.) Osoba s nízkými příjmy předá poskytovateli služby čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení, včetně postupu pro jeho vyplnění s aktuálními částkami životního minima, Úřad zveřejní v příštím týdnu na svých webových stránkách.“

 

 

Co to prakticky znamená? Dosud tato povinnost platila jen pro operátora O2,  nyní se rozšiřuje i na operátory Vodafone, T-mobile a Poda. Oprávněným osobám se tak zjednoduší rozhodování o změně operátora. Skutečnost, že operátoři dříve poskytovali nebo stále poskytují slevy dobrovolně, na tom nic nemění, takže je otázkou, zda u nich očekávat snížení nebo zrušení dobrovolných slev. Vzhledem k datu uzávěrky tohoto článku 4. ledna o tom zatím nelze poskytnout seriózní informaci. Vše tedy zůstává při starém pro zákazníky operátora O2, který již na jaře 2022 zrušil dobrovolně poskytovanou slevu 210 Kč na pevnou linku a 49 Kč na mobilní volání, a nadále poskytuje pouze tuto tzv. státní slevu 200 Kč měsíčně. Pokud už slevu čerpají, nemusí o ni samozřejmě znovu žádat.

 

Shrnuto: od ledna 2023 mají při splnění výše uvedených podmínek ze zákona nárok na slevu maximálně 200 Kč měsíčně zákazníci operátorů O2, Vodafone, T-mobile a Poda. Nařízené slevy operátorům kompenzuje stát.

Dotované telefony

ČTÚ dále rozhodl, že operátor O2 je nově povinen slabozrakým a prakticky či zcela nevidomým osobám poskytnout, tedy pronajmout nebo prodat v případě čerpání mobilních služeb ozvučený mobilní telefon (zařízení obsahující integrovaný hlasový výstup), tedy zařízení Blindshell Classic 2 nebo iPhone SE 64 GB 5G (2022), a to podle výběru této zdravotně postižené osoby. Oprávněná osoba má nárok na nákup nebo pronájem pouze jednoho zařízení. Podle rozhodnutí lze povinnost splnit i poskytnutím jiného zařízení, které obsahuje integrovaný hlasový výstup. Splnění charakteristik zařízení je možno dosáhnout rovněž pomocí účelových doplňkových zařízení, která je možno připojit ke standardním telekomunikačním koncovým zařízením. V takovém případě musí být doplňkové zařízení dodáváno spolu se standardním telekomunikačním koncovým zařízením jako souprava.

Od operátora O2 je možné současně čerpat již dříve poskytovanou službu tzv. speciálních koncových zařízení, která spočívá v povinnosti „pronajmout nebo prodat oprávněné osobě jedno speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení přiměřené zdravotnímu postižení za cenu standardního telekomunikačního koncového zařízení, a nabídnout speciální tarif odpovídající jejich potřebám s ohledem na druh jejich zdravotního postižení.“ Jedná se o pevné zařízení umožňující přístup k volání a internetu.

 

 

Nabídka telefonů je na stránkách společnosti O2 Czech Republic a.s. k dispozici na tomto odkazu:

 

O2 | Využijte sociální příspěvky na službu od O2

 

ČTÚ stanovil u zařízení vhodných pro slabozraké a nevidomé pro O2 tyto závazné ceny (uvedeny s DPH):

 

Typ telefonu                                                                       Pronájem                Prodej

iPhone SE 64 GB 5 G (2022)                                            116,20 Kč                 2 789 Kč

BlindShell Classic 2                                                         116,20 Kč                 2 789 Kč

ClearSound CL 400 (pevné zařízení)                               29,50 Kč                       455 Kč

 

Pronájem mobilních telefonů bude dostupný až od dubna 2023. Možnost žádat o dotovaný telefon je pouze jednou za tři roky po doložení nároku.

Je třeba počítat s tím, že ozvučené telefony od O2 nebudou pro uživatele nijak nastaveny, na rozdíl od telefonů koupených ve firmách specializovaných na kompenzační pomůcky. Začínajícím uživatelům lze zvlášť v případě iPhonu, ale i u telefonu BlindShell doporučit, aby se obrátili na nejbližší TyfloCentrum či na SONS v případě Prahy a Zlínského kraje. Počítačoví lektoři pomohou telefon nastavit a zájemce v užívání zaškolí. Uživatelé BlindShellu mohou pro řešení konkrétních problémů využít též linku zákaznické podpory na čísle 221 462 413.

Součástí služby O2 je nabídka speciálního tarifu odpovídajícího potřebám zdravotně postižených osob s ohledem na druh jejich zdravotního postižení. Speciální tarif je možné poskytnout pouze tehdy, pokud oprávněná osoba současně nečerpá výše popsanou měsíční slevu 200 Kč. Operátor umožní oprávněné osobě při uplatnění žádosti volbu mezi těmito dvěma možnostmi.

Právo na popsané služby poskytované operátorem O2 mají pouze zdravotně postižené osoby uvedené v § 43 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích: 

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo

d) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

 

Lidé s nízkými příjmy, pokud je nelze zařadit do tohoto výčtu, na tyto služby nárok nemají.

I v případě zájmu o speciální koncové zařízení musí oprávněná osoba kontaktovat společnost O2, uvést, že má o službu zájem a předložit příslušné doklady prokazující oprávněnost nároku (průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, průkaz ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Uplatnění nároků bude evidovat ČTÚ, aby nedocházelo ke zneužívání, tedy aby slevu uplatnil jen oprávněný zákazník a aby nebyla poskytnuta duplicitně.

Celá tisková zpráva ČTÚ k povinnosti poskytovat speciální koncová zařízení z 21. prosince 2022 včetně odkazu na příslušné rozhodnutí je na tomto odkazu:

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-povinnost-poskytovat-specialni-koncova-zarizeni-ma-o2

Závěrem dlužno dodat, že zavedením povinné nabídky telefonů vybavených hlasovým výstupem ČTÚ vyhověl dlouhodobým návrhům SONS.

Změny v úhradách za sociální služby

Bohužel ne tak příznivou novinkou pro odběratele, platnou od ledna 2023, je zvýšení cen sociálních služeb. Výsledek v řádech desetikorun je kompromisem mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a poskytovateli sociálních služeb, jimž se zvyšují náklady. Zvyšuje se tak horní hranice cen za ubytování a stravu v sociálních zařízeních, dále za donášku jídla ze 40 na 50 Kč, za velký nákup ze 140 na 160 Kč, za praní a žehlení prádla z 80 na 90 Kč za 1 kg. Zvyšuje se i maximální cena za terénní sociální služby, jako je například osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služba, průvodcovská a předčitatelská služba. U klientů, kteří potřebují méně než 80 hodin měsíčně, se maximální cena zvyšuje ze 135 korun na 155 Kč za hodinu. U klientů, kteří těchto služeb čerpají více než 80 hodin měsíčně, zůstává maximální cena za hodinu služby na 135 Kč. Zvýšení ceny pochopitelně není povinnost, takže v praxi každý poskytovatel sociálních služeb nezvýší ceny okamžitě od 1. ledna 2023 na nové maximum. Srovnání změn je v tabulce.

Maximální ceny za sociální služby v roce 2022 a 2023 v Kč

 

  Strava

  Ubytování

Osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a další podpora

 

      2022

      2023

    2022

     2023

   2022

              2023 

 

celodenní

oběd

celodenní

oběd

 

 

 

Méně než 80 hodin měsíčně

 Více než    80 hodin    měsíčně

Služby sociální prevence

 205

 den

 95

 oběd

 235

 den

 105

oběd

  250

  280

 135 /1h

 155 /1h

 135 /1h

Azylové domy

 205

 den

 95

 oběd

 235

 den

 105

oběd

  150

(u rodin120

dospělý,                       80 dítě)

  170

(u rodin140       dospělý,

90 dítě)

 

 

 

Dům na půl cesty

   X

   X

      X

   X

  150

  170

 

 

 

Služby následné péče a terapeutické komunity

 205

 den

 95

 oběd

 235

 den

 105

oběd

   220

   240

 

 

 

 

Maximální ceny za jiné úkony v pečovatelské službě v roce 2022 a 2023 v Kč

Úkon

2022

2023

Dovoz nebo donáška jídla

40

50

Velký nákup

140

160

Praní a žehlení prádla

80/1 kg

90/1 kg

 

Za Sociálně-právní poradnu Václava Baudišová