Školení SONS bariery - interní 2021 11


Školení SONS (informace k datu 24. 11. 2021)

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR,z.s.

Video prezentace

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - viz kniha 

MMR - seznam norem s normovými hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z. s. 2017/08)

Technické návody TZÚS (pro certifikaci stavebních materiálů pro bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci v aktuálním znění:

(aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

Seznam TN TZÚS

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZÚS

a související k dodržení funkčnosti: dlažba a hmatový kontrast

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání (viz VPN)

Hmatné štítky a legislava - technické řešení

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

ČKAIT - profesionální potradeství viz Poradenství pro bezbariérové řešení staveb

Jak funguje vysílačka pro nevidomé? návod a videa 

Jak mají vypadat fráze do majáčků? ukázky řešení a videa

Železniční stanice a současný stav po rekonstrukci, jak vypadá? aktuálně přístupnost sumárn

Jaké jsou trvale opakující se chyby? ukázky zde

Máme přístupné i památky? ano, ukázky, možnosti a výběr

www stránky s foty z hlediska osob se sníženou schopností orientace

Jeden den po Praze z hlediska pohybu těchto osob 

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

Jak toto vnímá veřejnost? 

ČT Černé ovce:

Černé ovce: Překážky I 11.11.2019

Černé ovce: Překážky II 12.11.2019

Černé ovce: Překážky I 22.09.2021 (dopravní stavby)

Černé ovce: Překážky II 13.10.2021 (koloběžky, předzahrádky)

================================

Jak se zachovat a co kde řešit:

Kdo spravuje majáčky, infotabule a orientační a informační systém? nasměrování a řešení

Kdo vyrábí haptické štítky? - odkaz viz technické řešení

Je bankomat nefunkční? od ČS, ČSOB - nahlásit na bariéry (poloha, adresa, banka, co, kdy, kdo) na emaill bariery@sons.cz
Přístupnost poboček ČS, ČSOB s problémy? Při požadavku nebo problému, nelze li řešit na místě, napsat (banka, adresa, co vylepšit, koho kontaktovat z OO) na email bariery@sons.cz
Přistupnost pobočky České pošty s problémy? Nelze-li řešit na místě, je-li nová, po rekonstrukci apod., napsat (adresa, co vylepšit, koho kontaktovat z OO) na email bariery@sons.cz

Autobusový terminál, nádraží - nový, před nebo při výstavbě? Stavba má obsahovat: Autobusové terminály

nutno vždy konzultovat! na ČKAIT (poradenství s ohledem na bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením) - kontakt viz výše

Železniční stanice - nové, při stavbě, v případě problémů, nestandartních úprav: nasměrování a řešení a kontaktovat bariery@sons.cz (email s podrobnostmi - kdy, kde, co je chybné, kde jsou problémy)

Prosklené stěny, "žluté" schody, majáčky, akustické infotabule - není li v pořádku, nejdříve ověřte možnost řešení a kontaktovat briery@sons.cz (email s podrobnostmi - kdy, kde, co je chybné)

Jak mají být přístupné objekty občanské vybavenosti - úřady veřejné správy, soc. úřady práce - nové, po rekonstrukci (po r. 2009) - viz Přístupné objekty

Jak mají být přístupné pošty (po rekonstrukci, stavbě po r. 2009)? orientační popis zde

Jak mají být přístupné polikliniky, zdravotnická zařízení (po rekonstrukci, stavbě po r.2009)? orientační popis zde

Jak mají být přístupné městské úřady (po rekonstrukci, stavbě po r.2009)? orientační popis zde

Lze na dlažby, signální a varovné pásy použít žulu x přírodní materiál? Ano viz výše, ale musí být certifikována. 

Lze využít nějakou prezentaci k šíření povědomosti o přístupnosti a bezbariérovém pohybu osob? ano viz např.: 

zde


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. 2021/11