Majáčky, infotabule, SSZ a jejich správci


Majáčky, infotabule, odjezdové a příjezdové informační tabule, sloupky světelné a akustické signalizace na přechodech pro chodce (SSZ) jejich ovládání a správci

Jak fungují a mají fungovat daná zařízení:

Akustické majáčky pro nevidomé - příklady frází, osazení, ukázky

Osazování majáčků - metodický pokyn MMR

(možní výrobci a dodavatelé)

Informační panely, odjezdové a příjezdové tabule - ovládání, použití, příklady.

Majáčky, informační tabule, SSZ jsou spouštěny pomocí VPN (povelovou vysílačkou pro nevidomé) - více na odkazu VPN návod, použití, ovládání, ukázky

Železnice (železniční stanice a zastávky) z pohledu zrakově znevýhodněných osob - popis podrobněji: Přístupnost žst. stanic sumárně, obecně
Železniční stanice a zastávky jsou ve správě firmy Správa železnic (SŽ), státní podnik, dříve SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). V její správě jsou všechny stanice pro osobní přepravu cestujících, kromě stanic Brno hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží, které zůstaly v majetku Českých drah (ČD), jež je dále pronajímají.  Nefunkčnost majáčků na železnici (případně hlášení / nehlášení pravdivých informací), tzn. pokud majáček byl funkční a nyní není nebo totéž u informační tabule, která měla akustický výstup, ale nyní nefunguje, lze ohlásit přes formulář na webu Správy železnic jako informaci o stavu a k řešení nápravy. Pole pro vyplnění problému má 255 znaků a je nutné je vyplnit co možná nejpřesněji. V případě odeslání přes tento formulář prosíme o zaslání kopie tohoto obsahu i na email bariery@sons.cz, abychom případně neřešili totéž nebo naopak vás dle rozsahu podpořili. Další možnost je telefonicky přes kontakt na Infolinku Správu železnic na číslo 800 21 00 21. Opět prosíme o zpětnou vazbu.

V rámci dopravců na železnici se jen u Českých drah na regionálních tratích používá VPN i na lokaci a otevírání dveří vlakových souprav.

Metro DP Praha - V prostorech stanic a vestibulech metra jsou již osazeny většinou majáčky na nástupišti (požadavek a informace o otevření dveří přijíždějící soupravy vlaku), nad schody,  nad eskalátory (informace o směru jejich pojezdu) a na výstupech z podchodů na povrch a na návaznou MHD. 
V případě problému s existujícími majáčky je nutné toto nahlásit přímo dozorčímu stanice (okénko u turniketů, v místě odbavení, u řady označovačů jízdenek, většinou okénko vpravo) a v ideálním případě poslat zprávu i na bariery@sons.cz

Aktuální stav dopravních zařízení v Pražském metru lze nalézt na www DP Praha.

Autobusová nádraží a terminály - U nové výstavby nebo rekonstrukce takovéto dopravní stavby má zde být osazen akustický orientační a informační systém zajišťující bezpečný a samostatný pohyb chodců se sníženou schopností orientace (tzn. pro nevidomé a slabozraké). Příklady častých i bezpečnostních chyb Tyto stavby je nutné řešit zavčas s Místním nebo městským úřadem, se stavebním úřadem! U větší stavby je nutné nás kontaktovat přímo na emailu bariery@sons.cz (s popisy, foty, nahrávkami, případne na www, kde je to již ukázáno / řešeno apod.). 

Ostatní provozovatelé majáčků a infotabulí

Praha - Správce světelné a akustické signalizace na přechodech (SSZ) je nyní (od 1. 6. 2022) zajišťováno firmou Technologie hlavního města Prahy (THMP). Hlášení poruch akustické signalizace je zdarma buď na telefonu: 800 40 40 60 nebo emailem na dispečink: poruchy@thmp.cz. (dříve toto řešila firma ELTODO). Do zprávy kromě kontaktu na Vás je nutné napsat i čas zjištění problému (je možné, že problém již řeší někdo jiný) a přesnou lokalitu.  

Majáčky na objektech městského úřadu (podrobněji viz Městské úřady a jejich přístupnost), MHMP, polikliniky, nemocnice, ÚP MPSV apod. - řeší si majitel nebo správce daného objektu sám.

Majáčky na pobočkách České pošty (viz jejich seznam: pošty a jejich přístupnost) - řeší vedoucí pobočky (nebo určený pracovník). Případný požadavek prosíme zaslat i na bariery@sons.cz (ověřujeme stav u jejich vedení).

Akustická signalizace na přechodech obecně  - řeší každé město individuálně, tzn. Správa komunikací, TSK, na MÚ odbor dopravy, vyhrazená firma pro správu apod.   

Vozy městské hromadné dopravy (autobusy, tramvaje, trolejbusy) - akustický výstup (aktuální číslo linky a směr vyvolávaný VPN tl. č. 3) prostředků MHD řeší každý dopravce sám. V Praze jsou desítky dopravců (DPP a další menší firmy hlavně na příměstských linkách), tzn. doporučeno řešit napřímo a i s organizátorem (regionální) dopravy ROPID.  V ostatních městech dopravní podnik (DP, dopravce), na městském úřadu odbor dopravy nebo odbor k tomuto určený. 

S tímto související: vysílačka VPN a použití


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2018