Pošty a jejich zpřístupnění


Obrázek

Pošty a jejich zpřístupnění (aktualizace k 2021 01 15  Pošty s majáčky xls (xlsx; 28 KB))

K problému úprav místních pošt z hlediska bezbariérového užívání zrakově znevýhodněnými klienty uvádíme následující informace:  

Z iniciativy Metodického centra odstraňování bariér SONS bylo před více než 10 roky cca 400 pošt na území ČR dodatečně vybaveno dálkově aktivovanými akustickými orientačními majáčky a v případě potřeby i vodicími prvky = stavební úpravou v interiéru haly, neb stavební úprava tvoří navedení k určené přepážce s přednostním odbavením zrakově znevýhodněných klientů (tedy držitelů průkazů ZTP/P z titulu zrakové vady). Současně vedení České pošty, s.p. rozšířilo pro pracovníky pošt leták Tyfloservisu s jednoduchým návodem, jak s takovými klienty komunikovat, aby se předešlo vzájemným nedorozuměním. Písemná dohoda o zajišťování chodu těchto opatření však nebyla uzavřena.

Pro nové stavby a stavební rekonstrukce občanského vybavení (a to pošty jsou) platí od r. 2001 vyhláška 369/2001 Sb., nahrazená vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o jednu z prováděcích vyhlášek stavebního zákona!

Z § 1, odst. 1 a § 2, odst. 1, písm. b) zmíněné vyhlášky plyne, že rekonstruovaná pošta musí být bezbariérově přístupná. Požadavky na technické řešení pro zrakově znevýhodněné stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Zkrátka vybavení akustickým majáčkem a v případě potřeby i stavební úpravou v hale je v tom případě povinnost daná zákonem. Vyhrazení konkrétní přepážky pro přednostní obsloužení všemi možnými službami pošty zrakově znevýhodněných klientů je pak logické organizační opatření, odstraňující diskriminaci těchto klientů, pro něž je vyvolávací zařízení nepoužitelné.

Proto Vám doporučujeme jménem SONS oslovit v tomto smyslu vedení pošty. 

K tomu ještě doplnění: 

Vodicí prvky (v podobě linií) je možno zařídit svépomocí z materiálů již dříve na té poště použitých. Je to zdaleka nejlacinější, pokud si to jsou schopni zajistit. Při tom není znám případ, že by o tyto linie někdo klopýtal. Leckdes došlo k poškození vodicích linek přejížděním těžkými vozíky s balíky, pokud byl použit nevhodný materiál – např. plast.

Jinak se tím zabývá např. firma Handi-Friendly, s. r. o. kontakt zde.

Aktuální data zaslaná přímo od ČP k 15. 12. 2020:

1. Orientační hlasové majáčky (AOM) - vybaveno 269 pošt. Nová instalace Praha 617, deinstalace Teplice 8 (převod na poštu Partner) Aktuální seznam pošt opatřených AOM: 

formát Excel xls: Pošty s majáčky xls (xlsx; 28 KB))

formát txt: Pošty s majáčky txt (txt; 19 KB)

2. Vyvolávací systémy (VS) - vybaveno 280 pošt, 277 pošt s novým typem VS s dotykovou obrazovkou a vnořovacím menu. Nová instalace VS Holešov, pouze 3 pošty se starším typem VS s fyzickými tlačítky – obměna VS proběhne i zde v průběhu roku 2021. Seznam pošt s novým VS je veřejnosti přístupný na www České pošty nebo zde viz seznam pošt s dotykovým VS:  Pošty s vyvolávacím systém xls (xlsx; 31 KB))

Příklad: 

Akustický informační systém na vstupu do objektu. 

Vysílačka VPN tl. č. 1, základní fráze, vstup do objektu, základní informace o lokalitě - adresa: 

Vysílačka VPN tl. č. 2, rozšířená fráze, informace o interiéru a možnostech po vstupu: 

Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici. 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s