Pošty a jejich zpřístupnění


Obrázek

Pošty a jejich zpřístupnění (aktualizace k 2024 02 05 Seznam pošt s majáčky OHM k 5.2.2024 (xlsx; 22 KB)

K problému úprav místních pošt z hlediska bezbariérového užívání zrakově znevýhodněnými klienty uvádíme následující informace:  

Z iniciativy Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR bylo před více než 15 roky cca 400 pošt na území ČR dodatečně vybaveno dálkově aktivovanými akustickými orientačními majáčky a v případě potřeby i vodicími prvky = stavební úpravou v interiéru haly, neb stavební úprava tvoří navedení k určené přepážce s přednostním odbavením zrakově znevýhodněných klientů (tedy držitelů průkazů ZTP/P z titulu zrakové vady). Současně vedení České pošty, s.p. rozšířilo pro pracovníky pošt leták Tyfloservisu s jednoduchým návodem, jak s takovými klienty komunikovat, aby se předešlo vzájemným nedorozuměním. Písemná dohoda o zajišťování chodu těchto opatření však nebyla uzavřena.

Pro nové stavby a stavební rekonstrukce občanského vybavení (a to pošty jsou) platí od r. 2001 vyhláška 369/2001 Sb., nahrazená vyhláškou MMR z roku 2009 vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o jednu z prováděcích vyhlášek stavebního zákona.

Z § 1, odst. 1 a § 2, odst. 1, písm. b) zmíněné vyhlášky plyne, že rekonstruovaná pošta musí být bezbariérově přístupná. Požadavky na technické řešení pro zrakově znevýhodněné stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Zkrátka vybavení akustickým majáčkem na vstupu a v případě potřeby i stavební úpravou v hale je v tom případě povinnost daná zákonem. Vyhrazení konkrétní přepážky pro přednostní obsloužení všemi možnými službami pošty zrakově znevýhodněných klientů je pak logické organizační opatření, odstraňující diskriminaci těchto klientů, pro něž je vyvolávací dotykové zařízení bez akustického výstupu, odezvy a ovládání nepoužitelné.

Vyvolávací systém, jako příklad velmi dobré praxe pro použití uživateli i pracovníky pošty: 

Vysílačka VPN tl. č. 4, kterým dá informaci na určenou nebo vyhrazenou pokladnu nebo pult. Přijímací zařízení na pultě praconvíka pošty dá informaci o tom, že je zde osoba se zrakovým postižením a pracovník jej přijme v mezi čase mimo standartní systém. O tom, že je zde toto zařízení instalováno je nutné dát informaci i do fráze č. 2 majáčku. Po stisku tl. VPN musí mít i klient akustickou odezvu o tom, že byl stisk proveden a signál přijat, např. pípnutí. Následně klient počká na vyzvání nebo přivolání před určenou přepážkou, případně na konci umělé vodící linie.   

Proto Vám doporučujeme jménem SONS oslovit v tomto smyslu vedení pošty. 

K tomu ještě doplnění: 

Vodicí prvky (v podobě linií) je možno zařídit svépomocí z materiálů již dříve na té poště použitých. Je to zdaleka nejlacinější i nejjednodušší, pokud si to jsou schopni zajistit. Při tom není znám případ, že by o tyto linie někdo klopýtal. Leckdes došlo k poškození vodicích prvků přejížděním těžkými vozíky s balíky, pokud byl použit nevhodný materiál nebo nedodržení požadavků na instalaci.

S interiérovými, vodícími prvky se zabývá např. firma Handi-Friendly, s. r. o. kontakt zde.

Data zaslaná přímo od ČP:

1. Orientační hlasové majáčky (AOM) - vybaveno 169 pošt v ČR. 

Aktuální seznam pošt opatřených AOM: formát Excel xls: 

Seznam pošt s majáčky OHM k 5.2.2024 (xlsx; 22 KB)

2. Vyvolávací systémy (VS) - vybaveno 280 pošt, 277 pošt s novým typem VS s dotykovou obrazovkou a vnořovacím menu. Nová instalace VS Holešov, pouze 3 pošty se starším typem VS s fyzickými tlačítky – obměna VS proběhne i zde v průběhu roku 2021. Seznam pošt s novým VS je veřejnosti přístupný na www České pošty nebo zde viz seznam pošt s dotykovým VS:  Pošty s vyvolávacím systém xls (xlsx; 31 KB))

Příklad: 

Akustický informační systém na vstupu do objektu. 

Vysílačka VPN tl. č. 1, trylek + základní fráze, zde vstup do objektu, základní informace o lokalitě - adresa: 

Vysílačka VPN tl. č. 2, trylek + rozšířená fráze, informace o interiéru a možnostech po vstupu do prostor pošty: 

Pro vzájemnou komunikaci a porozumění lze využít: 

Desatero - jak správně pomoci - podklad Tyfloservis o.p.s. (pdf)

Předsudky o nevidomých - podklad Tyfloservis o.p.s (pdf)

Jak pomoci nevidomým

Jak řešit běžné situace při komunikaci

Jak upravit prostředí - podklad Tyfloservis o.p.s (pdf)

Prezentace ze školení 2022 04 pro ČP: 

Prezentace verze *.ppsx Pošty školení 2022 04 (ppsx; 29 MB) a verze *.pdf Pošty školení pdf (pdf; 1 MB)

Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici. 

Z médií - aktualizováno: seznam rušených poboček pošt v ČR k červenci 2023


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s (c) 2023