12/2023 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 05.12.2023 14:09 Zajíc Luboš


Informace ze Sociálně-právní poradny 12/2023

Úvodem

ČEZ na své webové stránce nabízí i pro rok 2024 výhodnou cenu elektřiny zákazníkům s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ceník platný od roku 2024 je k dispozici na webové stránce společnosti a týká se distribučního území ČEZ Distribuce a.s. Podmínkou je doložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P buď vlastního, nebo průkazu osoby žijící se zákazníkem ve společné domácnosti. Na základě předloženého průkazu lze sjednat produkt Elektřina pro ZTP pouze pro jedno odběrné místo. Spolu s výhodnou cenou elektřiny zákazník získá přednostní péči. Na zákaznické lince 800 810 820 bude zákazník bez čekání automaticky spojen se specialistou. V zákaznickém centru zákazník pro přednostní odbavení na vyvolávacím systému stiskne „Mám elektřinu nebo plyn pro ZTP''.  

Popis jednoho zápasu

Když jsme u energií, ráda bych se podělila o nepříjemnou osobní zkušenost se změnou dodavatele, která současně může sloužit jako příklad, že stojí za to se ozvat.  S původním dodavatelem jsem uzavřela smlouvu o dodávce plynu na dobu určitou jednoho roku od 1. září 2022 do 1. září 2023 s automatickým prodloužením na další rok.  Od něj jsem dostala písemnou informaci, že od 1. 9. 2023 se zvyšuje stálý měsíční plat jako jedna ze složek ceny a že z tohoto důvodu mohu smlouvu vypovědět bez postihu kdykoliv do 10. dne přede dnem zvýšení ceny. Konec lhůty pro podání výpovědi tak připadl na 22. srpna. Výpověď by byla účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu zvýšení ceny, tedy k 31. srpnu. Od 1. září měl plyn dodávat nový dodavatel.

I kdyby ale dodavatel cenu nezvýšil, mohla bych smlouvu vypovědět bez jakékoli sankce kdykoliv do 20. dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy, tedy k 1. září.

Rozhodla jsem se pro jiného dodavatele a 3. srpna s ním uzavřela smlouvu. Současně jsem ho, jak je dnes běžné, zmocnila k podání výpovědi původnímu dodavateli a více se o nic nestarala. Bylo třeba pouze ke dni změny dodavatele vyfotografovat a odeslat oběma dodavatelům stav plynoměru. Jaké však bylo moje překvapení, když mi jako reakci na to nový dodavatel zaslal sdělení, že „nelze evidovat stav plynoměru, protože výpověď smlouvy byla původním dodavatelem „zamítnuta“.

Snažila jsem se získat informace nejdříve na zákaznických linkách obou dodavatelů a následně i osobní návštěvou na jejich pobočkách, bohužel bezvýsledně. Nejvíc mi „hnul žlučí“ pracovník původního dodavatele v provozovně s otevírací dobou do 17 hodin, který mi při příchodu v 16:30 řekl, že mu v 17 hodin končí pracovní doba a nebude mou věcí zabývat. Neodešla jsem, jak si přál, ale žádnou informaci mi stejně nedal s tím, že prý na to nemá v systému nějaký formulář. Nezbylo mi než kontaktovat původního dodavatele přes webový kontaktní formulář a až 11. září mi přišlo toto:

„Dne 7. 8. 2023 naše společnost obdržela Výpověď od dodavatele energií Pražská energetika, a.s., jako klasickou změnu dodavatele. Dodavatel energií Pražská energetika, a.s. požadovala termín ukončení k datu 22. 8.2023. Z naší strany došlo k zamítnutí, jelikož smlouva byla s naší společností uzavřena na dobu určitou, a možný termín ukončení byl k datu 1. 9.2023, nikoliv k datu 22. 8. 2023.“

Co s tím? Zkrátím to. Zmocněnec patrně uvedl chybně datum skončení smluvního vztahu na 22. srpna, do kdy nejpozději měla být dána výpověď. Výpověď ale přišla včas dne 7. 8. 2023, tj. dokonce 15 dnů před koncem lhůty. Dala jsem určitě a srozumitelně najevo druhé smluvní straně svoji vůli vypovědět smlouvu. Energetický zákon, Všeobecné podmínky poskytování služeb dodavatele i výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jednoznačně stanoví, že účinnost výpovědi je následující, bez ohledu na to, co kdo uvede:

- u výpovědi z důvodu zvýšení ceny ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny, tedy v mém případě ke dni 31. 8. 2023, když cena byla zvýšena od 1. 9. 2023

- u výpovědi bez uvedení důvodu s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy, tedy v mém případě ke dni 1. 9. 2023, když smlouva byla sjednána do 1. 9. 2023.

Nezbylo než tento argument předestřít Energetickému regulačnímu úřadu v návrhu na zahájení spotřebitelského sporu s dodatkem, že pokud původní dodavatel nesouhlasil s uvedeným datem účinnosti výpovědi, měl mě, respektive zmocněnce, neprodleně po doručení výpovědi informovat o tom, že účinnost výpovědi podle jeho názoru připadá na jiný den. Zarážející je i jeho arogantní komunikační styl, který mi až v reakci na moji stížnost sdělil, že moji výpověď „zamítá“, ačkoliv zamítnout může jen soud žalobu nebo správní orgán žádost. Tím nerespektoval základní pravidla slušné a seriózní komunikace mezi sobě rovnými smluvními stranami, které nejsou ve navzájem ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti.

ERÚ reagoval bleskově, obratem podání poslal původnímu dodavateli k vyjádření a co se nestalo? Dodavatel mi okamžitě poslal dopis, kterým výpověď akceptuje a ještě poskytl slevu 1000 Kč v konečném vyúčtování. Proto jsem návrh vzala zpět a ERÚ řízení zastavil. Protože nevydal rozhodnutí ve věci samé, nedozvím se, zda jsem nakonec měla pravdu, kýženého výsledku jsem ale dosáhla. Pravda, za cenu ztráty spousty času a poškození skřípajících zubů.

Závěrem: oním dodavatelem je firma CENTROPOL ENERGY, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, Identifikační číslo: 254 58 302. V zájmu objektivity však musím uvést, že před tímto sporem vše probíhalo k oboustranné spokojenosti.

Kdo a kdy je osoba blízká

Bájná osoba blízká se proslavila v oblasti dopravních přestupků, kdy bylo možné se s odkazem na ni vyhnout pokutě. Tato praxe je už minulostí, odpovědnost je teď na provozovateli vozidla, jestliže se řidiče nepodařilo jednoznačně ztotožnit přímo při přestupku. S osobou blízkou se ale počítá i v řadě dalších situací.

Sluší se začít základním kodexem pro občany našeho státu – občanským zákoníkem. Osoba blízká je zde definována jako:

 • příbuzný v řadě přímé, což jsou předci a potomci, tedy i prarodičce, vnuci, pravnuci
 • sourozenci
 • manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství
 • osoby, které spolu trvale žijí
 • osoby sešvagřené
 • jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Ústavní soud dokonce jedním nálezem rozhodl, že za osobu blízkou je možné považovat i blízké přátele, pokud mezi nimi existuje intenzivní citové pouto. Běžná lidská blízkost ale nestačí a je třeba vždy v každém konkrétním případě pečlivě zkoumat, zda jde opravdu o mimořádně blízký vztah.

Prakticky se v občanském právu osoba blízká uplatní například při bydlení v nájmu, kdy má pronajímatel právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti - to však neplatí, jedná-li se o osobu blízkou. Dále občanský zákoník při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví škůdci ukládá odčinit duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Ve věcech péče o nezletilé děti ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmem dítěte. Osoba blízká také může zahájit spor na ochranu již nežijící osobnosti – viz známá kauza Peroutka proti Zemanovi, kde žalobu podala vnučka. V dědickém právu se pojem osoba blízká přímo neužívá, ale v zákonných dědických skupinách jsou samozřejmě právě osoby blízké včetně spolužijících osob. Ty dědí ze zákona v druhé dědické třídě společně s rodiči zůstavitele a pozůstalým manželem či manželkou stejným dílem. Definovány jsou jako „ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“. Při opomenutí v závěti pak má své zákonem zaručené právo tzv. nepominutelný dědic, což je dítě zůstavitele, a pokud nedědí, jeho potomek. Osoba blízká může být také zvýhodněna před spoluvlastníky věci v případě, kdy spoluvlastnictví vzniklo následkem skutečnosti, díky které spoluvlastníci nemohou svá vzájemná práva předem ovlivnit, typicky dědictvím. V tomto případě je osoba blízká jen manžel, sourozenec a příbuzný v řadě přímé. Převádí-li se spoluvlastnický podíl do půl roku od nabytí, mají sice ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ovšem osoba blízká má před spoluvlastníkem přednost.

Značný význam má osoba blízká v trestním a přestupkovém řízení. Trestní zákoník osobu blízkou vymezuje trochu jinak než občanský zákoník. Je to:

 • příbuzný v pokolení přímém
 • osvojitel a osvojenec
 • sourozenec
 • manžel, registrovaný partner
 • jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Často využívané je právo obviněného odepřít výpověď, pokud by jí mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání či obvinění z přestupku nejen sobě, ale i osobám blízkým. Existují také tzv. návrhové delikty, kde je poškozeným osoba blízká a trestní stíhání či řízení o přestupku je možné zahájit a pokračovat v něm jen s jejím souhlasem. Dále platí, že když někdo neoznámí závažný trestný čin výslovně uvedený v příslušném ustanovení trestního zákoníku (což je jednání jinak trestné), není trestně odpovědný, pokud by oznámením sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Podobné je to u nepřekažení trestného činu. Zde je podmínkou, že se sice někdo hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá takovýto závažný trestný čin, ale nemohl ho překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Výjimka z tohoto pravidla je u některých nejzávažnějších trestných činů, například v souvislosti s terorismem, hrozí-li jen uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání. Naproti tomu například u vraždy se citované pravidlo bez výjimky uplatní.

Méně dramatická je pozice osoby blízké v daňové oblasti. Při bezúplatném darování nepodléhají dani příjmy od příbuzného v přímé linii, sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů a od osoby, se kterou daňový poplatník žil ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu.

V pracovním právu je dobré vědět, zda a za jakých podmínek náleží v souvislosti s blízkými osobami pracovní volno. K účasti na svatbě dítěte se rodiči poskytne pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den.  K účasti na svatbě rodiče se dítěti poskytne pracovní volno také na 1 den, ale bez náhrady mzdy. Při úmrtí manžela, druha nebo dítěte se poskytne pracovní volno na 2 dny a na další den k účasti na pohřbu, za všechny 3 dny přitom náleží náhrada mzdy. Pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den se také poskytne k účasti na pohřbu rodiče zaměstnance, sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, manžela dítěte zaměstnance nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Dále se pracovní volno s náhradou mzdy poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Stejné podmínky platí při účasti na pohřbu jiné osoby neuvedené výše, která žila k datu úmrtí se zaměstnancem v domácnosti. 

V nemocenském pojištění pro nárok na ošetřovné nemusí ošetřující zaměstnanec žít s ošetřovanou osobou v domácnosti, jde-li o příbuzného v řadě přímé, manžela (registrovaného partnera) zaměstnance, sourozence zaměstnance a rodiče manžela (registrovaného partnera) zaměstnance. U dlouhodobého ošetřovaného je okruh ošetřujících osob široký. Mohou jimi být příbuzní, např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod. Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu zákon vyžaduje společné místo trvalého pobytu s ošetřovaným.

U příspěvku na péči nemusí osoba blízká jako pečující osoba uzavírat s příjemcem příspěvku písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb. Okruh osob blízkých je zde vymezen s odkazem na výčet v občanském zákoníku.

Od poplatku za užívání dálnice jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla zapsaným ve velkém technickém průkazu je sám držitel průkazu nebo osoba mu blízká a současně vozidlo přepravuje držitele průkazu.

Je zřejmé, že osoby blízké jsou v různých odvětvích práva vymezeny rozdílně a že je tedy třeba vždy nahlédnout do příslušného předpisu. Jinou kapitolou jsou společně posuzované osoby pro účely posouzení nároku na dávky ze systému sociálního zabezpečení, ačkoliv blízká a společně posuzovaná osoba je zpravidla totéž. O tom ale zas někdy příště.

Vážení a milí čtenáři,

přejeme krásně prožité vánoční svátky s vašimi osobami blízkými, bez konfliktů s kýmkoliv, jakož i bez různých mimořádných událostí, a těšíme se na naše další pravidelná setkání v Novém roce 2024.

 

Za Sociálně-právní poradnu Václava Baudišová a Nicole Fryčová