03b Odpovědi a informace Sčítání obyvatel 2021

Publikováno 19.03.2021 20:44 Zajíc Luboš


SČÍTÁNÍ OBYVATEL A ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ

O tom, že již brzy proběhne sčítání obyvatel, asi v médiích zaslechl už každý.

Pojďme se podívat, jak se s touto povinností mohou vypořádat lidé s těžkým zrakovým postižením.

Základní informace

Právním předpisem, který sčítání v letošním roce upravuje, je zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – přesný název předpisu je poněkud delší, ale rozhodně jej naleznete pod číslem 332/2020 Sb.

Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání.

Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro účely sčítání, je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Důležité je vědět, kdo všechno je povinen se sčítání zúčastnit;

sčítání podléhá:

  1. a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
  2. b) každá fyzická osoba, které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana,
  3. c) každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
  4. d) každý dům, i neobydlený, a
  5. e) každý byt, i neobydlený.

Z osob uvedených pod písmenem c) existují výjimky – sčítání se neúčastní cizinci, kteří budou v rozhodný okamžik v ČR přítomni za účelem krátkodobého pobytu do 90 dnů, ani cizinci požívající diplomatických výsad, vyloučeny jsou také byty ve vlastnictví cizích států sloužící k diplomatickým účelům.

Jak proběhne sčítání v praxi?

Povinností každé svéprávné zletilé osoby (za nezletilé a nesvéprávné budou údaje vyplňovat zákonní zástupci, resp. opatrovníci – bude vyplnit požadované údaje do sčítacích formulářů.

Sčítací formuláře bude možné vyplnit dvěma způsoby, online či prostřednictvím formuláře v listinné podobě.

Za jednu domácnost se bude vyplňovat jeden formulář, do něhož se budou uvádět všechny osoby, které v domácnosti bydlí.

Online formuláře bude třeba vyplnit v době od 27. března do 9. dubna 2021, Kdo se rozhodne pro vyplnění „papírového“ sčítacího formuláře, bude na to mít čas mezi 17. dubnem a 11. květnem.

Online formulář

Tento formulář bude možné vyplnit prostřednictvím webové stránky:

https://www.onlinescitani.cz/

nebo s pomocí mobilní aplikace nazvané „Sčítání21), kterou bude možné stáhnout z Apple Store, resp. z Google Play.

Český statistický úřad, který online formulář vytvářel, měl na paměti také přístupnost z hlediska zrakově postižených, tudíž bychom formuláře měli být schopni s pomocí běžně dostupných odečítačů obrazovky nebo speciálního zvětšovacího softwaru a přiměřenou úrovní počítačové gramotnosti samostatně vyplnit.

Ostatně Radek Pavlíček se chystá na vzdělávacím portálu  o výpočetní technice pro zrakově postižené Pélion uveřejnit článek, který se bude možnosti vyplnění online sčítacího formuláře věnovat podrobněji, zájemce tedy odkazujeme na stránku:

https://www.portal-pelion.cz/

Na tomto místě se omezíme jen na informaci, že pro přihlášení k vyplnění online formuláře bude stačit vyplnit číslo osobního dokladu a datum narození, popř. formulář autorizovat prostřednictvím datové schránky nebo identifikace skrze e-identitu.

Vyplnění online formuláře je rozhodně Českým statistickým úřadem preferováno, kdo ho však z jakéhokoliv důvodu nezvládne, bude mít možnost formulář získat v listinné podobě buď od sčítacího komisaře, popř. na vybraných pobočkách    České pošty.

Pro podporu obyvatelstva bylo zřízeno Kontaktní centrum Sčítání 2021, které je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních telefonních číslech 840 30 40 50 a 253 253 683. Dotazy je možné zasílat také e-mailem na adresu:

dotazy@scitani.cz

Co bude formulář obsahovat?

Český statistický úřad slibuje, že formuláře jsou oproti minulým sčítáním méně obsáhlé, nebudou se např. zjišťovat majetkové poměry, vyplňovat se naopak budou údaje o způsobu bydlení, vytápění, o vzdělání či zaměstnání. Nepovinné budou otázky týkající se národnosti či náboženského přesvědčení.

Sčítací formulář za jednu domácnost bude moci vyplnit i jediná osoba, to za předpokladu, že bude schopna uvést všechny potřebné údaje o dalších v domácnosti bydlících osobách, tedy jména, rodná čísla nebo čísla jejich osobních dokladů (občanský průkaz či pas), dále pak další osobní informace, tedy např. první bydliště po narození, vzdělání a zaměstnání. Pokud by vyplňující člen domácnosti tyto údaje o dalším spolubydlícím neznal, pak je povinen této osobě sdělit údaje pro přístup k online vyplňovanému formuláři, popř. k formuláři v listinné podobě.

Podrobný přehled otázek a vysvětlujících komentářů najdete na této adrese:

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/rozsirena-napoveda-k-lsf

První krok k vyplnění formuláře můžete učinit už nyní, a to ověření, zda adresa Vaší domácnosti existuje. To můžete udělat na tomto odkazu:

https://apl.czso.cz/plp/apex-dea/f?p=122:1:1949065213274:::::

Na zobrazené stránce odbavte tlačítko „ověřit adresu“.

Se zpracovanými výsledky se budeme mít možnost seznámit začátkem roku 2022.

 

Za pražskou Sociálně právní poradnu SONS informuje

Luboš Zajíc