Sociálně právní poradna

 

Registrované sociálněprávní poradny SONS ČR

V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oprávnění k poskytování odborného sociálně právního poradenství a to na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o registraci této sociální služby.

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky 24 odborných (registrovaných) pracovišť – sociálních poraden, které poskytují osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Cílem sociálního poradenství poskytovaného sociálními poradnami SONS ČR je umožnit lidem se zrakovým postižením starším 16 let (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Sociální poradny SONS ČR poskytují:

 • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele
 • informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (včetně poradenství v oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb)
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením starší 16 let
 • informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti
 • odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva
 • odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
 • odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění
 • odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek,
 • odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů)

V rámci sociálního poradenství má každý uživatel zaručeno právo respektování svobodné volby způsobu řešení své nepříznivé sociální situace.

Uživatel, resp. zájemce o poradenství může poradnu kontaktovat telefonicky, písemně (běžnou nebo e-mailovou poštou, v běžném i Braillově bodovém písmu). Dále je možné poradnu navštívit osobně v návštěvních hodinách nebo po předchozí domluvě s pracovníkem poradny i mimo tyto hodiny.

Jak se k nám dostanete?

Popisy tras k nám vytvořené s ohledem na specifika orientace osob se zrakovým postižením najdete v sekci "Popis tras" na stránce Navigačního centra.

V době nepřítomnosti pracovníků v poradně (tzn. zejména v době mimo návštěvní hodiny) je k dispozici telefonní záznamník, na kterém je možné zanechat dotaz, včetně kontaktu. Pracovníci poradny budou následně zájemce o poradenství kontaktovat a jejich dotazy zodpoví.

Zákon o sociálních službách nestanoví povinnost uzavírat o poskytnutí sociálního poradenství s uživatelem služby písemnou smlouvu. Vzájemná práva a povinnosti, rozsah, forma a další náležitosti vztahující se k poskytovanému poradenství však mohou být mezi uživatelem a poradcem blíže sjednány ústně. V případě, že uživatel projeví zájem, aby o poskytování poradenství byla sepsána písemná smlouva (například v případě, kdy je poradce požádán uživatelem o sepsání určitého právního úkonu – odvolání, správní žaloba, žádost apod.), je poradce písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby (sociálního poradenství) povinen sepsat. Případně je povinen uživateli vydat písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí poskytnutí služby. Poskytnutí sociálního poradenství může být odmítnuto pouze z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, kdy osoba žádá o poskytnutí poradenství, které poradna není oprávněna poskytovat. Dle zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb oprávněn poskytnutí služby odmítnout v případě, kdy: 

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 

Sociální poradci SONS ČR nemohou zejména zastupovat uživatele ve věcech, které spadají do okruhu činností vymezených zákonem o advokacii, tj. především nemohou zastupovat uživatele v řízení před soudy a správními orgány. Zastoupení pracovníky před správními orgány je možné jen ve výjimečných situacích, vždy na žádost uživatele, a jen tehdy, týká-li se případ problematiky sociálního poradenství (např. řízení na ÚP, OSSZ, ČSSZ apod.). Pracovníci sociálně právních poraden SONS ČR mohou dále odmítnout žádosti o poskytnutí bezplatných právních služeb, které se ve své podstatě týkají zhodnocování majetku (například koupě bytu, pozemků, nemovitostí), neboť se jedná o případy, které nezakládají důvodnost k poskytnutí bezplatného sociálně právního poradenství.

Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociálními poradnami SONS ČR je zásadně bezplatné a to ve všech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc při přípravě právních podkladů – žádost, odvolání, stížnost apod.)

Odborné sociálně právní poradenství je poskytováno diskrétně, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Poradci uchovávají v tajnosti osobní údaje uživatele a pracují pouze s těmi osobními údaji, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby. Sociální poradna při práci s osobními údaji uživatele služeb poradny postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) a zákonem o zpracování osobních údajů (z. č. 110/2019 Sb.).

S pravidly pro poskytování odborného sociálně právního poradenství je možné se blíže seznámit v provozním řádu poradny, který je veřejně dostupný v prostorách každé poradny, případně je možné obrátit se přímo na jednotlivé sociálně právní poradny SONS ČR, kde Vám pracovníci rádi poskytnou bližší informace o pravidlech poskytování této služby.

Uživatelé služby odborného sociálně právního poradenství mají rovněž možnost vyjádřit se k úrovni poskytované služby. Podrobná pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování případných stížností a podnětů jsou obsažena v řádu stížností, který je rovněž veřejně dostupný v prostorách poradny.

V roce 2018 byla Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vydána aktualizovaná publikace "Přehled základních sociálně právních a pracovněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany" (autor JUDr. Pavel Ptáčník). Tato publikace poskytující uživatelům se zrakovým postižením ucelený přehled o jednotlivých nárocích, právech i povinnostech je všem zájemcům se zrakovým postižením k dispozici v digitální podobě zdarma v Knihovně digitálních dokumentů.

Další poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením 

Více informací v Registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV.

Adresa:
SONS, Sociálně právní poradna 
Krakovská 21
110 00 Praha 1

Provozní hodiny

Ambulantní služba - odborné sociální poradenství 

Pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:00 a 13:00 ­16:00 (osobní návštěvy poradny po
předchozí domluvě)

Pátek 9:00 - 12:00 (osobní návštěvy poradny po předchozí domluvě)

Terénní služba - odborné sociální poradenství 

Úterý 13:00 - 16:00 (po domluvě) Čtvrtek 10:00 - 12:00 (po domluvě)

Příspěvky

 • Aktuality (pozor na podvodníky; zvýšení normativních nákladů na bydlení...)
 • Rozšíření okruhu povinných uživatelů datových schránek
 • Přehled dávek pro rodiče a děti
 • Výpočet invalidního důchodu v mimořádných případech
 •  Kvíz


 

 • Slepecká zásilka
 • Zaměstnavatel versus zaměstnanec, který ze zdravotních důvodů nemůže dále konat dosavadní práci
 • Automatické obnovení užívání bytu
 • Nahlédnutí do starověku


 

 • Aktuality, tentokrát z oblasti bydlení – stav k 16. 8. 2022
 • Pravidla pro oznámení zvýšení ceny energií a jak v klidu odejít od stávajícího dodavatele
 • Věc Negovanović a spol.
 • Literární okénko


 

 • Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě do 18 let věku už má definitivní podobu
 • Sleva 50 % na dopravu od 1. 7. 2022 pro příjemce invalidních důchodů 3. stupně a osoby uznané jako invalidní ve 3. stupni
 • Výchovné ke starobnímu důchodu – část II.: Obecné informace
 • Praktické tipy pro dovolenou v Německu a Polsku - dokončení


 

 • Aktuality
 • Zvláštní jízdné
 • Výchovné ke starobnímu důchodu – část I
 • Praktické tipy pro zahraniční dovolenou v Itálii a v Německu


 

 • Aktuality
 • Zvýšení nájemného
 • Literární okénko a malý kvíz


 

 • Zavedení jízdného pro držitele ZTP a ZTP/P v rámci PID
 • Zvýšení životního a existenčního minima
 • Zvýšení důchodů
 • Ukrajinci a základní státní příspěvky
 • Jak dál s Airbnb?


 

 • Aktualita: zrušení sociální slevy O2
 • SIPO e-mailem zdarma
 • Nepovinná očkování, která jsou nově plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a některé další změny ve zdravotnictví
 • Změna maximálních výší úhrad za sociální služby od 1. 3. 2022
 • Komunikace s Úřadem práce z pohodlí domova


 

 • Další důležité změny v dávkách
 • Odpovědnost vlastníka či držitele psa za způsobenou škodu
 • Jak získat potvrzení o pobírání nebo výši důchodu
 • Nevyžádané telefonáty


 

 • novinky v právním řádu účinné od ledna 2022
 • právnické obraty, které se nejvíce pletou
 • popis jednoho kontroverzního sousedského sporu
 • procházky z pejskem v Praze


 

 • Změny v dávkách a jiných oblastech, které nastanou 1. ledna 2022 
 • Milostivé léto a novela exekučního řádu


 

 • zvýšení minimální mzdy a
 • změna přílohy vyhlášky obsahující seznam pomůcek, na které je možné získat příspěvek


 

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež zvyšuje a opět přiznává nárok na úhradu až tří bílých či červenobílých holí za rok
 • Hry a sázky - právní úprava


 

 • První tři dědické třídy při dědění dle zákonné posloupnosti
 • Rozhodčí doložky


 

 • informace o chráněném účtu
 • rekapitulace soudních „tahanic“ mezi Ministerstvem zdravotnictví a žalobci, jimž se nelíbila protiepidemická opatření


 

 • novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • nová pravidla v exekucích


 

 • Douška k nahlížení do katastru nemovitostí
 • Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku


 

 • nová dávka nazvaná náhradní výživné
 • postoj SONS k novelizacím zakona o sociálních službách
 • informace o změnách v nahlížení do katastru nemovitostí


 

V článku nabízíme ke stažení dvě podoby krátkého formuláře, jímž zejména nevidomí maséři mohou jednoduše a samostatně splnit povinnosti dané opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s postupným rozvolňováním protiepidemických opatření, které jim umožnilo obnovení poskytování služeb s účinnosti od 3. května 2021. 

 • stručný přehled zdravotnických prostředků, na které je poskytován příspěvek z veřejného zdravotního pojištění z důvodu zhoršeného zraku
 • informace o zvýšení maximálního limitu odpočtu darů ze základu pro daň z příjmů
 • aktualita týkající se průkazu osoby se zdravotním postižením


 Zobrazena stránka 2 z 7 (celkem 130 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7