11/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 01.11.2022 14:45 Zajíc Luboš


Informace ze Sociálně-právní poradny 11/2022

V předposledním vydání tohoto roku proberu aktuality včetně zavedení povinných datových schránek pro další uživatele. Dále stručně zrekapituluji dávky související s rodičovstvím a na příkladu vypočtu invalidní důchody v mimořádných případech. Nakonec si můžete vyluštit kvíz z římského práva.  

Aktuality

Prosím nereagujte na různé telefonáty a e-maily s ukradenými logy České pošty, různých přepravních služeb, bank, ale i například maily tvářící se jako služba Mail Delivery System. Nedávno chodily i SMS zprávy nabízející pomoc s příspěvkem na bydlení a jiné dávky obsahující odkaz na podvodné stránky. Nejvíc „zabodoval“ autor fingovaného e-mailu od Policie ČR, který se podepsal přímo jménem bývalého policejního prezidenta. Drzost těchto lidí prostě nemá hranic.

Doporučuji též odolat nevyžádaným nabídkám na zprostředkování výhodnějšího dodavatele energií. Motivace ke změně dodavatele se po zastropování cen zavedeném od ledna 2023 stejně asi sníží. Má-li uživatel fixovanou cenu nižší, platí po dobu fixace tato nižší cena. Není-li sjednána fixace, může mu ji dodavatel s novým ceníkem navýšit až do výše stropu. Podle posledních zpráv ale se zastropováním padá druhá část úsporného tarifu plánovaná pro rok 2023.

Od října se také zvýšily normativní náklady na bydlení, což je jeden z parametrů pro výpočet příspěvku na bydlení. Ty jsou vyšší v nájmech a podnájmech a nižší v družstevních bytech, bytech vlastníků a bytech užívaných na základě služebnosti a stejně jako dřív jsou odstupňované podle počtu společně posuzovaných osob a podle velikosti obce počítané podle počtu obyvatel. Zvýšení by mělo pomoci zejména jedno- a dvoučlenným domácnostem.

Dále vláda navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu z 550 na 900 Kč měsíčně.

Rozšíření okruhu povinných uživatelů datových schránek

Od ledna 2023 bude stát postupně zřizovat datovou schránku (DS) všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, samozřejmě jen těm, které ji dosud mít nemusely a už o ni dříve dobrovolně nepožádaly. A to bez ohledu na jejich souhlas. DS jim bude aktivována nejpozději 15. den od doručení přístupových údajů i bez jejich součinnosti. Obdobně to platí i pro přečtení doručených zpráv, na které má uživatel deset dnů a poté se dokument považuje za doručený, i když se do DS nepřihlásil. Konkrétně jde o tyto nové uživatele:

 • Každá právnická osoba – tedy nejen právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku jako dosud, ale nově také ty, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností
 • Každá fyzická podnikající osoba s IČO - tzv. OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná. Má se to týkat i těch, kteří živnost nezrušili, ale jen pozastavili. Jak aktivním, tak i neaktivním OSVČ však lze do DS doručovat jen zásilky týkající se jejich podnikání. U přerušených živností tak fakticky bude doručováno minimálně.
 • Každá svéprávná fyzická osoba zapsaná v základním registru obyvatel, která použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“, například občanský průkaz s čipem. Tito uživatelé si budou moci sami DS znepřístupnit.

Pokud je uživatel DS sám odesílatelem, nemusí, s výjimkou finančních úřadů, s jinými orgány veřejné moci komunikovat elektronicky a může používat tradiční papírovou formu.  

O výhodách, nevýhodách a rozdílech při doručování poštou a datovou schránkou jsme už psali v Informacích 12/2018, článek je na tomto odkazu:

https://www.sons.cz/12-2018-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-v-Praze-P4006599.html

Přehled dávek pro rodiče a děti

V souvislosti s rodičovstvím náleží různé dávky, z nichž dvě byly zavedeny teprve nedávno. Začíná se nám to pojmově trochu motat, a tak si pojďme krátce shrnout, co v této oblasti platí a jak se to jmenuje.

Důchodové pojištění

Tzv. výchovné ke starobnímu důchodu platí nově od ledna 2023 a náleží při splnění zákonných podmínek ve výši 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Blíže Informace 7/2022 a 8/2022.

Nepojistné dávky státní sociální podpory

Jednorázový příspěvek na dítě narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022 ve výši 5 000 Kč platí od srpna 2022. Týká se dětí z rodin, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého. Lhůta pro podání žádosti končí 1. 7. 2023. Blíže Informace 8/2022. 

Rodičovský příspěvek nahrazuje výpadek příjmu rodiče v době péče o dítě do nejvýše čtyř let věku a činí celkem 300 000 Kč (450 000 Kč u dvojčat a vícerčat).

Přídavek na dítě je určen pro nezaopatřené dítě, jestliže příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Jeho měsíční výše závisí na věku dítěte: nyní je do 6 let 630 Kč, od 6 do 15 let 770 Kč, od 15 do 26 let 880 Kč. Pokud má rodič pracovní příjem nebo příjem ho nahrazující, náleží zvýšená výměra: do 6 let 1130 Kč, od 6 do 15 let 1270 Kč, od 15 do 26 let 1380 Kč.

Porodné náleží na první nebo druhé dítě. Nárok vzniká, nepřevyšuje-li příjem všech společně posuzovaných osob v rozhodném období součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Pojistné dávky nemocenského pojištění

Tyto dávky se počítají procenty z vyměřovacího základu a výše dávky tak závisí na příjmu pojištěnce.

Peněžitá pomoc v mateřství náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě a s určitými výjimkami náleží po dobu 28 týdnů. Většinou předchází čerpání rodičovského příspěvku.

Otcovská náleží 14 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v důsledku toho jim poklesl příjem.

Výpočet invalidního důchodu v mimořádných případech

kterými zákon č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v § 42 označuje tzv. invalidní důchodce z mládí ve 3. stupni invalidity a dále ve všech stupních invalidity mladé invalidní důchodce do 28 let a invalidní pojištěnce, kteří odpracovali alespoň 15 let. Toto ustanovení jim zajišťuje určitou minimální výši důchodu, výhodnější než by jim případně náležela s ohledem na skutečné výdělky.

Základní výměra stejná pro všechny důchody činí 10 % aktuální průměrné měsíční mzdy.

Pokud jde o procentní výměru, nejdříve je nutné spočítat osobní vyměřovací základ.

Osobní vyměřovací základ = všeobecný vyměřovací základ neboli průměrná měsíční mzda zjištěná za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem zohledňujícím inflaci. Tyto dvě hodnoty jsou proměnlivé a jsou každoročně stanoveny vládním nařízením.

Bohužel ani samotné rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu žadateli problematiku výpočtu důchodu do detailu neobjasní. Zkusme si tedy věc vysvětlit na dvou konkrétních příkladech s rozdílnými daty vzniku invalidity, což je zároveň den, od kdy se invalidní důchod žadateli přizná.  

Varianta 1: Invalidní důchod z mládí byl přiznán v září 2021.

 • Pro rok 2019 jako rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, byl stanoven všeobecný vyměřovací základ 34 766 Kč a přepočítací koeficient 1,0194.
 • Osobní vyměřovací základ tedy = 34 766 x 1,0194 = 35 440,46, po zaokrouhlení 35 441 Kč.
 • Nyní do výpočtu vstupuje tzv. redukční hranice. Do částky první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, z částky nad první redukční hranici se osobní vyměřovací základ započítává z 26 %. V tomto příkladu případě platí vzhledem k datu přiznání důchodu 1. redukční hranice pro rok 2021 ve výši 15 595 Kč.
 • Při 1. redukční hranici 15 595 Kč tedy výpočtový základ = 20 755 Kč (= 15 595 + 26 % z rozdílu mezi 35 441 a 15 595, tj. z 19 846).
 • Procentní výměra důchodu činí 45 % této částky = 9 340 Kč.
 • Po připočtení základní výměry důchodu 3 550 Kč platné v roce 2021 přiznaný důchod celkem = 12 890 Kč. Protože v roce 2022 byly důchody třikrát valorizovány a zvýšila se i základní výměra důchodu na 3 900 Kč, ČSSZ důchod zhodnotila na výslednou aktuální částku 15 013 Kč.

 

U dalších dvou výše uvedených skupin (mladí invalidní důchodci do 28 let a invalidní pojištěnci, kteří odpracovali alespoň 15 let) pak invalidní důchod 3. stupně bude stejný jako shora, procentní výměra invalidního důchodu 2. stupně činí nejméně polovinu výše uvedené procentní výměry (4 670 Kč) a procentní výměra invalidního důchodu 1. stupně nejméně třetinu uvedené procentní výměry (3 114 Kč). K procentním výměrám se připočte základní výměra pro rok 2021 ve výši 3 550 Kč, takže v roce 2021 výsledné důchody před valorizacemi a připočtením zvýšené základní výměry za rok 2022 činily 8 220 Kč u 2. stupně, respektive 6 664 Kč u 1. stupně.

 

Varianta 2: Invalidní důchod z mládí byl přiznán v roce 2022.

 • Všeobecný vyměřovací základ v roce 2020 = 36 119 Kč x přepočítací koeficient 1,0773 = osobní vyměřovací základ 38 911 Kč
 • První redukční hranice v roce 2022 = 17 121 Kč
 • Výpočtový základ = 22 787 Kč (= 17 121 + 26 % z rozdílu mezi 38 911 a 17 121, z 21 790)
 • Procentní výměra důchodu činí 45 % této částky = 10 255 Kč
 • Po připočtení základní výměry důchodu 3 900 Kč platné v roce 2022 důchod bez valorizace = 14 155 Kč.

U mladých invalidních důchodců do 28 let a u invalidních pojištěnců, kteří odpracovali alespoň 15 let, pak je bez valorizace invalidní důchod 3. stupně stejný, u 2. stupně je 9 028 Kč a u 1. stupně 7 319 Kč.  

 Kvíz

Závěrem ještě navážu na minulý článek a předložím vám k řešení kvíz, kde je třeba uhodnout správný význam uvedeného pojmu z oblasti římského práva:

 1. Pragmaticus

a) vysoký státní úředník

b) právní praktik zběhlý zejména v sepisování listin

c) člen císařovy tělesné stráže

 1. Designatio:

a) stavební úprava prostor určených k projednání sporů

b) předběžné určení do funkce

c) vzdání se funkce

 1. Patronus:

a) ochránce a zástupce klienta

b) bývalý pán propuštěného otroka

c) kmotr dítěte

 1. Stipendium:

a) původně žold vyplácený vojákům, později daň vybíraná na dobytých územích

b) peníze určené na výdaje místodržícího v římské provincii

c) válečná kořist rozdělovaná velitelem po boji

 1. Interpellatio:

a) debata v římském senátu

b) předběžné soudní rozhodnutí

c) upomenutí dlužníka, aby uspokojil nárok věřitele

 1. Orare:

a) obdělávat půdu

b) mluvit

c) mlčet

 1. Quadrupedes:

a) čtyřnohá zvířata, zvláště dobytčata

b) udavači, kteří dostali za odměnu čtvrtinu majetku udaného odsouzeného

c) neopomenutelní dědici povinného čtvrtinového dílu z pozůstalosti

 1. Abstinere:

a) zdržet se pití vína a medoviny

b) nehlasovat o věcech obce

c) vzdát se dědictví

 

Správné řešení: 1 b), 2.b), 3.a), 4.a). 5.c), 6.b) , 7.a), 8.c)

Zdroj:  Milan Bartošek: Encyklopedie římského práva

 

Za Sociálně-právní poradnu Václava Baudišová