12/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 30.11.2022 09:33 Zajíc Luboš


Informace ze Sociálně-právní poradny 12/2022

V posledním vydání roku zrekapitulujeme, co zajímavého pro nás začalo platit v roce 2022 a co začne platit v roce 2023, vždy s příslušným číslem Informace ze SPP na:

https://www.sons.cz/pravni

kde najdete podrobnosti.  Dále se pokusíme se nastínit alespoň obrysy toho, co by v roce 2023 zavedeno být mělo. Po krátkém exkursu do oblasti zdravotnického práva doporučuji vtipný fejeton. 

Změny v roce 2022

 • Nevidomí a těžce slabozrací mají nárok na úhradu tří bílých resp. červenobílých holí za rok z veřejného zdravotního pojištění bez doplatku. Informace 11/2021, 1/2022
 • Do seznamu pomůcek určených pro zrakově postižené, na které lze získat příspěvek od úřadu práce, přibyla kamera s hlasovým výstupem, určená pro úplně a prakticky nevidomé a těžce slabozraké. Informace 12/2021
 • Minimální měsíční mzda v roce 2022 činila 16 200 Kč, hodinová 96,40 Kč.
 • Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýšila z 27 840 Kč na 30 840 Kč. Zvýšilo se daňové zvýhodnění na druhé dítě na 22 320 Kč ročně, na třetí a každé další dítě na 27 840 Kč ročně, a to zpětně od začátku roku 2021. Informace 1/2022
 • V řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením je Úřad práce povinen s odstupem 90 dnů předem písemně upozornit každého držitele o skončení platnosti průkazu. Informace 8/2021
 • Na standardní ošetřovné mají nárok i blízcí příbuzní ošetřovaného, ačkoliv s ním nebydlí ve společné domácnosti.
 • U dlouhodobého ošetřovného se podmínka doby hospitalizace zkrátila na dobu 4 dnů, do níž se počítá první i poslední den hospitalizace. Žádost o dávku lze podat nejpozději do 8 dnů od propuštění a rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydá nemocnice v den propuštění nebo nejpozději do 3 dnů od podání žádosti.
 • Otcovská náleží po dobu 14 dní.  Informace 2/2022
 • Příjemci invalidního důchodu III. stupně mohou cestovat regionálními a dálkovými vlaky a autobusy se slevou 50 %. Prakticky se to týká těch, kteří nejsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Ti i nadále cestují se slevou 75 % a průvodce zdarma. Na území hl. m. Prahy a dle místních podmínek i jinde cestují zdarma. Informace 3/2022, 5/2022, 8/2022
 • Nová jednorázová dávka státní sociální podpory: příspěvek na dítěnarozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022 ve výši 5 000 Kč. Týká se dětí z rodin, jejichž loňské příjmy nepřevýšily jeden milion korun hrubého. Lhůta pro podání žádosti končí 1. 7. 2023.  Informace 8/2022
 • Ze známých důvodů doznal v roce 2022 značných změn příspěvek na bydlení. Kromě zvýšení normativních nákladů na bydlení se rozšířil okruh osob, oprávněných podat žádost, o podnájemce, obyvatele nemovitostí s číslem evidenčním a oprávněné užívající nemovitost na základě služebnosti (věcného břemene). Zvýšily se také opakovaně normativní náklady na bydlení. Zjednodušily se formality: je zrušena povinnost jednotlivě rozepisovat měsíční zálohy na služby spojené s užíváním bytu, lze žádat i elektronicky, doklady k příjmům a nákladům na bydlení stačí přiložit jako sken nebo fotokopii, přechází se na půlroční periodicitu dokládání příjmů a nákladů na bydlení, přičemž formuláře „Doklad o výši čtvrtletního příjmu“ a „Doklad o výši nákladů na bydlení“ zůstaly nezměněny, takže se bude dokládat příjem a náklady na bydlení jen za poslední 3 měsíce. Také maximálně za 3 měsíce zpětně lze dávku přiznat. Informace 3/2022, 8/2022

Změny definitivně platné od ledna 2023

 • Zavedení tzv. výchovného ke starobnímu důchodu ve výši 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Původně náleželo jen tehdy, odpracoval-li příjemce důchodu dobu pojištění potřebnou pro vznik nároku na starobní důchod. Podle dodatečné novely se ale týká i invalidních důchodců, jejichž invalidní důchod se automaticky transformoval na starobní důchod. Informace 7/2022, 8/2022.
 • Zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 na 900 Kč. U lidí používajících energeticky náročné přístroje k podpoře dýchání se zvyšuje na 2 900 Kč.

Změny s otazníkem

jsou zatím v legislativním procesu nebo jde o legislativní záměr představený na tiskových konferencích (níže popsaný stav je k 10. listopadu 2022).  Budeme se jim samozřejmě blíže věnovat v dalších vydáních.

 • Minimální mzda by měla tradičně od ledna 2023 stoupnout, zatím nevíme jak. Hovoří se o zvýšení o 350 Kč, tj. na 16 550 Kč.
 • Znovu stoupnout by také mělo životní minimum na 4 860 Kč a existenční minimum na 3 130 Kč. To do června 2022 činilo pro jednotlivce 4 250 Kč respektive 2 740 Kč, od července 4 620 respektive 2 980 Kč.
 • Navrhuje se také zvýšit přídavek na dítě o 200 Kč, přesná čísla zatím neznáme.
 • U příspěvku na bydlení už při posuzování příjmu nebudou rozdílné sazby pro Prahu a ostatní lokality. Dosud platilo, že oprávněnému na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 % příjmu a jinde 30 % příjmu. Nově bude stanovena jednotná hranice 30 %. Opět se zvýší a současně se zjednoduší normativní náklady na bydlení. Domácnosti se zatím dělí na jednočlenné, dvoučlenné, tříčlenné a čtyřčlenné. Napříště by se domácnosti o jedné a o dvou osobách měly sloučit do jediné kategorie se stejnými normativními náklady. Zvýší se a zjednoduší se i normativy pro lidi bydlící v družstevním, vlastním nebo v nemovitosti užívané na základě služebnosti, u kterých zcela odpadá dělení podle velikosti obce. Původně pouze dočasně zamýšlená možnost žádat o příspěvek na bydlení u nemovitosti s číslem evidenčním stále trvá.
 • Zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) by měli mít určitá práva stejná jako zaměstnanci v pracovním poměru. Při splnění daných podmínek budou mít nárok na dovolenou, na pracovní volno při překážkách v práci, na ošetřovné v délce pěti pracovních dnů za rok. Zaměstnavatel by také měl takovému zaměstnanci písemně rozvrhnout týdenní pracovní dobu stejně, jak je tomu nyní u zaměstnanců v pracovním poměru.
 • Lidé, kteří mají hrubý roční příjem do 50 000 Kč, nebudou muset od příštího roku podávat daňové přiznání. Dosud byl tento limit 15 000 Kč. I nadále se nemusí přiznávat ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou 30 000 Kč za rok.
 • Pracující příjemce starobního důchodu by měl od července 2023 odvádět o 6,5 % nižší sociální pojištění, což mu zvýší čistý výdělek.
 • Prarodiči, který nepobírá starobní důchod a který se místo rodiče stará o malé vnouče, by se do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod počítala i doba péče o ně. Z práce by si na tu dobu mohl vzít prarodičovskou dovolenou a stal by se přímým příjemcem rodičovského příspěvku.
 • Milostivé léto 3, tzv. státní milostivé léto, by mělo začít v červenci roku 2023 a potrvá 3 měsíce. Týkalo by se dluhů na daních, clech, soudních a správních poplatcích, na sociálním pojištění, které vymáhá sám stát bez exekutorských úřadů a je v řízení zastoupen finančními úřady, Celní správou a Českou správou sociálního zabezpečení. Jinak by platily stejné principy jako u Milostivého léta 1 a 2. Dlužník bude muset zaplatit původní dluh, ale už bez poplatků, které jistinu dluhu převyšují. 

Pořízení záznamu zdravotnické dokumentace pacientem

Z časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum, konkrétně z rubriky dotazů lékařů právní kanceláře komory jsem převzala odpověď na dotaz týkající se pořízení záznamu zdravotnické dokumentace. Dotaz zní: Jak postupovat v případech, kdy pacient odmítá lékařskou zprávu a trvá na pořízení fotografie mobilním telefonem? Musím mu v tomto případě vyhovět? Obávám se případného zveřejnění lékařské zprávy, respektive záznamu na internetu.

Odpověď Mgr. Daniela Valáška, MBA:

Je nutno odkázat na zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně na ust. § 66 odst. 1, které stanoví, že pokud si oprávněná osoba nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace či její části vlastními prostředky, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel v zákonem stanovených lhůtách. V souladu s tímto ustanovením má pacient právo nahlédnout do své zdravotnické dokumentace a vlastními prostředky si opatřit kopii zdravotnické dokumentace či její části, přičemž není vyloučeno pořízení fotokopií prostřednictvím telefonu či jiného záznamového zařízení. Pokud tedy pacient odmítne lékařskou zprávu, ale trvá na pořízení obrazového záznamu, je potřeba mu to umožnit. Informaci o pořízení kopie je potřeba zaznamenat do zdravotnické dokumentace. Pro úplnost lze uvést, že pacient nemá právo na informace o třetí osobě, jsou-li tyto informace součástí lékařské zprávy či zdravotnické dokumentace, a rovněž nemá právo na informace o autorizovaných psychologických metodách a  popisu léčby psychoterapeutickými prostředky. S pořízeným obrazovým záznamem lékařské zprávy může pacient naložit dle svého rozhodnutí. Pokud tyto informace sám zveřejní například prostřednictvím sociální sítě, nenese za toto jednání právní odpovědnost lékař, ale pacient. I z tohoto důvodu je žádoucí do zdravotnické dokumentace zapsat, kdy k nahlédnutí, respektive pořízení záznamu došlo a nebude od věci, pokud bude uveden i způsob pořízení obrazového záznamu.

Vážení čtenáři, s kolegyní Mgr. Nicole Fryčovou vám přejeme klidné Vánoce a těšíme se na další setkávání v příštím roce. Poté, co jsem v jednom dopoledni prostřednictvím samoobslužných terminálů napřed vrátila v knihovně knihu, potom reklamovala v Alze nabíječku a nakonec zaplatila v Albertu nákup, vám také přeji, abyste v roce 2023 potkávali pokud možno živé a vlídné lidi. Tak jak o tom mluví Radka Kvačková ve fejetonu na webu Lidovky:

Už žádní odměření vrátní. Jak bude vypadat budoucnost?

Bývala to svého času komediální postava. Komisní vrátný pojídal donesený oběd z kastrůlku a hlídal vstup do úřadů a podniků: Jakže se jmenujete? Za kým jdete?… Jó, ten tu dneska není a už nebude…

Časem začalo vrátnic a vrátných ubývat a roli tlustých strejců v kukani převzaly úhledné ženy v recepci. Pokrok nezastavíš. Dokonce ani kdybys chtěl. A musím říct, že já bych byla minulý týden docela chtěla.

Takhle asi vypadá budoucnost, napadlo mě, když jsem vešla do rozlehlého mramorového vestibulu jisté společnosti. Byla dokonalá. Prosklené stěny, designový nábytek i svítidla, teplo tak akorát a odkudsi nevtíravá hudba. Co chybělo, byla živá bytost. Chvíli jsem se domnívala, že si recepční od pultu jenom odskočila, jenže se ozval pouze naprogramovaný hlas: „Vítáme vás. Pokud máte sjednanou schůzku, prosím, zadejte kód, který jste obdrželi při jejím sjednání.“

Jaký kód? Zarazila jsem se, vždyť já s tou osobou, která mě pozvala na druhou hodinu, mluvila po telefonu. Tvrdila, že nejlepší bude, když celou záležitost, o niž jde, probereme osobně. Ještě mi kladla na srdce, ať přijdu včas, jelikož ve čtrnáct čtyřicet pět má už zase něco jiného.

Přišla jsem dokonce o čtvrt hodiny dřív. Rozhlížím se doleva i doprava, ale bylo zřejmé, že se budu muset domlouvat s displejem. Pravda, byl poměrně vstřícný: „Pokud nemáte kód, vyberte jméno pracovníka,“ poradil mi a skutečně nabídl asi šest vizitek i s fotografiemi zaměstnanců. Poté se zeptal, jestli si budu přát kávu, čaj nebo vodu, a doporučil, abych se posadila do některého z pohodlných křesel a počkala.

Křeslo pohodlné bylo, o to nic, akorát že čekání se mi po chvíli zdálo poněkud dlouhé. Nejprve jsem si to vysvětlovala svým předčasným příchodem, ale ve čtrnáct nula osm už jsem byla trochu nervózní. Ráda bych se zeptala, kde schůzka vázne, jenže jaksi nebylo koho. Ve čtrnáct deset mi svitla naděje, protože se z nitra budovy vynořila mladá žena a u pultu s displejem začala cosi přerovnávat. Prosím vás, vyskočila jsem z křesla… Žel, žena jen utírala prach a kromě toho nemluvila česky.

No, nakonec jsem si poradila pomocí mobilu. I když smluvená strana hovor dlouho nebrala. Ukázalo se, že má naši schůzku zapsanou s jiným datem a není ve své kanceláři, nýbrž na služební cestě. Možná jsem to popletla já. Ale což, řekla jsem si, projdu se ještě jednou jindy. Chodit po ulicích a jezdit tramvají, případně metrem je koneckonců zážitek. Jsou tam totiž pořád ještě lidi. Nějak vypadají, nějak se tváří a občas i promluví. Měla bych si to užít, protože slýchám, že brzy už nebudou skoro nikam muset chodit. Místo lidí mají obíhat data.

Zbývá dořešit jen pár maličkostí. Například co když se něco trochu zadrhne a nebude koho se zeptat, copak že ta paní, co tu měla být, tu jaksi pořád není. (Vrátný protiva by přitom určitě věděl.)

 

Za Sociálně–právní poradnu Václava Baudišová