Sociálně právní poradna

 

Registrované sociálněprávní poradny SONS ČR

V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oprávnění k poskytování odborného sociálně právního poradenství a to na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o registraci této sociální služby.

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky 24 odborných (registrovaných) pracovišť – sociálních poraden, které poskytují osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Cílem sociálního poradenství poskytovaného sociálními poradnami SONS ČR je umožnit lidem se zrakovým postižením starším 16 let (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Sociální poradny SONS ČR poskytují:

 • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele
 • informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (včetně poradenství v oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb)
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením starší 16 let
 • informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti
 • odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva
 • odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
 • odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění
 • odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek,
 • odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů)

V rámci sociálního poradenství má každý uživatel zaručeno právo respektování svobodné volby způsobu řešení své nepříznivé sociální situace.

Uživatel, resp. zájemce o poradenství může poradnu kontaktovat telefonicky, písemně (běžnou nebo e-mailovou poštou, v běžném i Braillově bodovém písmu). Dále je možné poradnu navštívit osobně v návštěvních hodinách nebo po předchozí domluvě s pracovníkem poradny i mimo tyto hodiny.

Jak se k nám dostanete?

Popisy tras k nám vytvořené s ohledem na specifika orientace osob se zrakovým postižením najdete v sekci "Popis tras" na stránce Navigačního centra.

V době nepřítomnosti pracovníků v poradně (tzn. zejména v době mimo návštěvní hodiny) je k dispozici telefonní záznamník, na kterém je možné zanechat dotaz, včetně kontaktu. Pracovníci poradny budou následně zájemce o poradenství kontaktovat a jejich dotazy zodpoví.

Zákon o sociálních službách nestanoví povinnost uzavírat o poskytnutí sociálního poradenství s uživatelem služby písemnou smlouvu. Vzájemná práva a povinnosti, rozsah, forma a další náležitosti vztahující se k poskytovanému poradenství však mohou být mezi uživatelem a poradcem blíže sjednány ústně. V případě, že uživatel projeví zájem, aby o poskytování poradenství byla sepsána písemná smlouva (například v případě, kdy je poradce požádán uživatelem o sepsání určitého právního úkonu – odvolání, správní žaloba, žádost apod.), je poradce písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby (sociálního poradenství) povinen sepsat. Případně je povinen uživateli vydat písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí poskytnutí služby. Poskytnutí sociálního poradenství může být odmítnuto pouze z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, kdy osoba žádá o poskytnutí poradenství, které poradna není oprávněna poskytovat. Dle zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb oprávněn poskytnutí služby odmítnout v případě, kdy: 

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 

Sociální poradci SONS ČR nemohou zejména zastupovat uživatele ve věcech, které spadají do okruhu činností vymezených zákonem o advokacii, tj. především nemohou zastupovat uživatele v řízení před soudy a správními orgány. Zastoupení pracovníky před správními orgány je možné jen ve výjimečných situacích, vždy na žádost uživatele, a jen tehdy, týká-li se případ problematiky sociálního poradenství (např. řízení na ÚP, OSSZ, ČSSZ apod.). Pracovníci sociálně právních poraden SONS ČR mohou dále odmítnout žádosti o poskytnutí bezplatných právních služeb, které se ve své podstatě týkají zhodnocování majetku (například koupě bytu, pozemků, nemovitostí), neboť se jedná o případy, které nezakládají důvodnost k poskytnutí bezplatného sociálně právního poradenství.

Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociálními poradnami SONS ČR je zásadně bezplatné a to ve všech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc při přípravě právních podkladů – žádost, odvolání, stížnost apod.)

Odborné sociálně právní poradenství je poskytováno diskrétně, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Poradci uchovávají v tajnosti osobní údaje uživatele a pracují pouze s těmi osobními údaji, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby. Sociální poradna při práci s osobními údaji uživatele služeb poradny postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) a zákonem o zpracování osobních údajů (z. č. 110/2019 Sb.).

S pravidly pro poskytování odborného sociálně právního poradenství je možné se blíže seznámit v provozním řádu poradny, který je veřejně dostupný v prostorách každé poradny, případně je možné obrátit se přímo na jednotlivé sociálně právní poradny SONS ČR, kde Vám pracovníci rádi poskytnou bližší informace o pravidlech poskytování této služby.

Uživatelé služby odborného sociálně právního poradenství mají rovněž možnost vyjádřit se k úrovni poskytované služby. Podrobná pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování případných stížností a podnětů jsou obsažena v řádu stížností, který je rovněž veřejně dostupný v prostorách poradny.

V roce 2018 byla Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vydána aktualizovaná publikace "Přehled základních sociálně právních a pracovněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany" (autor JUDr. Pavel Ptáčník). Tato publikace poskytující uživatelům se zrakovým postižením ucelený přehled o jednotlivých nárocích, právech i povinnostech je všem zájemcům se zrakovým postižením k dispozici v digitální podobě zdarma v Knihovně digitálních dokumentů.

Další poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením 

Více informací v Registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV.

Adresa:
SONS, Sociálně právní poradna 
Krakovská 21
110 00 Praha 1

Provozní hodiny

Ambulantní služba - odborné sociální poradenství 

Pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:00 a 13:00 ­16:00 (osobní návštěvy poradny po
předchozí domluvě)

Pátek 9:00 - 12:00 (osobní návštěvy poradny po předchozí domluvě)

Terénní služba - odborné sociální poradenství 

Úterý 13:00 - 16:00 (po domluvě) Čtvrtek 10:00 - 12:00 (po domluvě)

Příspěvky

 • Daňový speciálek 

 • důchodový věk a důchodové kalkulačky
 • mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


 

Publikováno 16.11.2016 20:51, Luboš Zajíc

Právní stránka podpisu nevidomých


 

 • Od ledna 2017 se zvýší důchody
 • Co je to „odkaz“?
 • Forma změny stanov společenství vlastníků jednotek


 

 • minimální a zaručená mzda
 • povinná kontrola kotlů na pevná paliva
 • odpovědi na dva dotazy z oblasti nájmu domu či bytu


 

 • Skončení dohody o provedení práce
 • Zvýšení příspěvku na péči
 • Hospitalizace nevidomého pacienta s průvodcem


 

 • vrátíme se k pravidlům bezplatného užívání dálnic (bez dálniční známky)
 • odpovíme na dotaz poživatele invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně, který se ptá, jak dlouho mu bude vypláceno nemocenské a
 • nakonec nastíníme základní rozdíly mezi advokátem a notářem


 

 • zda je legální či nikoliv získávat v době dočasné pracovní neschopnosti jiný příjem, než je náhrada mzdy, resp. nemocenské a
 • o průběhu jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany o novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání


 

 • Předpokládaná cena 24 000  Kč a její dopady na řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku
 • Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – část třetí


 

 • Vliv skončení pracovního poměru na výši podpory v nezaměstnanosti a
 • pokračování informování o nových pravidlech pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


 

 • informace o slevách z cen telekomunikačních služeb
 • popis změn legislativy v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami


 

V dnešním článku se dozvíte

-       o novele zákona o zaměstnanosti a

-       o tom, co by naše organizace uvítala v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku. 

Cestovat s průvodcem není pro držitele průkazu ZTP/P povinností, ale oprávněním!

Úprava předkupního práva spoluvlastníků v novém občanském zákoníku 

Článek je zaměren na dávku ze systému státní sociální podpory, příspěvek na bydlení. 

Článek se zabývá eledtronickými úkony OSVČ a informacemi z práva dědického, konkrétně zřeknutím se dědického práva, odmítnutím a vzdáním se dědictví. 

Přinášíme ověřené informace pro příjemce příspěvku na mobilitu. Poté odpovíme na dva dotazy týkající se dědění. 

O činnosti sociálně právní komise SONS a o tom,
co přinesla novelizace zákona o zaměstnanosti 

Tentokrát přinášíme informace z těchto oblastí:
- výměna průkazu osoby se zdravotním postižením,
- minimální mzda
- příspěvek na úpravu bytu a
- podpůrčí doba při nemocenském. 

Publikováno 06.03.2015 07:58, Luboš Zajíc

Příspěvek na péči z hlediska nevidomých a slabozrakých

SONS se zúčastnila semináře pořádaného místopředsedkyní výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Radkou Maxovou, jehož tématem byla prezentace postojů k současné a budoucí koncepci příspěvku na péči. Zajímá Vás, co bylo obsahem prezentace SONS? 

Článek s právní tematikou: výměna průkazu osoby se zdravotním postižením a popis existujících jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance (pokračování) Zobrazena stránka 6 z 7 (celkem 130 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7