08/2022 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 14.07.2022 14:40 Zajíc Luboš


Informace ze Sociálně-právní poradny 8/2022

Snad mi čtenáři odpustí, že tentokrát jsem vzhledem ke krátkému termínu uzávěrky a krátké, ale nepříjemné nemoci v množství větším než malém čerpala z cizích zdrojů. Konečně byl uzákoněn jednorázový příspěvek na dítě, od července také platí poloviční sleva na dopravu pro invalidní důchodce ve 3. stupni. Dále navážu na minulé vydání, proberu výchovné ke starobnímu důchodu obecně a prozradím další tipy našeho čtenáře na výlety po kolejích kousek od německých a polských hranic.  

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě do 18 let věku už má definitivní podobu:

O příspěvku rozhoduje a vyplácí ho Úřad práce. Rodinám s příjmem do jednoho miliónu korun hrubého bude vyplacen na každé dítě do 18 let věku jednorázový příspěvek ve výši 5 000,- korun. Jeden milión korun hrubého odpovídá mzdě přibližně 83 330,- korun hrubého měsíčně.

Vyplatit příspěvek se automaticky vyplatí všem dětem, které v červenci 2022 mají nárok na výplatu přídavku na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršili 18 let věku. Všem těmto dětem, respektive jednomu z jeho rodičů, bude příspěvek vyplacen automaticky, tedy bez žádosti.

U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovrší 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022 a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022, již příspěvek nebude vyplacen automaticky, ale musí se o příspěvek požádat. Podmínkou nároku v této situaci je podmínka trvalého pobytu a bydliště dítěte na území České republiky a podmínka rozhodného příjmu rodičů nebo rodiče, se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhla 1 milion Kč hrubého.

V situacích, kdy jednorázový příspěvek nebude vyplácen „automaticky“ s vazbou na přídavek na dítě, bude řízení o dávce zahájeno na základě elektronické nebo listinné žádosti. Tuto žádost bude možné podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy „Czech POINT“. Osoby, které nebudou moci využít elektronické podání žádosti, budou moci využít uvedená konkrétní kontaktní místa veřejné správy „Czech POINT“, která se nacházejí na obecních úřadech, krajských úřadech, matričních úřadech a také na poštách.

Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek budou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek musí společně uhrazovat náklady na své potřeby, platí pro druha a družku.

Pro účely tohoto jednorázového příspěvku budou posuzovány příjmy rodičů, resp. osob, které budou za rodiče považovány. Za příjem budou považovány příjmy obdobné příjmům podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bez odpočtu daně z příjmů připadajících na tyto příjmy. Výši rozhodných příjmů za rok 2021 budou rodiče prohlašovat formou čestného prohlášení. Krajská pobočka Úřadu práce a ministerstvo budou oprávněni vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí údaj o výši příjmů, které jsou uvedenými institucemi evidovány pro případnou kontrolu.

Důležité:  příspěvek na péči se do příjmů nezapočítává. Příjmy dítěte také nejsou pro účely tohoto příspěvku započítávány. Vychází se z obdobné úpravy jako u dávek státní sociální podpory, kdy se do rozhodného příjmu nezapočítávají příjmy nezaopatřeného dítěte ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po období červenec a srpen. Pro účely tohoto příspěvku nebudou započteny žádné příjmy dítěte, uvedené je sjednoceno, aby nedocházelo k nezvýhodnění rodin s dětmi, které si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností.

Zdroj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Sleva 50 % na dopravu od 1. 7. 2022 pro příjemce invalidních důchodů 3. stupně a osoby uznané jako invalidní ve 3. stupni

Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva. tyto osoby mohou od července jezdit za polovinu běžného jízdného. Ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě, tj. mimo MHD, si budou moci kupovat jízdenky za 50 % obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím stupni.

Jak cestující svůj nárok prokáže a dopravce ho ověří? Slevu může využít cestující, který se prokáže průkazem totožnosti a platným potvrzením s QR kódem. Ten dostane buď na pobočce OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno) nebo o něj může požádat elektronicky na ePortálu ČSSZ. Na úřad může jít i osoba zmocněná. Podrobnosti k vystavení QR kódu popisuje instruktážní video na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4

Dále může pomoci manuál NRZP na tomto odkazu:

https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf

Nárok na slevu je možné prokázat v papírové podobě či nejlépe elektronicky – PDF dokument nebo QR kód uložený v nově upravené mobilní aplikaci OneTicket. „Do aplikace si QR kód získaný od ČSSZ jednoduše načtete a při všech cestách pak už stačí pouze ukázat spolu s průkazem totožnosti řidiči nebo průvodčímu,“ shrnuje Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který vyvinul technologické řešení pro uplatňování nové slevy. Pro dopravce vytvořil CENDIS odbavovací aplikaci „CheckTicket – Kontrola dokladu“, která je k dispozici volně ke stažení jak v Google Play pro zařízení s OS Android, tak v AppStore pro mobilní telefony s iOS. Praha Informace při nesnázích u prokazování slevy i odpovědi na další otázky poskytnou nepřetržitě sedm dní v týdnu pracovníci oddělení zákaznické podpory s. p. CENDIS. Zákazníci se na ně mohou obracet telefonicky na čísle +420 222 266 755 nebo mailem na info@oneticket.cz. Informace pro cestující i pro dopravce jsou již také na webových stránkách státního podniku CENDIS – Sleva Osoby invalidní ve třetím stupni.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí

Výchovné ke starobnímu důchodu – část II.: Obecné informace

Výchovné ke starobnímu důchodu vždy pro jednoho z rodičů (v praxi budou převažovat ženy) ve výši 500 Kč za každé vychované dítě platí od roku 2023, žádosti bude možné podávat už od září 2022 a lze ho charakterizovat takto:

  • je koncipováno jako finanční částka v pevně stanovené výši 500 Kč měsíčně, o kterou se zvýší procentní výměra starobního důchodu pojištěnce, který zajišťoval výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu;
  • částka výchovného náležející k nově přiznávaným důchodům se každoročně zvyšuje o stejné procento jako procentní výměry důchodů;
  • v případě péče více dětí se tato částka násobí počtem těchto dětí; maximální počet dětí není omezen;
  • nezáleží na tom, zda jde o starobní důchod řádný nebo předčasný;
  • podmínky pro uznání dítěte za vychované budou v zásadě stejné, jaké v současnosti platí pro účely snížení důchodového věku žen – bude se tedy vyžadovat, aby osoba (tj. muž nebo žena) před datem přiznání starobního důchodu osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti;
  • ocenit výchovu téhož dítěte bude možné vždy jen jednomu z rodičů, a to tomu, který o dítě pečoval v největším rozsahu, přičemž výchovu bude třeba pro tento účel posuzovat od narození dítěte až do nabytí jeho zletilosti jako jeden celek;
  • zvýšení důchodu nenáleží, pokud se pojištěnec vůči dítěti dopustil trestného činu;
  • starobní důchody přiznané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona budou zvýšeny od splátky důchodu splatné v lednu 2023 – ženám, kterým byl důchodový věk snížen s přihlédnutím k počtu vychovaných dětí, bude starobní důchod zvýšen bez žádosti, v ostatních případech bude nutno podat písemnou žádost na předepsaném tiskopisu;  
  • starobní důchody, na které vznikl nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přeměnou invalidního důchodu na starobní důchod, se zvýší o 500 Kč za každé vychované dítě, jen pokud nárok na starobní důchod závisející na získání potřebné doby pojištění zanikl, jelikož starobní důchod přeměněný z invalidního důchodu byl vyšší – viz Informace 7/2022;
  • zanikl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na starobní důchod závisející na získání potřebné doby pojištění z důvodu, že invalidní důchod přiznaný před dosažením věku 65 let byl vyšší, a po 31. 12. 2022 vznikne nárok na starobní důchod přeměnou invalidního důchodu na starobní důchod, zvýší se procentní výměra tohoto důchodu o příslušnou částku za každé vychované dítě ode dne vzniku nároku na tento důchod – žádost v tomto případě je nutno podat nejpozději do 2 let ode dne vzniku nároku na tento důchod, jinak zvýšení za vychované dítě nenáleží – viz též Informace 7/2022.

Zdroj: webová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí     

Praktické tipy pro dovolenou v Německu a Polsku - dokončení

Německo

Čtenář jel rychlíkem do Děčína a dále pokračoval směr přes Bad Schandau směr Drážďany osobním vlakem, kde si u německého průvodčího koupil 9 Euro Ticket (k tomu viz Informace 7/2022). Z Drážďan není daleko do středověké Míšně, zde lze navštívit porcelánovou manufakturu a starý hrad. Drážďanskou MHD lze zajet do galerie Zwinger ve středu města, kde se nachází starý opravený zámek. Dá se také zajet na most z 19. století zvaný Blaues Wunder - Modrý div a odtud se dá přejít na druhou stranu Labe na dvě lanovky, na které by měl 9 Euro Ticket rovněž platit. Busem se dá od těchto lanovek dojet do zámku Pilnitz s parkem a také s porcelánovými sbírkami. Z Pilnitz lze využít jízdenky na převoz přes Labe. Jinak návštěva drážďanské galerie starých mistrů  uprostřed města zabere poměrně hodně času. Rovněž návštěva klenotnice (nedávno vykradené) v zrekonstruovaném zámku je časově náročná. Nezapomeňte na Hofkirche naproti Semprově opeře. Samozřejmě by se na tuto jízdenku dalo dojet i do Hamburku nebo do Mnichova, je ale zapotřebí zvážit ubytování, přes léto budou všechny kapacity dost vytížené.

Na jízdenku ČD se dá dojet z Děčína do Rumburka přes Bad Schandau a Sebnitz, je to krásná trať přes Českosaské Švýcarsko a za český tarif. Vystoupit v Německu a opět nastoupit do dalšího vlaku vám nikdo nemůže zakázat. Podobná možnost je koupit si jízdenku z Liberce se společností Trillex do Varnsdorfu, tím dostanete slevu na ZTP a nikdo Vám nemůže zakázat vystoupit v německé Žitavě, projít si město a pokračovat dále do Varnsdorfu, kde je hned na nádraží budova pivovaru Kocour. Tím se vyhnete drahé platbě za lístek z Liberce do Žitavy, protože  u mezinárodní jízdenky by nikdo neuznal slevu. Žitava/Zittau je zajímavé, kdysi české město, odkud pokračuje parní vlak na klášter Oybin založený Karlem IV. Pro tento vlak platí zvláštní tarif, pokud budete mít 9 Euro Ticket, uznají Vám ho, ale musíte k němu jednorázově zaplatit 5  Euro. Ve městě s českou minulostí je malé a velké postní plátno, v přízemí radnice na hlavním náměstí krásně malovaná okna. Velký sál radnice je přístupný jen při mimořádných příležitostech, například Dny kulturního dědictví, které se konají v září v Žitavě a v Liberci. Blízko nádraží je moderní krytý bazén, jeden z nejstarších v Německu.

Polsko

Polské lázně Cieplice, jinak také Termy Cieplickie jsou součástí  města Jelenia Góra cca 25 km za hraničním přechodem Harrachov. Podrobněji viz

www.termycieplickie.pl

Čtenář předložil překlad ZTP/P do polštiny a na dvě hodiny zaplatil dohromady 18 polských zlotých, tedy něco přes 100,- CZK, průvodce byl zdarma. Náramkové hodinky, které obdržíte, vám ukážou na elektronickém počítadlu, kolik času ještě můžete ve venkovním a vnitřním bazénu strávit, k dispozici je i vířivka a lehátka u venkovního bazénu, ta jsou zřejmě zpoplatněná extra. Nejedná se o klasický termál, voda z hloubkového vrtu je teplá. Nejlepší doba příjezdu je mezi 8.00 a 9.00 hod, kdy je tu nejméně lidí a nejlevnější vstup, cena vstupu se mění během dne. Cieplice jsou lázeňské město, nedaleko termálu je krásný park, který Vás zavede do centra lázní. Autem můžete dále pokračovat do Jelenie Góry, na nákup jsou levné především ryby – sledě, naložené v  různých omáčkách  např. koprové. V centru města je několik kostelů, centrální kostel má v hlavní lodi několik dřevěných pater a před ním je socha Jana Pavla II.

Z Jelenie Góry lze dojet i na hrad Chojnik nebo spíše jeho ruiny, podrobněji viz např.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chojnik_(hrad)

Nejlépe navštívit hned ráno, otevírá sice v 10.00 hod, ale protože se jedná o ruinu, dojdete tam pěšky, aniž byste museli platit vstup. Bohužel jeden vstup se ještě účtuje za krkonošský národní park. Z ruiny jsou nádherné výhledy na Krkonoše, opravdu to stojí za to.

Z Jelenie Góry lze dojet i do Karpacze, kde je dřevěný severský kostel Wang. Motivací může být i ochutnávka pečených pstruhů cestou.

Za sociálně právní poradnu Václava Baudišová