Tiskové zprávy

 
Obrázek

SONS ČR, z.s., jako největší celostátní organizace hájící práva osob se zrakovým postižením, vyjadřuje zklamání nad postupem MPSV při změnách zákona o sociálních službách.

K návrhu o nastavení nové výše příspěvku na péči a jeho valorizačního mechanismu, který byl MPSV odborné veřejnosti předložen na přelomu loňského a letošního roku, organizace vznesla několik zásadních připomínek, jejichž zohledněním mělo být docíleno, že v navržené úrovni bude příspěvek na péči od července 2024 zvýšen a později valorizován. Na tiskové konferenci v pátek 9. února ministr Marian Jurečka ovšem přednesl naprosto odlišné částky, než které byly uváděny v původním návrhu. Připomínky SONS ČR nebyly vypořádány a současná zhoršení původního návrhu byla prezentována jako ohromný úspěch. Slabozrací lidé jsou obvykle posuzováni jako závislí na pomoci jiné fyzické osoby v I. stupni, nevidomí lidé ve II. nebo III. stupni závislosti. Je proto zcela nepřijatelné, aby oproti původnímu návrhu byl nevidomým dospělým lidem ve II. stupni závislosti příspěvek navýšen jen o 500 Kč, což je méně než polovina původního návrhu, a slabozrakým lidem v I. stupni nebyl příspěvek zvýšen vůbec. Nárůst by tak činil necelých 12 %, přičemž od r. 2018, kdy byl příspěvek ve II. stupni zvýšen naposledy, dosahuje složená inflace více než 40 %. Podle důvodové zprávy, přiložené k návrhu MPSV na konci prosince loňského roku, se měl příspěvek pro nevidomého člověka ve II. stupni zvýšit o 1.100 Kč, pro nevidomého ve III. stupni měl příspěvek stoupnout o 2.600 Kč. Slabozrakému člověku v I. stupni, který samostatně nezvládne tři až čtyři základní životní potřeby, nemá být příspěvek na péči zvýšen vůbec.     V roce 2007 ale v tomto stupni náležela takové osobě částka 2.000 Kč, která byla v souvislosti s úspornými opatřeními snížena na 800Kč, resp. dnešních 880 Kč.

Poslední stanovisko MPSV, načtené již také jako pozměňovací návrh koaličními poslanci, bylo na tiskové konferenci prezentováno jako velký posun vpřed.

SONS ČR z.s. také s obavami vnímá nejasnosti ohledně financování tzv. nadregionálních sociálních služeb. Spolek poskytuje sociální služby ve všech krajích České republiky, všechny služby mají jednotné metodické vedení, aby byla zajištěna jejich co nejvyšší možná kvalita, způsob financování z úrovně MPSV, tedy jednoho celostátního programu vnímáme jako logické řešení. Stejně je na tom celostátně působící Tyfloservis o.p.s., zaměřující se zejména na služby poskytované osobám, které přijdou o zrak během života a potřebují se na tuto situaci adaptovat. Hrozí však rozpad tohoto celostátního financování a nutnost ucházet se o financování na úrovni čtrnácti krajů. Z jednání s kraji je ale patrné, že na vstup poskytovatelů sociálních služeb, financovaných z celostátního programu B, nejsou připraveny. Není jasné, zda a jakou alokaci ze státního rozpočtu na tento proces získají.

Nejen že je těžké v takové situaci sociální služby rozvíjet, což je cíl deklarovaný samotným MPSV v rámci některých dotačních titulů a určitě cíl z celospolečenského hlediska žádoucí, ale jde o stav budící oprávněné obavy i o udržení současné úrovně.

Za SONS ČR, z.s.

Prezident spolku – Mgr. Luboš Zajíc, zajic@sons.cz +420 775 438 187 

Publikováno 22.06.2022 10:11, Radek Šváb

Tisková zpráva NRZP ČR k dotacím na sociální služby

Obrázek

V pátek 27. 5. 2022 zveřejnilo MPSV ČR výsledek dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022.  Drtivá většina přiznaných dotací je v průměru snížena o 25 % proti roku 2021. Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen nájmů, energií a dalších komodit, je ve skutečnosti propad příjmů poskytovatelů sociálních služeb mnohem výraznější a je prakticky pro ně likvidační.

Poskytovatelé sociálních služeb se ocitají v pasti, protože ani případné propouštění zaměstnanců a likvidace některých sociálních služeb by situaci neřešilo. Poskytovatelé obdrželi informaci o tak výrazném snížení dotace až koncem května letošního roku. Poskytovatelé sociálních služeb, jako zaměstnavatelé, nemohou svým zaměstnancům zrušit pracovní poměr okamžitě na základě vnějších okolností. Jsou povinni, podle zákoníku práce, dodržet výpovědní lhůtu a současně poskytnout zákonné odstupné. Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodnutím ministerstva o snížení dotací dostávají do neřešitelné situace.

Vzniklá situace ohrožuje desetitisíce občanů, kteří jsou odkázáni na poskytování sociálních služeb. Jde především o služby asistenční, pečovatelské a aktivizační. Současně dojde k likvidaci rozsáhlé sítě poradenských služeb, což zásadním způsobem ovlivní možnost lidí, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, nalézt řešení a získat pomoc.

NRZP ČR vyzývá místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Mariána Jurečku, aby vzniklou situaci neprodleně řešil. Jediným řešením je, v rámci novely o státním rozpočtu, navýšit finanční prostředky na sociální služby v takové výši, aby poskytovatelé mohli plnit svoje závazky, které na sebe přijali smlouvou s MPSV ČR. Zároveň žádáme o schůzku s panem ministrem, na které by nás měl informovat o způsobu řešení současné situace. NRZP ČR je informována o tom, že obdobná situace je i u dotací na sociální služby na regionální úrovni. MPSV ČR ve svém dotačním řízení vůbec nezohlednilo vysokou míru inflace, ani případný růst platů a mezd pracovníků v sociálních službách, které jsou i tak velmi nízké proti ostatním odvětvím.

 

V Praze, 21. června 2022                                                   Za NRZP ČR: Mgr. Sabrina Plisková, MPA 

                                                                                                ředitelka Odboru komunikaceTisková zpráva NRZP k dotacím na sociální služby  

Publikováno 24.05.2022 09:27, Radek Šváb

Memorandum SONS a SKIP

Obrázek

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky společně uspořádaly ve čtvrtek 19. května 2022 v barokních prostorách Zrcadlové kaple Klementina v Praze tematickou konferenci zaměřenou na příklady dobré praxe vzájemné spolupráce. Téměř 120 účastníků konference z celé republiky zhlédlo prezentace aktivit nevidomých a slabozrakých v prostorách knihoven, které se v současné době také profilují jako prostory pro komunitní spolupráci. Velká pozornost byla věnována budování architektonické přístupnosti pro nevidomé a slabozraké a blind friendly přístupnosti webových stránek knihoven. Mezi důležitá témata konference patřilo zvyšování kompetencí komunity nevidomých a slabozrakých v knihovnách a prezentování vzájemné spolupráce, např. prostřednictvím vydavatelství časopisu Zora.

Představitelé SKIP a SONS podepsali na konferenci memorandum o vzájemné spolupráci a dohodli se na aktualizaci metodiky práce knihoven pro nevidomé a slabozraké občany.

Bližší informace – Memorandum o spolupráci se SONS | Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (skipcr.cz)

 

Kontakt:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR, roman.giebisch@nkp.cz , mobil: 739 614 027

Ing. Dagmar Filgasová, SONS, filgasova@sons.cz, mobil:777 498 706

 

Memorandum SONS a SKIP 


Počet obrázků: 3

 

Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Krakovské 21 v centru Prahy se letos koná 11. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin a nabídne návštěvníkům poprvé i haptickou výstavu „Zoo všemi smysly“. 

Publikováno 01.10.2021 14:08, Radek Šváb

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic!

Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11. - 13. října, v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět.

  

Publikováno 16.06.2021 17:11, Radek Šváb

Tisková zpráva k 25. výročí založení SONS ČR, z. s.

V České republice žije podle střízlivých odhadů a porovnání se sousedními vyspělými zeměmi přibližně 19 000 úplně nevidomých lidí a asi 70 000 dalších osob se závažnou poruchou zraku – tedy těch, kdo by např. neměli v žádném případě řídit auto nebo střílet vzduchovkou po vrabcích. Tito lidé mají již přes sto let vlastní svépomocné organizace, jejichž nejnovější hrdou pokračovatelkou je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Tento celostátně působící zapsaný spolek oslaví 16. června pětadvacáté narozeniny – a to bez fanfár a táborů lidu; žijeme v kovidové době a nezbývá než setkávat se převážně on-line. To nám však nebrání ve sdělení veřejnosti, čeho jsme dosáhli, co od veřejnosti čekáme, zač jí vděčíme a kam kráčíme. Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 6 záznamů)
Jít na stránku: 1