Evropský týden mobility Praha 2023 09


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)          

ETM Praha 2023 (18.září 2023) - Evropský týden mobility

Téma: dopravní stavby a přístupnost pro osoby se zrakovým postižením

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - Metodika k vyhl 398 2009Sb bezbariérové užívání staveb (pdf; 8 MB) x kniha

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):¨

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - majáčky a jejich umisťování

MMR - metodika k vyhlášce 398/2009Sb.: Doc. Renata Zdařilová - kniha, publikace

·         Komunikace a terminály a jejich časté chyby

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se omezenou schopností orientace (nevidomé, slabozraké) ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z.s. 08/2017).

K jednotlivým typům objektů:

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

Hmatné štítky a legislativa (např. informace, toalety..) - technické řešení

Akustické majáčky - příklady frází

Řešení optického kontrastu dle legislativy

Prosklené stěny z pohledu osob slabozrakých

Městský mobiliář - z hlediska bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. digitální tabule): použití a ovládání

ČKAIT - profesionální a profesní poradenství (pro projetanty, architekty, investory, měst. úřady...) poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Jak řešit - Posudky k bezbariérovému užívání staveb

Organizační opatření:

Minimální desatero pro komunikaci se slabozrakým / nevidomým jak pomoci a "ne tak, ale tak"

Všeobecné informace k veřejnému prostoru - co je nutné řešit z pohledu projekční i realizačního a co ověřovat

-v prostoru musí být vytvořeny logické trasy pro OSSO, primárně s použitím přirrozených vodících linií
-schodiště ve veřejném prostoru - kontrastní stupně, označení JEN stupnice (viz vyhl. 398/2009Sb.), osazení oboustranného zábradlí (viz ČSN) s přesahem (min. 150 mm za hranu posledního stupně)
-kontrast na prosklených stěnách
-kontrastní zárubně, kliky, nároží - viz vyhl. 398/2009Sb.
-výtahy správně hmatné a umístěné tlačítka na šachtě v kleci výtahu
-akustický orientační systém (majáčky pro nevidomé), musí mít správné a pravdivé informace (i obousměrné) – majáčky ve výšce 2,5-3,5 m ve směru primárního přístupu, v ose vstupu, fráze a ovládání VPN dosah 40m (VPN - viz vyhl. 398/2009Sb.)

Kontakty, poradenství uživatelské, technické (autor www): www.sons.cz/bariery


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s., 2023 09 (c)