Knihovny a jejich zpřístupnění


Obrázek

Prezentace - Praha 2022: 

Knihovny a jejich zpřístupnění

K řešení úprav a použití (tzn. fyzický přístup) knihoven z hlediska bezbariérového užívání zrakově znevýhodněnými klienty (tj. osob s omezenou schopností orientace) doporučujeme následující:  

Najitelnost knihovny a její pobočky pomocí akustického orientačního majáčku, tzn. zařízení, které umožní najít vstup nevidomému / slabozrakému pomocí jeho vysílače VPN (tj. kompenzační pomůcky).
Majáček se osazuje do osy trvale otevíravého vstupu, s ohledem na dobrou orientaci klientů v prostoru do výšky 2,5-3,5 m nad pochozí plochu, s nasměrováním do exteriéru (požadavek: trvalé napájení 230 V).
Příklady frází do majáčku:
Fráze 1 - základní, adresa objektu, VPN tl. č. 1: Trylek "I-Á", "Městská knihovna Praha, Mariánské náměstí jedna, vstup z ulice Valentinská, vchod pro nevidomé a slabozraké".  
Fráze 2 - rozšířená, co je za majáčkem, popis interiéru, asistence apod., VPN tl. č. 2: Tylek "I-Á", "Městská knihovna Praha. Za vstupními dveřmi po 8 m přímo, vstup do výtahu vpravo o 180 °......." atd. 

/trylek "I-Á" udává: za majáčkem dveře / úrovňový vstup, trylek "Brlm" udává: za majáčkem následují schody... /

Legislativní, technická a uživatelská pravidla viz www Majáčky a příklady frází, MMR Majáčky a jejich osazování a www vysílačka VPN a její použití

V interiéru, na přístupu se předpokládá alespoň jedna strana bez mobiliáře, tzn. jako přirozená vodicí linie. 
V případě velkých prostor nebo nestandardních úprav je možné povrch doplnit umělými vodicími liniemi (s interiérovými, vodicími prvky se zabývá např. firma Handi-Friendly, s. r. o. kontakt zde.) 

Další vhodné bezpečnostní prvky k ověření jsou: 

- prosklené stěny a jejich řešení - podrobněji viz www Prosklené stěny a kontrast

- kontrastní schody - viz www Schody a jejich značení

- kontrastní zárubně, kliky, nároží - viz Kontrast a legislativa

- řešení výtahů viz www Výtahy

Podpora legislativy: 

Pro nové stavby a stavební rekonstrukce občanského vybavení (změny staveb) platí vyhláška MMR z roku 2009 vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o jednu z prováděcích vyhlášek stavebního zákona viz www MMR 398/2009Sb.

Pro objetky občanské vybavenosti platí obecně legislativní pravidla- viz www Přístupné objekty

Rovný přístup knihoven: Standard Handicap Friendly

K tomu ještě doplnění: 

- možní výrobci a dodavatelé viz www možní dodavatelé

Pro vzájemnou komunikaci a porozumění lze využít: 

Desatero - jak správně pomoci - podklad Tyfloservis o.p.s. (pdf)

Předsudky o nevidomých - podklad Tyfloservis o.p.s (pdf)

Jak pomoci nevidomým

Jak řešit běžné situace při komunikaci

Jak upravit prostředí - podklad Tyfloservis o.p.s (pdf)

Prezentace z 19. 5. 2022 formát Knihovny prezentace 2022 (ppsx; 6 MB) a formát Knihovny prezentace 2022 pdf (pdf; 287 KB) 

prezentace včetně webové přístupnosti Knihovny prezentace s web pristupnosti (ppsx; 6 MB)

MMR IROP spouští dotační program pro knihovny (červenec 2022) - podrobněji zde

Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici. 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s (c) 2021


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | příklad zprávy do majáčku - fráze 1


SPUSTIT/STÁHNOUT | příklad zprávy do majáčku - fráze 2