Železniční stanice a přístupnost

Publikováno 02.02.2019 01:54 Brašna František


Železniční stanice a přístupnost z pohledu osob se sníženou schopností orientace, nevidomých a slabozrakých, sektory a přečíslování kolejí - stav a změny

Orientační popis typické železniční stanice (odbavovací hala (přístřešek), nástupiště, možné toalety), stávající stav z pohledu cestujícího - rekapitulace

Číslování kolejí na železniční stanici je řešeno dle služebního číslování. Služební číslování kolejí má jasně stanovená pravidla. Čísluje se směrem od hlavní staniční koleje ve směru trati (rostoucího staničení) vpravo sudá čísla, vlevo lichá čísla. Z pohledu cestujícího se může zdát, že spolu vůbec nesouvisí, zdají se být jakoby náhodné, tzn.: pokud lokalitu neznáte, čísla kolejí z ničeho neodvodíte ani si nedáte do souvislostí.

Tato čísla kolejí se objevuji v hlášení drážního rozhlasu, jsou na braillských štítcích na zábradlích a aktuálně se zobrazují na informačních tabulích na odjezdových a příjezdových panelech i na mobilních a webových aplikacích.

Hmatné braillské štítky na zábradlí – stav před rekonstrukcí

Informace o čísle nástupišti a čísle koleji je umístěn na pravém madle zábradlí při výstupu z podchodu (lávky) na železniční nástupiště ve tvaru např.: n3 l2 p6 (vše malými písmeny pro rychlost čtení při použití braillského standardu pro střední Evropu dle ČSN EN ISO 17351), kde „n3" je nástupiště a jeho číslo, „l2" služební číslo koleje situované (po výstupu na nástupiště) po levé straně a „p6" je služební číslo koleje situované (po výstupu na nástupiště) po pravé straně.

Pro dobré jeho nalezení je štítek standardně umístěn na pravém zábradlí nad prvním schodem při výstupu z podchodu na nástupiště.

Pro lepší čtení je štítek umístěn směrem ke stěně a „hlavou" dolů.

Pokud je zábradlí provedeno správně, přesahuje první schod půdorysně minimálně o 300 mm, takže se dá bezpečně najít a použít.

Štítky se na jiná místa nedávají, protože by je tam nikdo nehledal nebo by byla například v místě proti směru chůze. V místech, kde jsou osazeny eskalátory, tak se štítky neosazují.

Akustický orientační systém – majáčky – stav před rekonstrukcí

Majáčky se osazují tak, aby cestující od vstupu do odbavovací haly mohl bezpečně a sám dojít na odjezdové nástupiště, najít toaletu, případně podchod nebo podchody a na druhou stranu spolehlivě přestoupit na jiné nástupiště nebo opustit železniční stanici.

Polohy osazení majáčku:

-nad vstupní i výstupní dveře do odbavovací haly (případně i nad další dveře, je-li jich více nebo jsou-li dveře daleko od sebe)

-nad dveře nad toalety

-na přístupu do podchodu, pokud je podchod průchozí, tak z jeho obou stran

-na vstupu do podchodu, je-li jich více

-na nástupišti před schody do podchodu (osazeny maximálně jeden metr od hrany posledního schodu, v ose schodiště, ve výšce 2,5 až 3,5 metru (s trvalým připojením na 230V) nasměrovány směrem do nástupiště

-majáčky nad eskalátory vždy nahoře a dole vzhledem k bezpečnosti chodců s frází o směru pojezdu a informaci, co následuje nebo kam je možno jít, tzn. majáček je vlastně akustická „grafická modrá infotabule" (co je v orientačním systému na modrých tabulích vidět, je i slyšet). Majáčky u eskalátorů osazeny rovněž ve výšce 2,5 až 3,5 metru, v ose soustavy eskalátorů a půdorysně ve vzdálenosti jeden metr od hřebene posledního schodu, se zajištěným trvalým připojením 230V s datovým kabelem do řídící jednotky eskalátoru a vždy nasměrovány do prostoru přístupu na eskalátor.

-přístup na toalety, pokud není vzhledem k rušení v blízkosti jiný majáček

(příklady frází do majáčku na vstupu do odbavovací haly, na toalety, eskalátory na www SONS)

Na výtahy, které řeší vertikální komunikaci z podchodu na železniční nástupiště, se majáčky většinou nedávají, vzhledem k množství informací a jejich vzájemné blízkosti a použitelnosti.

informační systém

Informační panely lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny, na příjezdové a odjezdové v hale nebo v její blízkosti (víceřádkové) a na panely na hraně nástupiště (panely do 4 řádek). Akustický výstup mají mít po rekonstrukci obě verze.

Informační tabule a jejich ovládání - zjednodušeně: spuštění informací vysílačkou VPN tlačítko číslo 6, u víceřádkových (nad 4 řádky), zastavení vysílačkou VPN tlačítko číslo 5

konec informací na panelu nebo informační panel bez dat je oznámen trylkem "cvak".

ovládání podrobně - viz www SONS Infopanely a jejich ovládání

 

Stav po rekonstrukci stanice, tzn. stavby dokončované po r. 2018

Nový informační a orientační systém na železničních stanicích je dán a řešen směrnicí SŽDC s celým oficiálním názvem: SŽDC č. 118 - Grafický manuál

„Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace"

Směrnice je volně ke stažení na stránkách SŽDC (závazná je pro zadavatele, projektanty, dodavatele i přejímatele železničních staveb).

Byla dlouhodobě připomínkována, zpracovávána a i námi doplňována, letos již i aktualizována.

Tato směrnice se týká hlavně stanic a zastávek po rekonstrukci, kde bude upravena výška nástupiště na úroveň nízkopodlažních vozů, tj. na úroveň +550 mm nad hlavou vlastní koleje a délka nástupní hrany bude delší než 110 metrů.

V tomto případě bude u rekonstruovaných stanic použit tento systém:

přečíslování kolejí a zavedeno označování sektorů

K jednotlivým bodům:

Přečíslování kolejí

Princip: koleje po přestavbě, po rekonstrukci železniční stanice budou nově přečíslovány a označeny od čísla 1 a výše. Číslování bude provedeno na stanici tak, že pokud stojíte zády k odbavovací hale, tedy směrem do kolejiště, tak nejblíže k odbavovací hale bude kolej číslo jedna, dále kolej číslo 2, 3, atd. Pokud jsou na stanici koncové koleje, dříve označené např. vlevo od haly koncové nástupiště "1a" a vpravo od haly nástupiště "1b", tak v tomto případě je princip číslování nejdříve zleva doprava (neustále z pozice cestujícího stojícího s odbavovací halou v zádech), pak první průjezdná kolej a další koleje ve směru od odbavovací haly. V případě, že odbavovací hala stojí mezi kolejemi, začíná se od pozice koleje u „bývalého" prvního nástupiště.

Za těchto předpokladů se dá odvodit, zda při chůzi máte jít dál od haly nebo co bude následovat ve směru Vaší chůze. Jediná věc, která se nedá nyní zjistit v jedoucím vlaku je, zda při přestupu (neznáte-li danou lokalitu) mezi kolejemi např. sousední koleje číslo 5 a 6 budete muset do podchodu nebo jsou na stejné nástupištní ploše? (což zjistíte až na místě).

Konkrétní příklad

Stávající stav:

Odbavovací hala, vlevo dvě koncová nástupiště „1a", „1b" a vpravo od odbavovací haly koncová kolej „1c", před halou první průjezdná kolej a dvě ostrovní nástupiště číslo dvě a tři, každé se dvěma kolejemi.

Nové značení po rekonstrukci (zleva doprava a pak směrem od haly)

koncové koleje číslo „1" (původně nástupiště „1a"), koncová kolej číslo „2" (původně nástupiště „1b"), koncová kolej číslo „3"(původně nástupiště „1c"), první průjezdná kolej u odbavovací haly číslo „4", a dále ostrovní nástupiště se dvěma kolejemi (původně nástupiště číslo 2) nyní kolej číslo „5" a „6", a dále další nástupiště (původně nástupiště číslo 3) nyní kolej číslo „7" a „8".

Hlášení drážního rozhlasu, odjezdové a příjezdové informační tabule, grafický orientační systém, majáčky na schodišti, majáčky na eskalátorech a štítky na zábradlí, webové i mobilní aplikace Vás navádí vždy již jen ke konkrétní koleji.

V grafickém systému jsou čísla kolejí uváděny vždy přibližně v úrovni očí velkým písmem, ve standardu drah, tzn. bílé číslo (výška cca 220 mm) na modrém podkladu. Při přístupu z podchodu ke schodům na nástupiště je na stěně na nároží číslo nejbližší koleje, např. vlevo číslo pět, vpravo číslo šest, což je označení koleje po dané straně po výstupu nahoru na plochu nástupiště.

Haptické štítky

Štítky na zábradlí zůstávají ve stejné poloze a osazení, jen je zde stejná informace jako v grafickém systému, to je levá kolej číslo, pravá kolej číslo, příklad: „lk5 pk6“ (pro rychlejší čtení jen malými písmeny).

Na štítku se může vyskytnout také haptická šipka ukazující doleva (tj. ve směru chůze, štítek je po pravé straně) a směrem doprava (proti směru chůze). Šipky ukazují na kolej, která začíná až ve vzdálenější části nástupiště, k tak zvanému jazykovému nástupišti, jehož popis je uveden za šipkou.

Příklad varianty: jazykové nástupiště na obou koncích ostrovního nástupiště:

„lk1 pk 4 ← pk2 → pk3“, což znamená: vlevo kolej č. 1, vpravo kolej č. 4, ve směru chůze dále kolej č.2, v protisměru chůze dále kolej č. 3.

Pokud je na pravé straně z podchodu na nástupiště osazen eskalátor, štítek se nedává, tato informace je pak v majáčku (VPN tlačítko číslo 2).

V rozhlase a na informačních tabulích se pak již slovo „nástupiště"neobjevuje.

Sektorizace

Sektorizace znamená rozdělení plochy nástupiště na pásma přibližně po padesáti metrech.

Čáry pomyslného rastru probíhají stejně přes všechny koleje, jsou vždy rovné a kolmé na hranu kolejových nástupišť. Jednotlivé sektory jsou vytvořeny zleva doprava (od nejvzdálenějšího místa nejdelšího nástupiště) stojíte-li tak, že máte odbavovací halu v zádech až do nejvzdálenější části nástupiště na straně opačné, tj. vpravo. Jejich značení je provedeno velkými písmeny A, B, C, D, E atd.

Toto rozdělení by se mělo využívat do budoucna například pro přistavení vlaku. Objeví se v hlášení: „Vlak číslo 777 ve směru Praha hlavní nádraží přijede na kolej tři, sektor A až C".

Proto můžete slyšet po příjezdu na nádraží majáček s touto frází: „Nástupiště u kolejí číslo 5 a 6, sektor C, Plzeň hlavní nádraží". Sektor je uváděn ten, kde je osazen majáček.

Další majáčky na ploše nástupiště se osazují po cca po 70 metrech s frází: stanice, čísla kolejí a název sektoru.

V grafické podobě je na nástupišti označení provedeno tabulkou na sloupku přístřešku s informací vlevo „5C" (kolej „5" sektor „C“) a vpravo „C6" (sektor „C" kolej „6“), směrem do středu nástupiště je označení sektorů.

Sektorizační štítky označující směr a polohu sektorů:

Tyto štítky se osazují ve výšce 1450 mm nad hranou prvního stupně schodiště při výstupu z podchodu na nástupiště, tj. nad štítkem s braillským popisem kolejového řešení.

Štítky se neosazují v místech, kde jsou vpravo eskalátory (informace je ve frázi majáčku).

Na štítku je informace, jaké sektory jsou po výstupu na plochu nástupiště ve směru chůze a jaké sektory jsou ve směru na opačnou stranu (na nástupišti do protisměru). Na vlastním štítku jsou v horní části informace v kontrastním reliéfním písmu a v dolní části pod čarou je stejná informace v braillu, například: „šipka vlevo A-C | D-E šipka vpravo", což znamená: po výstupu na plochu nástupiště ve směru chůze je sektor v pořadí C, B, A, na posledním schodu stojíte v sektoru C a proti směru chůze, na nástupišti na opačnou stranu pokračují sektory D a E.

Vzor, popis a technické řešení je na www SONS Haptické štítky

Toalety a jejich značení

Při rekonstrukci dochází i k rekonstrukci toalet a navazujícího prostoru, na které by měl navádět i akustický orientační systém, 

tzn. majáček buď nad vstupem do těchto prostor anebo jsou-li majáčky blízko sebe, tak je odkaz ve frázi nejbližšího majáčku.

Dveře jednotlivých částí toalet „wc muži", „wc ženy", přebalovací kabina / pult, „wc muži bezbariérové", „wc ženy bezbariérové", „muži sprchy", „ženy sprchy" nebo jejich kombinace mají značení dle vyhlášky (reliéfní popis, piktogram a braillský popis). Technické řešení štítků - viz www SONS - Haptické štítky (výrobce, tvar, geometrie)

Informační odjezdové a příjezdové panely

Informační odjezdové a příjezdové panely - viz výše musí mít akustický výstup.

Jejich ovládání, zjednodušeně: spuštění informací vysílačkou VPN tlačítko číslo 6, u víceřádkových (nad 4 řádky), zastavení vysílačkou VPN tlačítko číslo 5

konec informací na panelu nebo informační panel bez dat je oznámen trylkem "cvak".

(jejich ovládání je podrobněji uvedeno na www SONS Infosystém)

V hlášení v informační tabuli se o jméně a čísle vlaku, času odjezdu a zpoždění, dozvíte jen aktuální konkrétní číslo koleje.

Osazení těchto tabulí má být ve výšce maximálně 2,7 m (viz norma).

Při více tabulích v blízkosti sebe (např.: kombinace panelů příjezdy vlaků, odjezdy vlaků, odjezdy dálkové hromadné dopravy, městské hromadné dopravy) - nutno řešit individuálně tak, aby se všechny tabule nespouštěly současně a byl zajištěn správný, použitelný a bezpečný přístup k informacím (technické řešení existuje). V jiném případě by sice bylo vyhověno legislativě, ale akustická informace by byla nepoužitelná.

Stavební úpravy na nástupišti

Na ploše nástupiště je přístup zajištěn pomocí akustického systému a stavebních úprav.

Jedno bez druhého není plně funkční.

Bezpečnost u hrany nástupiště zajišťuje vodicí linie s funkcí varovného pásu (dle vyhlášky 398/2009 Sb.: „Vodicí linie s funkcí varovného pásu je zvláštní forma umělé vodicí linie, která na železničním nástupišti slouží osobám se zrakovým postižením k orientaci při podélném pohybu po něm a zároveň odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Vodicí linie s funkcí varovného pásu musí mít šířku 400 mm. Vizuálně kontrastní označení se provádí pouze v šířce 150 mm.").  Vizuálně kontrastní značení znamená, že je zde v celé délce nástupiště a v šířce 150 mm žlutý pruh. Aby byla vodící linie s funkcí varovného pásu správně a dobře najitelná, tzn. byl zde použitelný hmatový kontrast, musí být tento pás lemován směrem do nástupiště dlažbou hladkou (technicky: dlažbou v pruhu 400 mm s dlaždicemi o minimálních rozměrech 200 x 200 mm se spárami o maximální šířce 4 mm). Od této vodicí linie vedou odbočky jen ke schodišti (z boku ke stěně nebo zábradlí schodiště), k eskalátoru, k výtahu, ke vstupu do odbavovací haly, je-li komplikovanější přístup). Křížení těchto pásů je tvořeno vynecháním dlažby (tzn. použita hladká) na vodící linii s funkcí varovného pásu v délce rovnající se šířce pásu, tj. 400 mm.

Výtahy

Přístup na jednotlivé nástupištní plochy jsou vždy zajištěny alespoň jedním výtahem. Na výtahu majáček nebývá, ale tlačítka v kabině výtahu jsou s reliéfními i braillskými znaky. Úroveň nástupiště hlášena jako 0=nástupištní plocha, -1=podchod, +1=nadchod.

 

Související odkazy:

Informační panely – odjezdové, příjezdové a jejich ovládání

Železnice a infosystém podrobněji

Haptické štítky – technický popis, výroba

Prosklené stěny a jejich značení

Schodiště a jejich značení

Popis štítků na označnících a madlech zábradlí:

 

Objednávkový systém ČD pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

 

Aktuální stanice:

Plzeň Hlavní nádraží – stávající stav k červnu 2019

Železniční stanice z velké části po rekonstrukci. Od června zavedeno a používáno přečíslování kolejí a v majáčcích a grafickém systému se již objevuje i značení sektorů. Z minulosti zde zůstalo značení „východ" – směr Praha, „západ" – směr Cheb, které se může objevit i na informačních tabulích.

Vzhledem k tomu, že odbavovací hala stojí uprostřed mezi nástupišti tři a pět, bylo přečíslování zavedeno od původního nástupiště číslo jedna.

Podrobněji:

Původní ostrovní nástupiště číslo 1, nyní kolej číslo 1 a 2, přístup z podchodu schody i eskalátory.

Původní ostrovní nástupiště číslo 2, kolej číslo 3 a 4, nyní přístup z podchodu schody i eskalátory.

Původní nástupiště číslo 3, jedna kolej průjezdná jedna koncová, nyní kolej číslo 5 a 6, přístup z podchodu eskalátory, z haly schody.

Původní nástupiště číslo 4, obě koleje koncové (za odbavovací halou), nyní kolej číslo 7 a 8, přístup z podchodu eskalátory přes nástupiště 3 nebo 5 nebo z haly schody.

Původní nástupiště číslo 5, jedna kolej koncová a jedna průběžná, nyní kolej číslo 9 a 10, přístup z podchodu eskalátory nebo z haly schody, případně přes prostor u koleje 5.

Původní ostrovní nástupiště číslo 6, nyní kolej číslo 11 a 12, přístup z podchodu eskalátory.

V tomto podchodu je proti každému výstupu na plochu nástupiště (eskalátoru nebo schodiště) osazen výtah se dvěma úrovněmi (podchod a plocha nástupiště).

Na stanici přibyl další podchod, přibližně v třetině délky nástupiště směrem východním, tj. na Prahu. Podchod procházející halu se v majáčku objevuje s názvem „podchod hala". Tento podchod začíná v ulici Šumavská u trolejbusové zastávky, pokračuje okolo výstupu na nový autobusový terminál, který je před bývalým prvním nástupištěm (nyní před kolejí 1), pak prochází okolo přístupu ke kolejím 1 a 2, dále 3 a 4, dále 5 a pak ústí do odbavovací haly a dále pokračuje podchod z haly s přístupem ke koleji 10, dále ke koleji 11 a 12 a na konci ústí po schodech do ulice Nádražní a k zastávce trolejbusu. Druhý podchod spojuje ulici Šumavskou a prochází pod všemi kolejemi, ale výstup na druhou stranu do ulice již nemá (z pohledu přístupu: ulice Šumavská, přístup ke koleji 1 a 2, dále 3 a 4, dále 5 a 6, dále 7 a 8, dále 9 a 10, dále 11 a 12). Vstupy do podchodu jsou označeny majáčky. Přístup k jednotlivým kolejím je zde pouze schody.


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.  únor 2019 (c)