02/2018 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze

Publikováno 09.01.2018 09:48 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 02/2018

 

V únorovém článku se zaměříme pouze na dvě témata:

 • změna přílohy vyhlášky upravující seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je možné získat příspěvek
 • výjimka pro nevidomé podnikatele z povinnosti elektronicky evidovat tržby

Změny prováděcí vyhlášky upravující seznam zvláštních pomůcek, na něž lze poskytnout příspěvek

 1. listopadu loňského roku byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí novela vyhlášky č. 388/2011 Sb., tedy vyhlášky, která ve své první příloze obsahuje Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek.

Změny nastaly i v části II. tedy v seznamu zvláštních pomůcek určených těžce zrakově postiženým osobám. Budiž řečeno, že změny proběhly po velmi intenzivních konzultacích mezi MPSV, a SONS, konkrétně oddělením Tyflokabinetu a Sociálně právní poradny. Podstatnou roli zde také sehrál Tyfloservis, resp. jeho pražské středisko. Úředníci MPSV obdrželi velmi podrobný připomínkový materiál, poté třikrát navštívili dům služeb v Krakovské, kde s námi byli ochotni o našich připomínkách diskutovat, ale zejména si prohlédli prakticky všechny pomůcky, které jsou ve vyhlášce zahrnuty. Od 1. ledna 2018 nabyly účinnosti změny, které si níže popíšeme, a na závěr této pasáže připojím krátké osobní zhodnocení.

Třídění zrakových postižení pro posouzení nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. Příloha zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením vymezuje „stupně“ zrakového postižení do čtyř kategorií, (a) až d)); považuji za užitečné tuto klasifikaci, jež platí právě a jen pro účely stanovení nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, odcitovat:

„Za těžké zrakové postižení se považuje:

 1. úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 2. praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
 3. těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
 4. ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.“

Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se všemi uvedenými zrakovými postiženími¨

Právě v této kategorii došlo k poměrně radikálním změnám. Zůstaly zde tyto pomůcky:

 • kalkulátor s hlasovým výstupem,
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

Nově sem však byly přesunuty i tyto pomůcky:

 • elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,
 • multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.

Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a úplně nevidomí

 • vodicí pes,
 • psací stroj pro nevidomé,
 • popisovací kleště pro nevidomé,
 • indikátor barev pro nevidomé,
 • braillský displej pro nevidomé,
 • tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
 • hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,
 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.

Zde tedy došlo jednak ke  - spíše kosmetické - úpravě některých názvů pomůcek, „slepecký psací stroj“ byl nahrazen „psacím strojem pro nevidomé“ a „dymokleště“ „popisovacími kleštěmi pro nevidomé“, ale zejména došlo k přesunu „digitálního čtecího přístroje pro nevidomé s hlasovým výstupem“, na který měly dříve nárok (poněkud nelogicky) všechny stupně zrakových postižení.

 

Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek úplně nevidomí

Osobám se zrakovým postižením uvedeným v písmenech b) až d), může být poskytnut příspěvek na tyto dva druhy lup:

 • kamerová zvětšovací lupa,
 • digitální zvětšovací lupa.

Diktafon

Tato pomůcka zůstala i nadále jako jediný zástupce pomůcek, na kterou mohou získat příspěvek osoby se zrakovým postižením pod písmeny a) až c).

Zhodnocení

Domnívám se, že za úspěch lze považovat to, že se podařilo tři pomůcky – elektronickou orientační pomůcku, nově pojmenovanou multifunkční elektronickou komunikační pomůcku a měřící přístroje pro domácnost zpřístupnit i osobám s nižším stupněm zrakového postižení, nicméně takovým, které tyto pomůcky ke svému životu opravdu potřebují. Dále se nám podařilo zabránit v původní verzi navrženému zúžení možnosti získat příspěvek na digitální lupu pouze pro zraková postižení c) až d), všichni dobře víme, že i pro mnohé prakticky nevidomé je právě takováto pomůcka často tou pravou.

Za potenciální problém lze označit, že se v důvodové zprávě MPSV objevilo tvrzení, že příspěvek na měřící přístroje pro domácnost není možné poskytnout na osobní váhu s hlasovým výstupem. Ač jsme tuto pasáž důvodové zprávy napadli, MPSV na svém stanovisku setrvalo; až čas tedy ukáže, zda a jaký dopad bude tento názor ministerstva mít na aplikační praxi.

Zdaleka ne všechny připomínky SONS byly přijaty, rozhodně nedošlo k vyřešení dvou nejpalčivějších problémů současného systému příspěvku na zvláštní pomůcku, za které považujeme časté frapantní překračování lhůt pro vyřízení žádosti a neodůvodněné snižování ceny, z níž se příspěvek vypočítává. Taktéž nevyslyšena zůstala naše připomínka, že stále nedošlo ke kompenzaci držitelům vodicích psů odňaté dávky sloužící k úhradě nákladů na veterinární péči a krmivo. Nicméně odpověď MPSV, že tyto záležitosti nelze řešit novelizací vyhlášky, které se jednání týkalo, že by muselo dojít k novelizaci zákona, byla obtížně zpochybnitelná.

Doufejme, že přijaté změny spíše pomohou, aby osoby se zrakovým postižením mohly získat příspěvek na pomůcky, které opravdu potřebují a využívají; přiznejme si, že některé výše kritizované jevy byly přinejmenším spoluzaviněny neprozíravým a sobeckým postupem žadatelů z našich řad, kteří občas podlehli vábení některých dodavatelských firem, kterým více než o prospěch jejich zákazníků šlo o prospěch vlastní.

 

Výjimka pro nevidomé podnikatele z povinnosti elektronické evidence tržeb

Plánoval jsem, jak v následujících řádcích podrobně popíši nařízení vlády, které bylo po iniciativách a jednáních SONS a NRZP s příslušným Ministerstvem financí a dalšími orgány a činiteli na sklonku minulého roku přijato, nicméně pověstnou čáru přes rozpočet učinil Ústavní soud České republiky. Ten ve svém nálezu se spisovou značkou Pl. ÚS 26/16, dostupném zde:

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-nabeh-treti-a-ctvrte-etapy-elektronicke-evidence-trzeb-ale-sam/

zrušil nejen předmětné nařízení vlády, ale dokonce i zmocnění pro vládu, aby takové nařízení vydala. Nevidomí podnikatelé však zatím nemusejí zoufat, a to proto, že Ústavní soud zároveň zrušil náběh třetí a čtvrté vlny EET. Nyní tedy musíme vyčkat, jak si vláda a zákonodárci s nynějším stavem poradí.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS

Luboš Zajíc