01/2017 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 12.12.2016 09:19 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2017

 

Rubriku z naší poradny v roce 2017 zahájíme článkem přinášejícím rady a informace ze dvou oblastí:

 

  • důchodový věk a důchodové kalkulačky
  • mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Důchodový věk a odhad výše důchodu


Dotaz: „Je mi 62 let a začínám uvažovat o žádosti o starobní důchod. Lze nějak předběžně zjistit, jak vysoký důchod mám šanci získat?“

Odpověď na tuto otázku si rozdělme do dvou částí; v té první se podíváme na důchodový věk a v té druhé budeme informovat o možnostech, jak a kde lze orientační výši důchodu zjistit.

Důchodový věk

Dožití se důchodového věku je jednou ze dvou základních podmínek nároku na starobní důchod dle zákona o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jak nás informuje ustanovení § 32 odst. 2 tohoto zákona,

„U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 se důchodový věk stanoví podle přílohy k tomuto zákonu.“ Protože právě pojištěnci narození v uvedeném období budou těmi, které bude důchodový věk nejčastěji zajímat, uveďme jako příklad důchodový věk pojištěnců narozených v r. 1954. Takovíto muži se důchodového věku dočkají v šedesáti třech letech a dvou měsících, bezdětné ženy v šedesáti dvou letech a čtyřech měsících, ženy s jedním dítětem při dosažení věku šedesát jedna let, ženy se dvěma dětmi při dosažení padesáti devíti let a osmi měsíců.

Přílohu, v níž si můžete váš důchodový věk zjistit, v přístupné formě naleznete např. zde:

 

http://zakony.kurzy.cz/155-1995-zakon-o-duchodovem-pojisteni/priloha-1/

 

Z uvedeného příkladu plyne, že muž, který se narodil v lednu r. 1954, dosáhne důchodového věku v březnu roku 2017. Po jeho dosažení bude mít při splnění dalších podmínek, zejména splnění příslušné doby pojištění, jež mimochodem v tomto případě činí třicet tři let, nárok na starobní důchod. Pro jistotu připomínám, že zde mluvíme o nároku na tzv. řádný starobní důchod, protože existují různé výjimky, např. v podobě důchodů tzv. předčasných, kdy může pojištěnec získat nárok na starobní důchod i tehdy, kdy ještě důchodového věku nedosáhl. Zde však obvykle dochází k určitému “sankčnímu” snížení výše procentní výměry důchodu.

Důchodová kalkulačka na portálu České správy sociálního zabezpečení

Již dříve bylo možné – a je tomu tak i nadále – zjistit si orientační výši důchodu s pomocí tzv. důchodové kalkulačky na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (dále “ČSSZ”), a to na této adrese:

 

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/duchodova-kalkulacka/kalkulacka-pro-orientacni-vypocet-starobniho-duchodu.htm

 

Při výpočtu orientační výše starobního důchodu budete však potřebovat údaje, které málokdo z nás má k dispozici, půjde zejména o osobní vyměřovací základy za jednotlivé kalendářní roky od r. 1986, o tzv. vyloučené doby, tedy takové, kdy jste byli např. dočasně práce neschopní, atd. Tyto údaje můžete získat, požádáte-li ČSSZ o informativní osobní list důchodového pojištění. O tento dokument je možné jednou za kalendářní rok ČSSZ písemně požádat a po jeho zaslání budete schopni do kalkulačky vyplnit požadované údaje, na jejichž základě můžete získat hrubou představu o tom, kolik by mohl činit váš starobní důchod.

Novinkou, která funguje od listopadu roku 2016, je pro uživatele datových schránek možnost získat orientační výpočet starobního důchodu s tou výhodou, že oproti výše popsané kalkulačce zde již systém sám vyplní údaje, které o vás ČSSZ ve věcech důchodového pojištění eviduje. Předpokládám, že tento postup bude o něco snazší; “bohužel” jsem ani jeden z popsaných způsobů zatím nemohl vyzkoušet; je totiž určen těm pojištěncům, kteří očekávají dosažení svého důchodového věku v horizontu pěti let od data, kdy výpočet na důchodové kalkulačce provádějí. Proto přivítám případné čtenářské zkušenosti vás, které tento článek nebo jiné okolnosti přimějí důchodové kalkulačky vyzkoušet.

Užitečný kontakt

A na konec pasáže, v níž jsme se zabývali důchody a tudíž institucí, jež v této oblasti hraje klíčovou roli, přidám snad pro mnohé užitečný kontakt na informační call centrum ČSSZ pro dotazy týkající se důchodového pojištění. Jde o pražský telefon: 257 062 860. Nejen že zde můžeme získat odpovědi na všeliké všetečné dotazy, ale sám jsem užitečnost tohoto centra ocenil zejména tehdy, když jsem potřeboval potvrzení o tom, že pobírám, popř. v jaké výši pobírám invalidní důchod. PO sdělení rodného čísla totiž operátor call centra zajistí velmi rychlé zaslání takovéhoto potvrzení. To můžete potřebovat při mnoha příležitostech, jako doklad pro svého zaměstnavatele pro uplatnění slevy z daně, při potvrzování příjmů pro účely žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, atp.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V létě roku 2016 se v Knihovně digitálních dokumentů SONS objevila co do objemu dat malá, nicméně zajímavá  publikace vydaná Sdružením českých spotřebitelů, jejíž název zní: “Mimosoudní vyrovnání spotřebitelských sporů”. Kdokoli, tedy i nepřihlášený čtenář ji nalezne na adrese:

 

http://kdd.cz./index.php?page=detail&id=32723

 

V této stručné publikaci se dozvíme o novém institutu, který přibyl do zákona o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Jde o právo spotřebitele domáhat se svých práv z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb též mimosoudní cestou. Orgánem, který řešení spotřebitelských sporů zprostředkovává, je obvykle Česká obchodní inspekce (dále též „ČOI“). Jde-li o spory týkající se oblasti elektronických komunikačních a poštovních služeb, pak Český telekomunikační úřad, pokud jde o elektroenergetiku, plynárenství nebo teplárenství, je příslušný Energetický regulační úřad a konečně v oblasti finančních služeb je pověřen mimosoudním řešením spotřebitelských sporů finanční arbitr.

Na výše uvedené orgány se můžete obrátit tehdy, když neuspějete s uplatněním svých práv u prodejce či poskytovatele služeb. Orgán, na který se obrátíte, pak zprostředkuje jednání obou stran, při němž se snaží přimět účastníky sporu ke smírnému mimosoudnímu řešení, spor tedy v ideálním případě končí občanskoprávní dohodou obsahující způsob vyřešení sporu.

Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele.

Co musí návrh na zahájení řízení mimosoudního sporu obsahovat, najdeme v ustanovení § 20n odst. 2, které cituji:

 

  1. identifikační údaje stran sporu,
  2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  3. označení, čeho se navrhovatel domáhá,
  4. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,
  5. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu,
  6. datum a podpis navrhovatele.

 

Elektronický formulář návrhu na zahájení řízení najdete na této adrese:

https://adr.coi.cz/cs/form

Návrh lze podat i méně formálně (ústně do protokolu, telefonicky, e-mailem), pokud jej poté do 15 dnů potvrdíte podepsaným prohlášením. Spolu s vyplněným formulářem je třeba zaslat též dokumenty, které prokazují Vaše tvrzení (např. kopii kupní smlouvy, reklamačního protokolu, apod.)

Výhodou je, že toto řízení probíhá bezplatně, každá ze stran hradí pouze své náklady. Lhůta pro podání návrhu činí maximálně jeden rok ode dne, kdy jste své právo, o které vám jde, uplatnili poprvé u prodávajícího či poskytovatele služby.

ČOI, která pro mimosoudní řešení sporu zřídila oddělení s názvem ADR (zkratka z anglického „alternative dispute resolution“), by se pak měla aktivně pokusit o nalezení a doporučení rozumného a nezávislého řešení. Prodávající, resp. subjekt poskytující službu je povinen s ČOI spolupracovat. Řízení by nemělo přesáhnout dobu 90 dnů, ačkoliv je možné ji ve výjimečných případech prodloužit.

Spotřebitel může kdykoliv v průběhu řízení svou účast ukončit, což druhá strana sporu učinit nemůže.

Není-li návrh ČOI potažmo jiným pověřeným orgánem, viz výše odmítnut, má skončit dohodou obou stran. Pokud není dohody dosaženo, končí spor marným uplynutím devadesátidenní lhůty, eventuálně lhůty prodloužené. V tomto případě nezbude straně, která se bude cítit na svých právech zkrácena, než obrátit se na soud.

Na základě prvních zkušeností, které jsme skrze klienty Sociálně právní poradny získali, se zdá, že by se skutečně mohlo z hlediska spotřebitelů jednat o velmi užitečný, na formality co nejméně náročný způsob řešení spotřebitelských sporů.

 

Kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb, při nichž nebudete mít důvod pouštět se do spotřebitelských sporů, vám za Sociálně právní poradnu SONS v Praze přeje

 

Luboš Zajíc