05/2017 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 18.04.2017 11:32 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2017
Májovou rubriku z naší poradny vyplníme:

- informací o zvláštnostech příspěvku na vodicího psa a
- novinkou z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zvláštnosti příspěvku na pořízení vodicího psa

Dotaz: „Chci se zeptat, jestli je pravda, že když můj věk překročil 70 let, nemám již možnost získat příspěvek na vodicího psa?“

Odpověď: tato informace nemá jakoukoli oporu v právních předpisech, ani v zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.) ani v jeho prováděcí vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 388/2011 Sb., ze dne 29. listopadu 2011). Pokud by byl někomu příspěvek Úřadem práce s tímto odůvodněním odepřen, bylo by jistě na místě se odvolat a žadatel by s velkou pravděpodobností v odvolacím řízení uspěl.
Nicméně příspěvek na vodicího psa vykazuje oproti příspěvkům na ostatní zvláštní pomůcky určené osobám se zrakovým postižením jistá specifika, která níže vyjmenujeme.

1. Oproti ostatním pomůckám je u příspěvku na vodicího psa stanovena odlišná nejnižší věková hranice žadatele, od níž je možné příspěvek poskytnout. U vodicího psa jde o věk 15 let (znovu připomínám, že jde o věk žadatele, nikoli vodicího psa), u ostatních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením jde o hranici jednoho roku. U všech pomůcek samozřejmě platí, že Úřad práce má právo zkoumat, jak bude osoba schopna pomůcku prakticky využívat, takže by s pravděpodobností hraničící s jistotou nebyl poskytnut příspěvek na čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem nebo braillským displejem osmnáctiměsíčnímu batoleti ani příspěvek na vodicího psa 80-tileté seniorce, která je upoutána na lůžko; pevně věřím, že takovéto osoby (jakož ani jejich zákonní zástupci) by však o příspěvek na uvedené pomůcky nežádali.

2. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v příloze č. 1 vyjmenovává stavy vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (kontraindikace). Jde o tři následující:
   „a) duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky,
   b) hluchoněmost; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi,
   c) těžká polyvalentní alergie a alergie na zvířecí srst; tato kontraindikace platí jen ve vztahu k vodicímu psovi.“

3. Třetí specifikum je upraveno v ustanovení § 9 odst. 12 předmětného zákona:
„Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud není právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle však po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky.“

4. Dalším ustanovením odlišujícím příspěvek na vodicího psa od příspěvků na jiné zvláštní pomůcky je právo nevracet příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud nevidomý přestane vodicího psa užívat do 60 kalendářních měsíců (tedy pěti let) od vyplacení příspěvku z těchto důvodů:
   a. pes zemře,
   b. pes ztratí své dovednosti z důvodu úrazu nebo onemocnění, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku.

5. Za poslední „výsadu“ probírané zvláštní pomůcky lze uvést, že prováděcí vyhláška obsahuje přílohu číslo 2, jež je celá věnována soupisu dovedností, které by měl vodicí pes zvládnout.  Tato příloha sestává z třiceti čtyř bodů, které si - patrně k úlevě těch, kteří pomoci vodicího psa neužívají – dovolím v tomto článku opominout; pokud se tak již nestalo, může být soupis, popř. rozbor těchto bodů vhodným tématem pro speciální přílohu časopisu Zora, která je psí problematice zasvěcena.

Dobrá zpráva pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením

Možná že jste zaznamenali diskuse o změnách příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením; tyto diskuse zatím vyústily v celkem pozitivní změnu, která by měla alespoň částečně kompenzovat zvýšení minimální mzdy, k němuž v nedávné době došlo.  
30. března 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 93/2017 Sb., který novelizuje zákon o zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb.).
Pro nás je nejzajímavější skutečností, že příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – pro připomenutí jde o příspěvek pro zaměstnavatele, zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců – tedy tento příspěvek byl zvýšen z dosavadních 8 800 Kč měsíčně na nynějších 9 500 Kč. Tato částka je maximem možného příspěvku, přičemž příspěvek tvoří 75 % skutečně vynaložených prostředků zaměstnavatele na mzdu či plat zaměstnance včetně všech povinných odvodů. U zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním zůstává maximum příspěvku beze změny, tedy činí částku 5 000 Kč měsíčně.
Vzhledem k tomu, že o tento příspěvek se vždy žádá zpětně (za uplynulé kalendářní čtvrtletí), bude možné o příspěvek dle těchto parametrů žádat za první kalendářní čtvrtletí roku 2017. V oblasti zaměstnávání zdravotně postižených se diskutuje o mnohých dalších změnách, jejich vývoj budeme sledovat.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze Luboš Zajíc