10/2017 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 11.09.2017 09:38 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 10/2017

V článku, jenž se právě chystáte číst - nebo alespoň čtete jeho anotaci – se dozvíte:

  • co nového přinesou změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením od ledna 2018 a
  • jak zažádat o změnu stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.

 

Změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Od 1. ledna 2018 nabudou účinnosti změny zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh těchto změn procházel poměrně dlouhým legislativním procesem, pojďme se podívat, jak nakonec vše dopadlo a co tedy bude přesně od příštího roku platit.

Změna výše příspěvku na mobilitu

Například právě výše příspěvku na mobilitu procházela během legislativního procesu různými stádii, nakonec byla však schválena částka 550 Kč. Znamená to, že od lednové splátky bude příspěvek na mobilitu činit 550 korun za měsíc. O toto zvýšení nebude třeba nijak žádat, Úřad práce změnu příjemcům sdělí. Sdělení se nebude doručovat do vlastních rukou.

Snížení ceny pomůcky, při níž nárok závisí na příjmech

Novela přináší další pro žadatele jistě pozitivní změnu, a to snížení částky předpokládané ceny pomůcky, do které se pro zjištění, zda na příspěvek žadatel má nebo nemá nárok, posuzují příjmy žadatele a s ním společně posuzovaných osob. Zatímco nyní jde o částku 24 tisíc korun, od ledna příštího roku půjde už jen o pomůcky s cenou do 10 tisíc korun. Připomeňme, že onou hranicí, do které bude mít žadatel na příspěvek na pomůcku s předpokládanou cenou do 10 000 Kč nárok, zůstává osminásobek životního minima. Toto ustanovení přinese mnohým žadatelům úsporu času a energie, kterou museli věnovat při žádosti o pomůcku např. v ceně patnácti tisíc korun na shánění potvrzení o vlastním příjmu a příjmů všech, kteří s žadatelem sdílí společnou domácnost.

Novelou se do zákona dostává ještě jedna výjimka související s posuzováním příjmů. Jde o situaci, kdy s žadatelem některé osoby, jejichž příjmy by měly být dle zákona o životním a existenčním minimu posuzovány společně, spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí. Jde zejména o rodiče a děti, manžele nebo partnery. Pokud takovéto osoby výše uvedenou podmínku prokáží, nebudou jejich příjmy pro účely příspěvku na pomůcku posuzovány společně.

Zrušení posuzování celkových sociálních a majetkových poměrů žadatele

Ze zákona byla definitivně odstraněna všechna ustanovení, jež by v kterékoliv situaci související s žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřadu práce umožňovala zjišťovat sociální a majetkové poměry žadatele. To nově nebude moci Úřad práce činit ani tehdy, pokud žadatel požádá o snížení desetiprocentní zákonné spoluúčasti. Úřad bude v takovém případě oprávněn posuzovat pouze příjmy žadatele a sním společně posuzovaných osob a „míru využívání zvláštní pomůcky“.

Změny pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo pro osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací

Z hlediska komunity zrakově postižených, které jsou naše články určeny, na okraj, spíše pro zprostředkování ucelené informace dodejme, že k podstatným změnám dochází u příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému. Lhůta pro poskytnutí tohoto příspěvku se z deseti kalendářních let zkracuje na let sedm. Upravena je i jeho výše odstupňovaná v závislosti na příjmech žadatele, od 200 000 Kč v případě příjmů nepřesahujících osminásobek životního minima až do částky 100 000 Kč pro osoby s příjmem nad dvanáctinásobek životního minima.

Zvýšení příspěvku, nebo žádost o změnu výše příspěvku na péči

Dotaz: „Pobírám příspěvek na péči v I. stupni, ale můj zrak se neustále zhoršuje a nyní jsem se přiblížila k hranici úplné nevidomosti, takže jsou pro mě některé úkony, které jsem dříve zvládala samostatně, bez pomoci jiné osoby nezvládnutelné. Chtěla jsem si vyplnit žádost o přeposouzení stupně závislosti přes internet, ale nemohu nalézt ten správný formulář; mohli byste mi poradit?“

 

Ten „správný“ formulář, jakož i několik dalších užitečných formulářů, najdete na této stránce:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp

Ale pozor, nesprávnou cestou byste se vydala, kdybyste odklikla odkaz „Zvýšení příspěvku“. Naopak dobře uděláte, když zvolíte odkaz: „Změna výše příspěvku na péči“.

První odkaz, tedy „Zvýšení příspěvku“,  by vás zavedl na formulář žádosti pro zvýšení příspěvku na péči v rodinách s nezaopatřeným dítětem do osmnácti let, kde toto dítě nebo jeho rodič pobírá příspěvek na péči a příjmy takové rodiny nedosahují dvojnásobku životního minima. Nárok na toto „zvýšení příspěvku“ mají ještě rodiny, kde žije dítě ve věku od čtyř do sedmi let, které pobírá příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni; v těchto rodinách se příjmová situace neposuzuje. Pokud se vám takovéto opatření jeví jako poněkud nesystémové, pak musím připomenout, že se jedná o snahu o určitou kompenzaci sociální reformou pana ministra Drábka zrušené dávky s názvem sociální příplatek. Toto zvýšení příspěvku na péči činí dva tisíce korun.

Ale zpátky k formuláři, který zajímá naši tazatelku.

Rozhodně vyplňte část A., tedy údaje o žadateli, část B. jen v případě, že návrh podává zákonný zástupce (obvykle rodič). Část C. se vyplňuje jen tehdy, žádá-li o změnu výše příspěvku na péči za žadatele právnická osoba, běžně např. poskytovatel sociálních pobytových služeb. V části D. vyplníte údaje o ošetřujícím (praktickém) lékaři, kterého pak Úřad práce sám osloví s příslušným formulářem. Pro úspěšné zvládnutí správního řízení je dobré, má-li praktický lékař k dispozici lékařské zprávy od lékařů specialistů, kterými bude dokládat důvody vašeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Uvést je možné i dva lékaře, Úřad práce pak pravděpodobně osloví oba.

V části E. pak vyplňujeme požadovanou změnu, tedy v případě tazatelky např.: „Žádost o změnu stupně závislosti z I. stupně na II. stupeň“ a pokračujeme odůvodněním, tedy např.:

„“Progredující ztráta zraku – z praktické nevidomosti na nevidomost úplnou...“ Lze připojit krátký nástin činností, které již samostatně nezvládáte.

Část F pak obsahuje prohlášení, kde vyplníte místo a datum žádosti. Jak nás formulář informuje, na volném listě je možné připojit další údaje, které považujete za relevantní a ve formuláři na ně nebyl prostor.

Takto vyplněný formulář pak můžete vytisknout, vlastnoručně podepsat a podat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Také si můžete formulář uložit ve formátu PDF na disk a podat jej elektronicky, a to buď s pomocí elektronického podpisu nebo třeba datovou schránkou, pokud jste si ji založili.

Jak jsem již uváděl i v této rubrice, formulář je z mého uživatelského hlediska pro nevidomé dobře přístupný. Obdobně je možné takto vyplňovat mnoho dalších formulářů, ať už jde o tiskopisy související s příspěvkem na péči, příspěvkem na zvláštní pomůcku, průkazem osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory, zaměstnanosti, a další.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc