Školy a přístupnost


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)     

Školy a přístupnost objektů pro osoby s omezenou schopností orientace (pro nevidomé a slabozraké)

Z hlediska legislativy se uplatňují požadavky stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky vydané MMR, tj. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně jejích technických příloh (viz MMR 398/2009 Sb.):

"§ 1 Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen "osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace").

§ 2 (1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

... občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

... pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením5) (dále jen "stavby pro výkon práce").

(2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují."

Stavby občanského vybavení viz § 6

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí např. městské a obecní úřady, úřady práce, soudy, polikliniky atd. a pod bodem f) školy, předškolní a školská zařízení

Konkrétní požadavky na přístupnost těchto objektů pro osoby se sníženou schopností orientace:

Vyhrazená parkovací stání - min. jedno vyhrazené místo, musí být v souladu s § 8, požadavek na technické řešení viz 6.1.1. příloha č. 3 vyhlášky

Dostupnost a dohledatelnost budovy - musí být zajištěny přístupy k budově pomocí přirozených vodicich linií, případně umělých viz § 5. Požadavky na technické řešení viz příloha č. 1 vyhlášky.

Orientační systém a informační systém

Je doporučeno v tomto případě stavby zajistit dostupnost  / "najitelnost" objektu a vlastního vstupu do konkrétního objektu i osazením akustického hlasového majáčku nad vstupem nebo vstupními dveřmi.

Osazení stacionárního majáčku v ose hlavního vstupu ve výšce 2,5 až 3,5 m se zajištěným trvalým připojením na napětí 230 V, s aktuálně a pravdivě nahranými frázemi (ve formátu, struktuře a kvalitě dle požadavku výrobce) spustitelnými všemi typy VPN. (viz obr. 1, 2)

Fráze 1 - základní, spustitelná VPN tlačítkem č. 1, (VPN = vysílačka pro nevidomé) - aktuální / správný trylek + popis lokace objektu (adresa), slouží i jako orientační bod.

Fráze 2 - rozšířená, VPN tl. č. 2, aktuální / správný trylek + popis stavu a možnosti po vstupu do objektu, přístup k vrátnici atp.

možní dodavatelé

Osazování majáčků - metodický pokyn MMR  a majáčky a jejich fráze

Více viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb., kapitola 1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb, čl. 1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením, body 1.2.8 Akustický prvek a 1.2.9 Dálkové ovládání akustických prvků

§ 8 (6) Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělání se postupuje obdobně. 

Zvonky u vstupu

Osazení zvonků u vstupu do objektu: správná a logická poloha, dosah, srozumitelnost a pochopitelnost (použity všeobecné piktogramy, značení, reliéfy, případně i haptické a dostatečně velké, včetně vhodného umístění…)

Schody

Kontrastní první a poslední stupeň schodišťového ramene (jen stupnice!, ne podstupnice, tzn. stupnice musí být výrazně kontrastně rozeznatelná /např.: žlutý pruh šířky 100 mm/, kontrastní značení podstupnice je nepřípustné - výrazně se snižuje bezpečnost chodců). (viz obr. 3, 4)

viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009Sb., kapitola 2 Schodiště a vyrovnávací stupně, čl. 2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Madla na schodišti musí být oboustranná - bezpečnostní prvek.

Přesah madla zábradlí přes hranu prvního a posledního stupně v schodišťovém rameni musí být min. 150 mm. (viz obr. 5) viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009, kapitola 2. Schodiště a vyrovnávací stupně., bod 2.1.3.; příslušné ČSN   

Výtahy

Výtah musí být najitelný.

Výtah musí mít přístupná tlačítka (reliéf + braill) na nástupních místech i uvnitř výtahové klece, musí mít správné a logické osazení panelů ovládání výtahu (vně na nástupních místech v blizkosti dveřní zárubně nebo na ní, uvnitř klece)

Výtah musí mít odpovídající akustické hlášení vzhledem k vizuálnímu systému a haptickému popisu.

viz Příloha č. 1 k vyhlášce 398/2009 Sb., kapitola 3 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Články 3.0 a 3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. (bod 3.1.3 odkaz na příslušnou ČSN, zde požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu). Článek 3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - se zrakovým postižením (body 3.2.1., 3.2.2 odkazují na příslušnou ČSN, zde další požadavky na provedení ovladačů, optickou, akustickou a hlasovou signalizaci).

Reliéfní a braillský popis podlaží / pater tlačítek (ovladače musí vyčnívat min. 1 mm nad okolní povrch, reliéf nesmí mít ryté písmo, Braillské znaky musí mít standardní velikost - dle ČSN). (viz obr. 6, 7, 8)

Na panelu musí být zvýrazněné tlačítko s výstupním podlažím z objektu (písmo s popisem min. o 5 mm převýšené). (viz obr. 9)

Ve výtahu musí být akustické hlášení o pozici výtahu při jeho zastavení a o budoucím směru jízdy.

Přístupové chodby a vstupy do prostor určených veřejnosti

Označení čísla / názvy pater / podlaží musí být dostatečně velké, kontrastní, haptické (reliéfní, případně i braillské), logicky osazené (např. v blízkosti schodišť, křížení chodeb, u výtahů..)

Označení dveří určených pro veřejnost (kanceláře /prostory pro možný kontakt s veřejností/, WC). Štítky (grafické, textové, obecné) s označením musí být dostatečně velké, kontrastní, v úrovni očí (osazeny ve výšce 1600 mm nad podlahou), včetně haptických štítků nad klikou těchto dveří:  haptické / reliéfní s braillským popisem), osazeny 200 mm nad klikou dveří. (viz obr. 10) viz Příloha č. 3 k vyhl. 398/2009 Sb., 5. Hygienická zařízení a šatny, 5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Kontrastní nároží na chodbách případně i dalších prostorech určených pro veřejnost,

- kontrastní vyznačení prosklených stěn, dveří / oken s nízkým zasklením (dva výrazné pruhy / značky ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 až 1600 mm), (viz obr. 11, 12)  viz podrobněji.

- kontrastní kliky, zárubně, nároží, styky stěn a podlah

viz Příloha č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb., obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 1. Základní prvky bezbariérového užívání, 1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace, bod 1.2.11 a Příloha č. 3 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností...bod 1.2.

Interiérové umělé vodící linie

Při velkých prostorech, kde nelze využít přirozené vodící linie, (tzn. vyjímečně) které jsou upředňostňovány (viz vyhl. č. 398/2009), použít umělé vodící linie (prvky), případně zkombinovat s vhodnými stavebními úpravami toto nahrazující, např. různé typy povrchů, barev a materiálů.

Možní dodavatelé prvků.

Doporučené

  • při složitějším půdorysu a tvaru podlaží - haptická mapa  / mapy
  • vhodné / kontrastní / přiměřené osvětlení
  • vhodné vyznačení prostoru šatny, skříňky - kontrasní, vlastní označení v reliéfu i v Braillu atp.

Proškolený personál pro komunikaci s osobami se sníženou schopností orientace 

viz Příloha č. 3 k vyhl. č. 398/2009 Sb., Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností ...6. Prostory a zařízení, bod. 6.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

Vhodné pro oddělení a pulty: informační, podatelny, vrátnice

Přístupné www stránky objektu / organizace

Dodržením standardu Blind Friendly (dodržení standardu pro PC i mobilní aplikace) se zajistí technický přístup k informacím pro osoby se sníženou schopností orientace.

viz Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, neboli vyhláška o přístupnosti.  

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru byla vyhlášena dne 26.10.2016.).

Na www stránkách organizace

Na přístupných internetových stránkách specifikovat přístup z návazné dopravy (MHD, železniční stanice, autobusového terminálu nebo parkoviště), popis objektu, oddělení v objektu včetně možnosti informací, přístupu k podatelně a pod., geometrické uspořádání, případná možnost asistence atd.

Přístupné objekty (JPG; 7 MB)

obr. 1 Majáček nad vstupem

Přístupné objekty majáček detail (; 5 MB)

obr. 2 Majáček detail

Přístupné objekty schodiště (; 3 MB)

obr. 3 Schodiště - kontrast stupnic

Přístupné objekty schodiště (; 8 MB)

obr. 4 Schodiště - kontrast značení stupnic

Přístupné objekty přesah  (; 7 MB)

obr. 5 Schodiště - přesah madel

Přístupné objekty výtah (; 5 MB)

obr. 6 Výtah - ovladač vně

Přístupné objekty výtah (; 5 MB)

obr. 7 Výtah - ovladač vnitřní vodorovné uspořádání

Přístupné objekty (JPG; 6 MB)

 

obr. 8 Výtah - příklad ovladače - detail

Přístupné objekty sv výt (jpg; 3 MB)

obr. 9 Výtah - ovladač vnitřní svislý panel

Přístupné objekty dveře (JPG; 5 MB)

obr. 10 Označení dveří

Přístupné objekty štítky (JPG; 4 MB)

obr. 11 Označení dveří detail

Přístupné objekty skl (JPG; 6 MB)

obr. 12 Prosklené stěny - vyznačení (málo kontrastní)

Přístupné objekty prosklené stěny (; 7 MB)

obr. 13 Prosklený vstup - kontrastní vyznačení

Přístupné objekty nevhodný panel (jpg; 1 MB)

obr. 14 Nevhodný prvek obecně - dotykový systém - panelu

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2012