Obchodní a nákupní centra


Obchodní a nákupní centra a jejich přístupnost pro osoby se zrakovým postižením

Přístupné objekty kontrast schodiště (JPG; 7 MB)

... objekty tohoto typu lze zařadit mezi objekty občanské vybavenosti.

Přístupné objekty občanské vybavenosti, aby byly bezbariérové pro všechny, to je i pro osoby se sníženou schopností orientace (nevidomé a slabozraké), musí splňovat určité legislativní požadavky. U běžných objektů není nutný nadstandard (tzn. mimo pravidla daná stavebním zákonem /SZ/). 

Z pohledu legislativy, u objektů řešených po r. 2009, nových nebo rekonstruovaných sumárně:

Obecná pravidla

Jak objekt najít?
Pro bezpečnou najitelnost objektu je vhodné (nutné po rekonstrukci nebo výstavbě po r. 2009 - viz vyhl. 398/2009 Sb. /dále jen "vyhl."/) umístění orientačního akustického (hlasového) majáčku pro nevidomé (OHM, v ose vstupu - pravidla viz níže + www přístupnost objektů občanské vybavenosti). /některé typy těchto objektů toto mají již jako povinnost (viz vyhl. 398/2009 Sb.)/

Akustický majáček by měl obsahovat fráze o objektu (název, adresa), o podmínkách řešení interiéru, přístupném vyvolávacím odbavovacím systému a další základní provozní údaje.

Na co se obecně zaměřit, oblasti a místa, kde jsou z uživatelských zkušeností problémy:

- Přístupnost objektu a jeho najitelnost v prostoru - bezpečná cesta od MHD, žst, autobusového nádraží, přestupního uzlu, 
- schody a jejich kontrast (značení jen stupnic - viz. vyhl. 398/2009 Sb.), 
- podchodné výšky x průchozí profil (viz vyhl.), 
- skleněné a prosklené stěny a dveře (nutný kontrast a značení, viz vyhl.),
- kontrastní zárubně, kliky, nároží (viz vyhl.),
- označení výtahů - reliéfní všechna tlačítka, pravdivá akustická hlášení (viz níže a ČSN),
- označení jednotlivých pater / podlaží (kontrastní, velké, pravdivé, v souladu i s evakuačním schématem),
- najitelnost a rozlišitelnost toalet pro veřejnost,
- hmatné štítky na dveřích např.: WC, čísla - jednoznačná pravidla (viz níže),
- info systém (digitální) - pokud existuje, musí mít akustický výstup (vyvolávací, dotykový, bez akustiky - nepoužitelný, nefunkční) - viz vyhl.,
- přístupné a pochopitelné www stránky organizace / objektu (logické, pro odečítače) - dodržení standardu blindfriendly,
- případná možnost asistence, včetně toho, jak se o ní dozvědět (majáček, www...),
- zajištěný standardní proškolený personál (základ - viz níže).

K interiéru všeobecně: např. prezentační místnosti / místnosti pro veřejnost: kontrastní nábytek, kontrast stěna x podlaha, nábytek bez ostrých rohů, kliky oblé (bez možnosti se o ně zachytit, zranit) - jak kliky na nábytku, tak i na dveřích. Nepoužívat zařízení s dotykovým displejem pro zadávání čísel / pinů / kódů (pro cílovou skupinu nepoužitelné, nefunkční). Velké plochy bez odrazivých stěn / zrcadel apod. (opticky matoucí).

Jak řeší legislativa prosklené stěny a dveře? Legislativní a uživatelské požadavky zde v textu

Jak vypadají hmatné / haptické štítky, kam se osazují, kdo je vyrábí? Legislativa, typy, materiál, geometrie, možní výrobci

Jak vypadá Braillovo písmo a jak jej použít? Použití v pozemních a dopravních stavbách

Jak se řeší schody z pohledu legislativy pro slabozraké? Schody a jejich značení - legislativa a praxe

Jak je nutné řešit kontrast ve veřejném prostoru? Kontrast a legislativa z pohledu osob zrakově postižených

Jak je nutné zajistit prostor s předzahrádkou a podobnými konstrukcemi ve veřejném prostoru? Dle legislativních pravidel

Jaké jsou požadavky na mobiliář? Dle legislativypodobně.

Jak má vypadat a jak se má chovat digitální informační systém (i pro nevidomé a slabozraké)? Příklad akustického systému z dopravních staveb Infotabule a ovládání /alternativní kompromis a příklad dobré praxe: majáček na vstupu s informací o adrese a interiéru. Kombinace umělé a přirozené vodící linie k pokladně, podatelně, infopultu..., kde se vyřeší "vše" s proškoleným personálem, při vyvolávacím systému min. jedna infotabule s čísly u vstupu v úrovni očí a čísla pokladen / překážek označena dostatečně velkým a kontrastním značením.  

Co mohou obsahovat akustické majáčky pro nevidomé a slabozraké? Osazení v ose vstupu, ve výšce 2,5-3,5 m s pravdivou frází např. Fráze 1 VPN č. 1 Trylek "I-A" (úrovňový vstup) "Pobočka xx, adresa", Fráze 2, VPN č. 2 Trylek "I-Á", "Za vstupem, při levé stěně, po deseti metrech je infopult, kde se Vás ujmou. V případně nutnosti volejte asistenci na čísle xxx xxx xxx.", ostatní  Příklady frází do majáčků

Kde najdu výrobce výše uvedených výrobků? Možní výrobci a dodavatelé

Jak se řeší obecně přístupnost veřejného prostoru pro osoby se sníženou schopností orientace? Legislativní podmínky přístupnosti veřejného prostoru

Jak zajistit přístupnost výtahů? Dle legislativy

Máme legislativní podklady pro bezbariérový veřejný prostor? Prováděcí vyhláška stavebního zákona (na tyto úpravy nejsou výjimky již od r. 2001) Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.

Může se projektant / investor někde informovat z pohledu projektové dokumentace a stavební realizace na tyto úpravy? ano, na oficiální profesním a profesionálním Poradenství

Na výše uvedené není výjimka.

V případě nedodržení nastavených parametrů je pro určitou skupinu lidí objekt bariérový, nepřístupný, nepoužitelný včetně služeb a pro další může být až nebezpečný. 

Orientační metodika přístupnosti objektů (nutné! pro pasportizaci: proškolení pracovníka): Objekty občanské vybavenosti metodika přístupnosti pasport stavu (pdf; 205 KB) 

Zároveň, aby byl objekt dobře dostupný, je vhodné / nutné zajistit i jeho přístup nebo popis na stránkách organizace nebo provozovatele. U těchto www stránek je nutné zajistit, aby byly přístupné i pro výše uvedené osoby, tzn. pro běžné odečítače, stránky musí tedy dodržovat standard BlindFriendly.

V rámci těchto opatření je vhodné zajistit alespoň minimálně přiměřeně proškolený personál (na informacích, na pokladnách, ochranka a pod.) pro komunikaci s osobami se sníženou schopností orientace např.: jednoduché desatero).

Jak pomoci nevidomým?

Jak řešit běžné situace při komunikaci?

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.