Vyhláška 398-2009


Obrázek

 

   VYHLÁŠKA 398/2009 Sb.

   ze dne 5. listopadu 2009

   o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

   Ministerstvo  pro  místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

   a stavebním řádu (stavební zákon):

   Úvodní ustanovení

   § 1

   Předmět úpravy

   (1) Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich
   části  tak,  aby  bylo  zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým,
   zrakovým,  sluchovým  a mentálním postižením, osobami pokročilého věku,
   těhotnými  ženami,  osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do
   tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).

   (2)  Tato  vyhláška  byla  oznámena  v  souladu  se směrnicí Evropského
   parlamentu  a  Rady  98/34/ES  ze  dne  22.  června  1998 o postupu při
   poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel
   pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES^1).

   (3)  Pro  užívání  staveb  infrastruktury osobami s omezenou schopností
   pohybu  nebo  orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním
   železničním systému platí jiný právní předpis^2).

   § 2

   (1)  Podle  této  vyhlášky  se postupuje při zpracování dokumentace pro
   vydání   územního   rozhodnutí,   nebo   při   zpracování  jednoduchého
   technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování
   projektové  dokumentace,  při  povolování  nebo  ohlašování a provádění
   staveb,  při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování
   staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

   a) pozemních komunikací a veřejného prostranství^3),

   b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

   c)  společných  prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího
   více  než  3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu
   zvláštního určení^4),

   d)  pro  výkon  práce  celkově  25  a  více osob, pokud provoz v těchto
   stavbách  umožňuje  zaměstnávat  osoby  se  zdravotním  postižením nebo
   stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením^5) (dále jen
   „stavby pro výkon práce“).

   (2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a
   změn  v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně
   technické důvody nevylučují.

   (3)  U  staveb,  které  jsou  kulturními  památkami, se ustanovení této
   vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

   § 3

   Normovou  hodnotou  se  rozumí  konkrétní  technický požadavek, zejména
   limitní   hodnota,   návrhová   metoda,  národně  stanovené  parametry,
   technické  vlastnosti  stavebních  konstrukcí  a  technických zařízení,
   obsažený  v  příslušné  české  technické  normě^1),  jehož  dodržení se
   považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

   Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

   § 4

   (1)  Chodníky,  nástupiště  veřejné  dopravy,  úrovňové  i mimoúrovňové
   přechody,  chodníky  v  sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí
   umožňovat  samostatný,  bezpečný,  snadný  a  plynulý  pohyb  osobám  s
   omezenou  schopností  pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními
   chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2
   k této vyhlášce.

   (2)  Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích
   plochách  a  v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být
   vyhrazena   stání   pro   vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově
   postižené^6)  nejméně  v  následujícím  počtu  vycházejícím z celkového
   počtu stání každé dílčí parkovací plochy:

  2 až  20 stání             1 vyhrazené stání

 21 až  40 stání             2 vyhrazená stání

 41 až  60 stání             3 vyhrazená stání

 61 až  80 stání             4 vyhrazená stání

 81 až 100 stání             5 vyhrazených stání

101 až 150 stání             6 vyhrazených stání

151 až 200 stání             7 vyhrazených stání

201 až 300 stání             8 vyhrazených stání

301 až 400 stání             9 vyhrazených stání

401 až 500 stání            10 vyhrazených stání

501 a více stání            2 % vyhrazených stání.

   Požadavky  na  jejich  technické  řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a
   1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (3)  U  staveb  pro  obchod,  služby a zdravotnictví musí být vyhrazená
   stání  pro  osoby  doprovázející  dítě v kočárku v minimálním počtu 1 %
   stání  z  celkového  počtu  stání.  Výsledný počet vyhrazených stání se
   zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Požadavky na jejich technické
   řešení  jsou  uvedeny  v  bodech  1.1.4.  a  1.1.5. přílohy č. 2 k této
   vyhlášce.

   (4)   Prostory   pro  nejméně  20  %  veřejných  telefonních  automatů,
   samoobslužných  informací,  obdobných  zařízení,  poštovních  schránek,
   pokladen   a   přepážek  musí  umožňovat  užívání  osobami  s  omezenou
   schopností  pohybu  nebo  orientace. Požadavky na technické řešení jsou
   uvedeny  v bodech 1.1.4. až 1.1.8. a 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.
   Tyto  prostory  a  zařízení  musí  být označeny příslušnými symboly dle
   přílohy č. 4 k této vyhlášce.

   (5)  Umístění  a  zabezpečení  městského mobiliáře, staveb pro reklamu,
   informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních
   stánků,  venkovních  pultů  a  obdobných  konstrukcí  musí  respektovat
   přirozený  pohyb  chodců  a  nesmí  zasahovat  do  průchozího prostoru.
   Požadavky  na technické řešení jsou uvedeny v bodě 1.2.10. přílohy č. 1
   a bodech 1.2.1. až 1.2.3. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (6)  Výkopy  a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy
   osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace ani jiné osoby.
   Požadavky  na  technické  řešení  jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k
   této vyhlášce.

   § 5

   Přístupy do staveb

   (1)  Přístupy  do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí
   být  bez  schodů  a  vyrovnávacích  stupňů.  Vstupy  musí  být v úrovni
   komunikace  pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické
   nebo  stavebně  technické  důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu
   řešeno  bezbariérovou  rampou  nebo  v  odůvodněných  případech  u změn
   dokončených  staveb  zdvihací  plošinou.  Požadavky na technické řešení
   jsou  uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a
   v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (2)  Přístup  ke  stavbám  se  musí  vytýčit  přirozenými  nebo umělými
   vodicími  liniemi  a  přístup k budově se specializovanými službami pro
   osoby  se  zrakovým  postižením,  nemocnici,  krajskému úřadu, výpravní
   budově,  odbavovacímu  terminálu  veřejné  dopravy a stanici metra také
   akusticky.  Požadavky  na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1.,
   1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

   Požadavky na stavby občanského vybavení

   § 6

   (1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

   a)  stavba  pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii,
   obviněné a odsouzené,

   b) stavba pro sdělovací prostředky,

   c) stavba pro obchod a služby,

   d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

   e) stavba pro sport,

   f) školy, předškolní a školská zařízení,

   g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

   h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby^7),

   i) budova pro veřejnou dopravu,

   j)  stavba  ubytovacího  zařízení  pro  cestovní  ruch  s  celoročním i
   sezónním provozem pro více než 20 osob.

   (2)  Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být
   zajištěn   vodorovnými  komunikacemi,  schodišti  a  souběžně  vedenými
   bezbariérovými  rampami  nebo  výtahy.  U  změn  dokončených  staveb na
   přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít
   zdvihací  plošinu.  Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech
   1.1.1.  až  1.1.4.,  1.2.0.,  1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v
   bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (3)  U  změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou
   vybaveny  výtahem  nebo  bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou
   rampu  nelze  z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno
   bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy
   musí  být  v  tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v
   budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů
   musí  být  osobám  s  omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn
   přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

   (4)  Prostory  stavby v částech určených pro užívání veřejností, včetně
   bezpečnostních   prvků   u   vstupu   a   výstupu,   odbavovacího  nebo
   registračního  a  komunikačního  systému  mezi veřejností a personálem,
   nejméně  20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací,
   obdobných  zařízení,  pokladen a přepážek musí být řešeny tak, aby bylo
   zajištěno  jejich  užívání  osobami  s  omezenou schopností pohybu nebo
   orientace. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.1.4. až 1.1.8.,
   1.2.0.,  1.2.1.,  1.2.8.,  1.2.9.,  1.2.11.  a 1.3. přílohy č. 1 k této
   vyhlášce  a  body  1.  až  6.  přílohy  č. 3 k této vyhlášce. Vyhrazené
   prostory  musí  být  označeny  příslušnými symboly podle přílohy č. 4 k
   této vyhlášce.

   § 7

   (1)  Ve  stavbě,  ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí
   být  v  každém tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení
   pro  ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v
   souladu  s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k
   této  vyhlášce.  Kabina  nemusí  mít  předsíňku  v  případech,  kdy  je
   přístupná  z  prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba
   vybavena  maximálně  dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou
   zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z
   veřejného  komunikačního  prostoru.  U  změn  dokončených staveb s více
   záchodovými  kabinami  lze  též  postupovat  podle  věty  předchozí a v
   odůvodněných  případech  může  být  kabina  zcela výjimečně přístupná z
   oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s
   asistentem,  musí  být  záchodová  kabina  řešena  s ohledem na výpomoc
   asistenta.

   (2)  Stavby  určené  pro  děti  do  tří let s hygienickým zařízením pro
   veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro ženy
   a  nejméně  jednu  přebalovací  kabinu  v  oddělení pro muže, popřípadě
   nejméně  jednu  přebalovací  kabinu  přístupnou  ze společného prostoru
   řešenou  podle  bodu  5.1.9.  přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně
   jeden  přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací
   pult  v  oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této
   vyhlášce.

   (3)  Ve  stavbě,  ve  které  je  sprcha  nebo  vana  určena pro užívání
   veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy
   a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s
   požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k
   této vyhlášce.

   (4)  Ve  stavbě,  ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí
   být  nejméně část v oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena
   v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3 k
   této vyhlášce.

   § 8

   (1)  Prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst nejméně
   tento počet vyhrazených míst pro osoby na vozíku:

  4 až  25 míst           1 místo

 26 až  50 míst           2 místa

 51 až  75 míst           3 místa

 76 až 100 míst           4 místa

101 až 200 míst           5 míst

201 až 300 míst           6 míst

301 až 500 míst           7 míst

501 a více míst           7 a 1 místo na každých dalších 500 míst.

   Požadavek  na  technické  řešení je uveden v bodě 6.1.1. přílohy č. 3 k
   této vyhlášce.

   (2)  Prostory  pro  shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či
   překladatelský  servis  kin,  divadel  a  sálů  musí umožňovat indukční
   poslech pro nedoslýchavé osoby.

   (3)  V ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch a pobytových zařízeních
   musí  nejméně  5  % pokojů splňovat požadavky uvedené v bodech 1.1.1. a
   1.1.2.  přílohy č. 1 k této vyhlášce a přiměřeně v bodě 8.1. přílohy č.
   3  k této vyhlášce. Výsledný počet pokojů se zaokrouhluje na celá čísla
   směrem nahoru.

   (4)  Veřejně přístupné plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní
   prostory  musí  mít  zajištěný  bezbariérový  přístup  do  vody  řešený
   prostřednictvím  schodů  a  bazénového  zvedáku nebo schodů a zvýšeného
   okraje. Technické požadavky stanoví bod 2. přílohy č. 1 k této vyhlášce
   a bod 6.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (5)  U staveb pro sport musí být bezbariérově řešeno rovněž sportoviště
   a  závodiště  a jejich zázemí, zejména hygienické zařízení a šatny, při
   respektování  zvýšených  nároků  na  manipulační prostory pro používání
   sportovních  vozíků.  Požadavek  na technické řešení stanoví bod 3.1.2.
   přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (6)  Školy,  předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny
   prostory  rovněž  pro  děti,  žáky  a studenty. U staveb pro mimoškolní
   vzdělávání se postupuje obdobně.

   § 9

   (1)  Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální,
   tak  podle  okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít
   kontrastní  a  osvětlené  nápisy  a  symboly. Informační a signalizační
   prvky  musí  být  vnímatelné  a  srozumitelné pro všechny uživatele, je
   nutné  brát  v  úvahu  zejména  zorné  pole osoby na vozíku, velikost a
   vzdálenost  písma.  Dálkové  ovládání  akustických  informací  se  řeší
   způsobem stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

   (2)  Vyhrazené  prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny
   příslušným  symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném
   místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim.
   Pokud  je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup,
   musí  být  na  vhodném  místě  umístěna informace včetně symbolu o jeho
   umístění  a  přístupové  trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a
   šatna,  které  jsou  určeny  pro  užívání  veřejností, musí být hmatově
   označena  v  souladu  s  požadavkem uvedeným v bodě 5.2. přílohy č. 3 k
   této vyhlášce.

   Požadavky  na  společné  prostory  a domovní vybavení bytového domu, na
   upravitelný byt a byt zvláštního určení

   § 10

   (1)  Pro  přístup  do  prostor  užívaných osobami s omezenou schopností
   pohybu nebo orientace platí obdobně § 6 odst. 2.

   (2)  Bytový  dům  s  výtahem  musí  umožňovat  užívání všech společných
   prostor  osobami  s  omezenou  schopností pohybu nebo orientace. Stavba
   bytového  domu  bez  výtahu  musí  umožňovat užívání společných prostor
   nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení.

   § 11

   (1)  Požadavky  na  technické  řešení  přístupu,  společných  prostor a
   dalšího  domovního  vybavení  bytového domu obsahujícího byt zvláštního
   určení  pro  osoby  s  pohybovým  postižením  jsou  uvedeny v bodě 7.1.
   přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (2)  Požadavky  na  technické  řešení  přístupu,  společných  prostor a
   dalšího  domovního  vybavení  bytového domu obsahujícího byt zvláštního
   určení  pro  osoby  se  zrakovým  postižením  jsou  uvedeny v bodě 7.2.
   přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (3)  Požadavky  na  technické  řešení upravitelného bytu jsou uvedeny v
   bodě  8.  přílohy  č.  3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru
   musí  být  záchodová  mísa,  umyvadlo  a vana nebo sprcha. Požadavky na
   jejich  technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.5., 5.1.10.
   a 5.1.12. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (4)  Požadavky  na  technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby s
   pohybovým  postižením  jsou  uvedeny  v  bodě  8.1. přílohy č. 3 k této
   vyhlášce.  V  jednom  hygienickém  prostoru  musí  být  záchodová mísa,
   umyvadlo  a  vana  nebo  sprcha.  Požadavky  na jejich technické řešení
   stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3
   k této vyhlášce.

   (5)  Požadavky  na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby se
   zrakovým  postižením  jsou  uvedeny  v  bodě  8.2.  přílohy č. 3 k této
   vyhlášce.

   Požadavky na stavby pro výkon práce

   § 12

   (1)  Pro  přístup  do  prostor  užívaných osobami s omezenou schopností
   pohybu nebo orientace platí obdobně § 6 odst. 2.

   (2)  Prostory  staveb  pro  výkon  práce, včetně bezpečnostních prvků a
   vybavení,  musí  splňovat požadavky uvedené v přílohách č. 1 a 3 k této
   vyhlášce  tak,  aby umožňovaly osobám s omezenou schopností pohybu nebo
   orientace  vykonávat  všechny  činnosti,  pro  které jsou tyto prostory
   určeny.

   § 13

   (1)  Část  každého  hygienického zařízení a šaten v oddělení pro ženy a
   část  každého  hygienického  zařízení  a šaten v oddělení pro muže musí
   splňovat  požadavky  uvedené  v  bodech  5.1.1.  až 5.1.7. a 5.1.10. až
   5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (2) Pro prostory určené pro shromažďování platí přiměřeně § 8 odst. 1 a
   2.

   Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

   § 14

   Výjimky

   Za  podmínek  stanovených  v § 169 stavebního zákona lze v odůvodněných
   případech  povolit výjimku z ustanovení bodu 2.0.2. přílohy č. 1 k této
   vyhlášce,  bodů 1.0.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 2.0.1., 2.0.2.,
   2.1.1.,  3.1.  přílohy  č.  2  k této vyhlášce a bodů 1.1.2., 2.1.1. až
   2.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   § 15

   (1)   Slouží-li  části  jedné  stavby  rozdílným  účelům,  posuzují  se
   jednotlivé  části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky
   a jejích příloh.

   (2)  Odchylky  od  norem  jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené
   řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem.

   (3)  Bezbariérové  užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její
   životnosti.  Při  odstranění  stavby nebo změně dopravního značení musí
   být  provedeny  také  příslušné  změny  pro osoby s omezenou schopností
   pohybu  nebo  orientace,  zejména  musí být provedeny příslušné změny v
   hmatových  prvcích  a  akustickém  vedení  a  informacích  pro osoby se
   zrakovým postižením.

   § 16

   Přechodné ustanovení

   U  staveb,  pro  které  byla  projektová  dokumentace  zpracována  před
   účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

   § 17

   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1.  Vyhláška  č.  369/2001  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích
   zabezpečujících  užívání  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
   orientace.

   2. Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o
   obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
   s omezenou schopností pohybu a orientace.

   § 18

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:

   Vondruška v. r.

   Příloha 1 - výtah řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb

   1.

   Základní prvky bezbariérového užívání staveb

   Základní  prvky  bezbariérového  užívání  staveb  vyjadřují elementární
   principy  a  systémové  zásady  na  užívání  staveb  osobami s omezenou
   schopností pohybu nebo orientace.

 
   1.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Řešení  pro  osoby  se  zrakovým  postižením  vychází  jak  z dispozic,
   možností  a  potřeb  osoby  bez  vizuální  kontroly,  která k orientaci
   používá  pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě také vodícího psa
   - osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností -
   osoba slabozraká.

   Jedná se konkrétně o:

   1.2.0.  Prvky  uvedené  v  bodě 1.2.1.2. až 1.2.7. musí být jednoznačně
   identifikovatelné  podle jejich rozměru a povrchu. Prvek uvedený v bodě
   1.2.8. musí být jednoznačně identifikovatelný podle akustického signálu
   nebo  trylku.  Výrobky  pro  vytvoření  těchto  prvků nelze na určených
   stavbách  použít  k  jinému  účelu.  Pro tyto výrobky platí jiný právní
   předpis^1).

   1.2.1. Vodicí linii.

   Vodicí  linie  je  součást  prostředí  nebo stavby sloužící k orientaci
   nevidomých  a  slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do
   průchozího  prostoru  podél  vodicí linie se neumisťují žádné předměty;
   vodicí  linie  jsou  přirozené  vodicí  linie  a  umělé  vodicí  linie.
   Přednostně se provádí přirozená vodicí linie.

   1.2.1.1. Přirozenou vodicí linii.

   Přirozenou  vodicí  linii  tvoří  přirozená  součást prostředí, zejména
   stěna  domu,  podezdívka  plotu,  obrubník  trávníku  vyšší  než 60 mm,
   zábradlí  se  zarážkou  pro  bílou  hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky
   nejméně  400 mm a výšky nejméně 300 mm, sloužící k orientaci nevidomých
   a  slabozrakých  osob při pohybu v interiéru nebo exteriéru; přirozenou
   vodicí  linií  není obrubník chodníku směrem do vozovky. Mimo zastavěné
   území  obce  může  v  odůvodněných  případech tuto linii tvořit samotný
   okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci.

   Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi
   jednotlivými  částmi  přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým
   postižením,   zejména   mezi   obvodovými   stěnami  jednotlivých  domů
   umístěných  při chodníku. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného
   vedení  musí  být  nejméně  1500  mm,  u  změn dokončených staveb lze v
   odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.

   Přerušení  přirozené  vodící  linie  v délce větší než 8000 mm musí být
   doplněno vodící linií umělou.

   1.2.1.2. Umělou vodicí linii.

   Umělá  vodicí  linie  je  speciálně vytvořená součást stavby sloužící k
   orientaci  osob  se  zrakovým  postižením  při  pohybu v interiéru nebo
   exteriéru,  zejména při pohybu po nástupišti metra bez přirozené vodicí
   linie.

   Umělou  vodicí  linii  tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru
   nejméně  300  mm a v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují
   jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu.

   Odbočení  musí  být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v
   délce  odpovídající  šířce  vodicí  linie.  V  oboustranné  vzdálenosti
   nejméně  800  mm  od  osy  umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky.
   Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

   1.2.2. Signální pás.

   Signální  pás  je  zvláštní  forma  umělé vodicí linie označující místo
   odbočení  z  vodicí linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje
   přístup  k  přechodu pro chodce, popřípadě k železničnímu přejezdu nebo
   přechodu  a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do
   vozidel  veřejné  dopravy  nebo  přístup ke schodům do podchodu nebo na
   lávku a určuje okraj obytné a pěší zóny; neurčuje přístup k jednotlivým
   institucím.

   Signální  pás  musí  mít  šířku  800  až 1000 mm a délka jeho směrového
   vedení  musí  být  nejméně  1500  mm,  u  změn dokončených staveb lze v
   odůvodněných  případech  tuto  hodnotu  snížit  až  na  1000 mm. Povrch
   signálního  pásu  musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu
   odlišující  se  od  okolí;  musí  být vnímatelný bílou holí a nášlapem.
   Povrch  plochy  do  vzdálenosti  nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být
   rovinný  při  dodržení  požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být
   vůči  signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením
   se  pohybují  v  pruhu  šíře  800  mm  při  okraji  signálního pásu. Od
   požadavku  na  vizuální  kontrast  lze  ustoupit v památkových zónách a
   rezervacích,  v  souběhu  chodníku  a  cyklistické stezky nebo pásu pro
   in-line  brusle  a  při  použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás
   musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky
   se zřizují přednostně v pravém úhlu.

   V  místě,  kde  se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální
   pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.

   1.2.3. Vodicí pás přechodu.

   Vodicí  pás přechodu je zvláštní forma umělé vodicí linie, která slouží
   k  orientaci osob se zrakovým postižením při přecházení; musí mít šířku
   550  mm  a  skládá se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků. Zřizuje se, je-li trasa
   přecházení  delší  než 8000 mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o
   poloměru  menším  než  12  000 mm a musí navazovat na případné signální
   pásy na chodníku.

   1.2.4. Varovný pás.

   Varovný  pás  je  zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo,
   které  je  pro  osoby  se  zrakovým  postižením trvale nepřístupné nebo
   nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou
   v  místě  sníženého  obrubníku,  určuje  hranici  vstupu  na železniční
   přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojížděným
   mysem,  místo  se  zákazem  vstupu,  konec  veřejnosti  přístupné části
   nástupiště  kolejové  dopravy,  okraj  zpevněné  plochy  na  železnici,
   sestupný  schod  zapuštěný  do chodníku nebo změnu dopravního režimu na
   okraji obytné a pěší zóny.

   Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou
   strukturu  a  charakter  povrchu  odlišující  se  od  okolí;  musí  být
   vnímatelný bílou holí a nášlapem.

   Povrch  plochy  do  vzdálenosti  nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být
   rovinný  při  dodržení  požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být
   vůči  varovnému  pásu  vizuálně  kontrastní.  Od  požadavku na vizuální
   kontrast  lze  ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás
   musí  přesahovat  signální  pás  na  obou stranách nejméně o 800 mm. Na
   chodníku  s šířkou méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na
   obou stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodicí
   linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně.

   1.2.5. Hmatný pás.

   Hmatný  pás  je zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které
   na chodníku s cyklistickou stezkou nebo pásem pro in-line brusle určuje
   rozhraní  mezi  vymezeným  prostorem pro chodce a cyklisty nebo in-line
   brusle.

   Hmatný  pás  musí  mít  šířku  300  až  400  mm  a jeho povrch musí mít
   nezaměnitelnou  strukturu  a  charakter povrchu odlišující se od okolí;
   musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti
   nejméně  250  mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku
   na  protiskluzné  vlastnosti  a  musí  být  vůči hmatnému pásu vizuálně
   kontrastní.   Od   požadavku   na  vizuální  kontrast  lze  ustoupit  v
   památkových  zónách  a rezervacích. Hmatný pás musí přesahovat signální
   pás na obou stranách nejméně o 800 mm.

   1.2.6. Varovný pás na speciální dráze.

   Varovný  pás na speciální dráze je zvláštní forma varovného pásu, který
   na  nástupišti  metra  odděluje  bezpečnostní  pás  od  ostatní  plochy
   nástupiště. Varovný pás na speciální dráze musí mít šířku 150 mm.

   1.2.7. Vodicí linie s funkcí varovného pásu.

   Vodicí  linie  s  funkcí  varovného pásu je zvláštní forma umělé vodicí
   linie,  která  na  železničním  nástupišti  slouží  osobám  se zrakovým
   postižením  k  orientaci  při podélném pohybu po něm a zároveň odděluje
   bezpečnostní  pás  od  ostatní plochy nástupiště. Vodicí linie s funkcí
   varovného  pásu  musí mít šířku 400 mm. Vizuálně kontrastní označení se
   provádí pouze v šířce 150 mm.

   1.2.8. Akustický prvek.

   Akustický  prvek  je  buď  akustická signalizace pro chodce se znamením
   "Stůj"  či  se  znamením  "Volno"  nebo orientační majáček s příslušným
   trylkem  a  popřípadě  také  s  hlasovou  frází.  Trylek  je  o třetinu
   akustického  tlaku  hlasitější  než  hlasová fráze. Formulace hlasových
   frází  musí  respektovat  zásady  prostorové orientace osob se zrakovým
   postižením. Majáček se umisťuje zpravidla do osy vstupu.

   Pro následující situace se používají tyto trylky:

   a) úrovňový vstup se označuje trylkem „I-Á“,

   b) pevné schodiště a bezbariérové rampy se označují trylkem „BRLM“,

   c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylkem „CINK“.

   d) informační systémy se označují trylkem infosystém.

   1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.

   Dálkové   ovládání   musí  být  zabezpečeno  prostřednictvím  přijímače
   elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m
   na  kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být zpožděna o 1
   až 3 sekundy.

   Pro jednotlivé povely platí tato pravidla:

   a)  Povel  č.1  aktivuje  informaci  o  názvu stavby. Vzor je například
   trylek  „Krajský  úřad  Středočeského  kraje“  nebo  trylek „Železniční
   stanice  Praha  hlavní  nádraží“  nebo  trylek  „třetí nástupiště Praha
   Hlavní nádraží“.

   b)  Povel  č.2  aktivuje příslušný trylek a informaci o stručném popisu
   interiéru  nebo  trasy, popřípadě trylek „cink“ a informaci o aktuálním
   režimu pohyblivých schodů nebo chodníků.

   c) Povel č.3 aktivuje trylek dopravce a informaci o čísle a směru jízdy
   vozidla.

   d)  Povel  č.4  aktivuje  samoobslužné  otevírání  dveří nebo informuje
   řidiče o nástupu či výstupu nevidomého do či z vozidla.

   e) Povelem č.5 se aktivuje akustická signalizace pro chodce.

   f)  Povelem  č.6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních
   systémů a obdobných zařízení.

   1.2.10.  Vnitřní  i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla
   důsledně  dodržena  vodicí  linie  pro osoby se zrakovým postižením. Do
   průchozího  prostoru  podél  vodicí linie se neumisťují žádné překážky.
   Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní
   zahrádky  a  jiné  konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí
   mít  ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou
   hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou
   ochranu  jako  je  tyč  zábradlí  nebo  horní  díl  oplocení, sledující
   půdorysný  průmět  překážky,  popřípadě  lze  odsunout zarážku za obrys
   překážky  nejvýše  o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a
   konstrukce  s  bočními  stěnami  nesahajícími  až k zemi nebo podlaze a
   výkopy a staveniště.

   1.2.11.  Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení,
   světelného  signalizačního  zařízení  pro  chodce,  svislého dopravního
   značení,  celoskleněných  ploch, nástupního a výstupního stupně každého
   schodišťového  ramene,  dveří  do  výtahu  i do místností, zařizovacích
   předmětů  jako  je umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků,
   madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení.
   Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty.

   2.

   Schodiště a vyrovnávací stupně

   2.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   2.0.1.  Bezbariérově  se  řeší  hlavní  a  přiměřeně  úniková a ostatní
   schodiště.

   2.0.2.  Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů.
   Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16.

    
   2.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   2.2.1.  Stupnice  nástupního  a výstupního schodišťového stupně každého
   schodišťového   ramene  nebo  vyrovnávacích  schodů  musí  být  výrazně
   kontrastně  rozeznatelná  od  okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a
   odbavovací  terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm
   a  více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku
   schodu,  ve  vzdálenosti  nejvýše  50  mm  od  hrany schodu. Kontrastní
   označení podstupnice je nepřípustné.

   2.2.2.  Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či
   sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro
   bílou  hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm
   nad  pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl
   oplocení.  Pevná  zábrana  nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo
   zabráněno  možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru
   s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

   3.

   Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

   3.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   Stavby  se  přednostně  vybavují  výtahy.  Šikmé  nebo  svislé zdvihací
   plošiny  se  použijí  jen  v  odůvodněných případech u změn dokončených
   staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah.

  
   3.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   3.2.1.  Ovladače  v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí
   vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí
   být  ryté  a  vpravo  od  ovladače  musí  být příslušný Braillův znak s
   parametry  standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci
   se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů
   výtahů  a  na  jejich  označení  reliéfními  značkami stanoví příslušné
   normové hodnoty.

   3.2.2. Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci
   výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.

   3.2.3.  Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje
   směr  budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby
   se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.

   3.2.4.  Vstupy  z nástupišť do jízdní dráhy pro svislé i šikmé zdvihací
   plošiny  musí  být  zabezpečeny  jako  překážka  pro  chodce podle bodu
   1.2.10. této přílohy.

   3.2.5.  Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich
   polohy  a  směru  jízdy musí být signalizován hlasovým zařízením, které
   mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením.

   Hřeben  na  vstupu  i  výstupu  z  pásu  pohyblivých  zařízení musí být
   proveden v kontrastní žluté barvě.

  
   Příloha 2 - výtah řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Technické   požadavky   zabezpečující  bezbariérové  užívání  pozemních
   komunikací a veřejného prostranství

   1.

   Komunikace pro chodce a vyhrazená stání

   1.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   1.0.1.  Komunikace  pro  chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro
   chodce,  včetně  ostatních  pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a
   pěší zóny.

   1.0.2.  Komunikace  pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm,
   včetně bezpečnostních odstupů.

  
   1.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   1.2.1. Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty,
   lavičky, pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo
   reklamní  zařízení  a  stromy  musí  být  osazeny tak, aby byl zachován
   průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.

   1.2.2.  Technické  vybavení  komunikace  lze  v  odůvodněných případech
   umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm.

   1.2.3. Nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až
   2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují
   z  obrysu  stěn  nejvíce  100  mm,  zejména  výkladce, technická a jiná
   zařízení  a  dále  technické  vybavení  staveb  obdobného charakteru. U
   zařizovacích  předmětů  a  technického vybavení staveb délky do 400 mm,
   měřeno souběžně se stěnou stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm.

   1.2.4.  Snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem
   nebo  s  příčným  sklonem  menším  než  1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen
   varovným pásem.

   1.2.5.  Na  rozhraní  mezi  pásem  pro chodce a pásem pro cyklisty nebo
   in-line  brusle  s  výškovým  rozdílem menším než 80 mm musí být zřízen
   hmatný pás, který je součástí bezpečnostního odstupu.

   1.2.6.  Na  začátku  (konci)  obytné  a pěší zóny se zřizuje signální a
   varovný  pás. Vstup ze zóny na chodník označuje signální pás a vstup ze
   zóny  na  vozovku  označuje  varovný pás. V obytné a pěší zóně musí být
   systém  přirozených  nebo  umělých  vodicích linií. Hranice nezvýšeného
   autobusového,  trolejbusového  nebo  tramvajového pásu se v obytné nebo
   pěší zóně označuje varovným pásem.

   1.2.7. Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích
   stanoví příslušné normové hodnoty.

   1.2.8.  Pochozí  plochy čerpacích stanic pohonných hmot nejsou určeny k
   samostatnému   užívání   osobami  se  zrakovým  postižením.  Orientační
   majáčky,  signální  a  varovné  pásy  se  na těchto plochách neprovádí.
   Požadavky  na  vizuálně  kontrastní označení skleněných ploch, schodů a
   předmětů nejsou dotčeny.

   2.

   Přechody  pro  chodce,  místa  pro přecházení a koridory pro přecházení
   tramvajového pásu

   2.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   2.0.1.  Přechody  pro  chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou
   navrhovat  nejvíce  přes  dva  protisměrné  jízdní  pruhy nebo- li přes
   dvoupruhovou  obousměrnou  komunikaci.  Přechod  pro  chodce  přes  dva
   souběžné jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování
   vlevo  nebo  vpravo  se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích je
   největší  délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení
   6500  mm.  U  změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může
   tato hodnota zvýšit až na 7000 mm. Uvedené požadavky platí obdobně také
   pro místa pro přecházení.

   2.0.2.  Přechody  pro  chodce  řízené světelnou signalizací se navrhují
   vždy   přes   dva  nebo  více  jízdních  pruhů.  Na  nově  navrhovaných
   komunikacích  je  největší  délka  neděleného  přechodu  pro  chodce se
   světelným  řízením  mezi  jeho  obrubami  v  ose  přecházení 9500 mm. V
   odůvodněných  případech se u změn dokončených staveb v zastavěném území
   může  tato hodnota zvýšit až na 12000 mm a na komunikacích s nezvýšeným
   tramvajovým pásem až na 17000 mm.

   2.0.3.  Pro zkrácení přechodů pro chodce na přípustnou délku se použijí
   opatření  odpovídající  příslušným normovým hodnotám. Prodloužení délek
   přechodů  pro  chodce  nejvíce  o  1000 mm se připouští jen tam, kde je
   odůvodněno  obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo
   šířkou  jízdních  pruhů.  Dopravní  značení  se  provádí  podle  jiného
   právního předpisu^8).

  
   2.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   2.2.1.  Přechody  pro  chodce  se vybavují signálními a varovnými pásy,
   popřípadě  vodicím  pásem  přechodu.  Podrobnosti o provádění hmatových
   úprav stanoví příslušné normové hodnoty.

   2.2.2.  Přechody  vybavené  světelnou signalizací musí být vybaveny též
   akustickou  signalizací  pro  pozemní komunikace. Akustické signály pro
   chodce  stanoví jiný právní předpis^8). Sloupek chodecké signalizace se
   umisťuje  nejdále  750  mm od bezpečnostního odstupu a zpravidla do osy
   signálního  pásu. V souběhu přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty
   nebo  v  jiných  odůvodněných  případech  se  tento sloupek umisťuje do
   vzdálenosti 900 až 1200 mm od okraje signálního pásu.

   2.2.3.  Hmatové  prvky  u  míst  pro přecházení se navrhují v souladu s
   příslušnými normovými hodnotami.

   2.2.4.  Koridory pro přecházení tramvajového pásu se vybavují varovnými
   a  signálními  pásy  odsazenými o 0,3 m od varovných pásů. U nástupních
   ostrůvků   lze  z  prostorových  důvodů  od  tohoto  odsazení  upustit.
   Podrobnosti  o  provádění  hmatových  prvků  stanoví  příslušné normové
   hodnoty.

   2.2.5.  Koridory  pro  přecházení  tramvajového pásu vybavené světelnou
   signalizací  musí  být  vybaveny též akustickou signalizací pro pozemní
   komunikace.   Akustické   signály   pro   chodce  stanoví  jiný  právní
   předpis^8).  Sloupek chodecké signalizace se umisťuje nejdále 750 mm od
   bezpečnostního  odstupu  a  zpravidla do osy signálního pásu. V souběhu
   koridoru  pro přecházení tramvajového pásu a přejezdu pro cyklisty nebo
   v   jiných   odůvodněných   případech  se  tento  sloupek  umisťuje  do
   vzdálenosti 900 až 1200 mm od okraje signálního pásu.

   2.2.6.   Výjezdy  z  požární  stanice  se  vybavují  varovnými  pásy  a
   akustickou   signalizací   pro  nevidomé^8),  popřípadě  vodicím  pásem
   přechodu.  Podrobnosti  o  provádění  hmatových prvků stanoví příslušné
   normové hodnoty.

   2.2.7.  Případná  dálková  aktivace akustických signálů pro nevidomé se
   provádí ze vzdálenosti 40 m povelem č. 5. Všechna akustická návěstidla,
   která  jsou  od  sebe  vzdálená  méně než 4 m se vybavují tlačítkem pro
   nevidomé  umístěným ve směru příslušného přecházení, kterým nevidomý po
   dobu   stisku   vypne   akustické  signály  určené  pro  ostatní  směry
   přecházení.

   2.2.8.  Směrové  vedení signálního pásu musí být umístěno v prodloužené
   ose přechodu nebo alespoň rovnoběžně s ní.

   2.2.9.U  změn  dokončených  staveb mohou být signální pásy a vodicí pás
   přechodu  provedeny  jen  v  případě,  že bude zajištěna bezpečnost při
   přecházení osob se zrakovým postižením.

   3.

   Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici

   3.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   Nástupiště  veřejné  dopravy  musí umožňovat užívání osobami s omezenou
   schopností  pohybu  nebo  orientace.  Přístup  přes vozovku musí být po
   přechodu pro chodce.

 
   3.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   3.2.1. Pro umisťování překážek na nástupišti veřejné dopravy a zpevněné
   ploše  na  železnici  platí obdobně bod 1.2.1. až 1.2.3. této přílohy a
   pro  jejich  označování  platí  obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této
   vyhlášce.

   3.2.2.  Nástupiště  autobusů,  trolejbusů a tramvají se vybavují vodicí
   linií  a signálním pásem. Signální pás označuje místo odbočení z vodicí
   linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy, resp. k
   označníku  zastávky.  Na  nástupních  ostrůvcích  se směrem k místu pro
   přecházení  a  na  okraji  nástupiště  tramvajové  zastávky se zvýšeným
   pojížděným  mysem  se zřizuje také varovný pás. Podrobnosti o provádění
   hmatových prvků stanoví příslušné normové hodnoty.

   3.2.3.  Nástupiště  metra  se vybavují vodicí linií a varovným pásem na
   speciální dráze.

   3.2.4.  Mimoúrovňové  a vnější železniční nástupiště se vybavují vodicí
   linií  s  funkcí  varovného pásu, signálním a varovným pásem, popřípadě
   akustickými prvky řešenými dle bodu 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této
   vyhlášce.  Vizuální  kontrast  varovného  pásu  a vodicí linie s funkcí
   varovného  pásu  se provádí žlutým pruhem šířky 150 mm. Signální pás je
   vizuálně nekontrastní.

   3.2.5.  Zpevněné plochy na železnici přilehlé ke kolejišti a určené pro
   veřejnost se vybavují varovným a signálním pásem. Vodicí linie s funkcí
   varovného  pásu  se  nezřizuje. Povrch varovného a signálního pásu musí
   být vizuálně kontrastní.

   3.2.6.  Nástupiště  pozemních  a  visutých kyvadlových lanových drah se
   vybavují vodicí linií a signálním pásem.

   4.

   Výkopy a staveniště

   4.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   Při  nedodržení průchozího prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy nebo
   při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní
   bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být
   označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k
   této vyhlášce.

  
   4.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod
   1.2.10. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

   Příloha 3 - výtah řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Technické   požadavky   zabezpečující   bezbariérové   užívání   staveb
   občanského   vybavení   v  částech  určených  pro  užívání  veřejností,
   společných  prostor  a  domovního vybavení bytových domů, upravitelného
   bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce

   1.

   Vstupy do budov

   1.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   Jsou-li  použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími
   otevíravými dveřmi.

  
   1.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   1.2.1. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí.

   1.2.2.  Prosklené  dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad
   podlahou,  musí  být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až
   1600  mm  kontrastně  označeny  oproti pozadí; zejména musí mít výrazný
   pruh  šířky  nejméně  50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm
   vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

  
   2.

   Bezbariérové rampy

   2.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   Bezbariérové  rampy  musí  mít  po  obou  stranách opatření proti sjetí
   vozíku,  respektive  vodicí  prvek  pro  bílou  hůl  jako je spodní tyč
   zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

  
   2.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Bezbariérové  rampy  vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu
   či  sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku
   pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100
   mm  nad  pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní
   díl  oplocení.  Pevná  zábrana  nebo zarážka musí být umístěna tak, aby
   bylo  zabráněno  možnosti  vstupu  zrakově  postižených osob do průmětu
   prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

   3.

   Dveře

  
   3.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Prosklené  dveře,  jejichž  zasklení  zasahuje  níže  než  800  mm  nad
   podlahou,  musí  být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až
   1600  mm  kontrastně  označeny  oproti pozadí; zejména musí mít výrazný
   pruh  šířky  nejméně  50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm
   vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

   4.

   Okna

  
   4.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Okna  s  parapetem  nižším  než  500  mm  v  komunikačních prostorech a
   prosklené  stěny  musí  mít  spodní  části do výšky 400 mm nad podlahou
   opatřeny  proti  mechanickému  poškození.  Ve  výšce  800 až 1 000 mm a
   zároveň  ve výšce 1 400 až 1 600 mm musí být kontrastně označeny oproti
   pozadí;  zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze
   značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně
   viditelnými  oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci
   plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm.

   5.

   Hygienická zařízení a šatny

 
   5.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Dveře  musí  mít  na  vnější  straně  ve výši 200 mm nad klikou umístěn
   štítek  s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově
   písmu  jako  je  text  "WC  ženy",  "sprchy  muži"  nebo  "šatny ženy".
   Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.

   6.

   Prostory a zařízení

   6.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Odbavovací  a  registrační  systémy  musí  umožňovat samostatné užívání
   osobami se zrakovým postižením, jinak nesmí být použity.

  
   7.

   Bytový dům obsahující byt zvláštního určení

  
   7.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   7.2.1.  Přístup ze zastávky veřejné dopravy k domu musí být pro zrakově
   postižené  bezpečný a orientačně jednoduchý zejména s ohledem na způsob
   přecházení.

   7.2.2.   Přístup  ke  vstupu  do  domu  musí  být  hmatově  i  vizuálně
   rozlišitelný od ostatních. Tento vstup je zpravidla první či poslední v
   řadě   nebo   obsahuje  jiný  orientačně  jednoznačný  prvek.  Vzájemně
   zaměnitelné vstupy nesmí být označeny stejným způsobem.

   7.2.3.  Stanoviště  kontejnerů pro tříděný i netříděný odpad musí být v
   blízkosti  vstupu do domu a přístup k tomuto stanovišti i zpět musí být
   orientačně jednoduchý.

   7.2.4.  Lemování  podlahové  krytiny  musí  být  výrazně  kontrastní  v
   nejmenší  šířce  50  mm  oproti  podlaze  nebo stěně. V případě použití
   dlažby  je  tento požadavek splněn řadou dlaždic těsně přiléhajících ke
   stěně  výrazně  barevně  odlišených  oproti okolní dlažbě nebo od barvy
   stěny.

   7.2.5.  Tlačítko  zvonku  patřící  k  bytu  zvláštního  určení musí být
   hmatově  a  vizuálně  kontrastní.  Vedle  zvonku  musí  být rámeček pro
   vložení  štítku  s  Braillovým  písmem. Rámeček nesmí být zakryt a jeho
   rozměry musí být výška nejméně 12 mm a šířka nejméně 100 mm.

   7.2.6.  Sklepní box patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově i
   vizuálně  rozlišitelný  od ostatních. Zpravidla je umístěn jako první v
   řadě  nebo obsahuje jiný orientačně jednoznačný prvek, zejména štítek s
   reliéfními znaky a Braillovým písmem.

   8.

   Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb

   8.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   K upravitelnému bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s
   omezenou schopností pohybu nebo orientace.

     
   8.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   8.2.1. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita
   žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.

   8.2.2.  Pokoje  musí  být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými
   zásuvkami  umožňujícími  užití  kompenzačních  pomůcek  na  bázi  PC  a
   audiotechniky.

   Příloha 4 - výtah řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   Symboly

 
   2. Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby se zrakovým postižením

   Symbol  je  čtverec  modré  barvy,  na  němž je vyobrazena bílou barvou
   stylizovaná  jdoucí  postava, držící v ruce bílou hůl. Nejmenší rozměry
   symbolu jsou 100 mm x 100 mm.

 

Poznámky pod čarou: viz verze pdf.