Vyhláška 398-2009


Obrázek

   VYHLÁŠKA 398/2009 Sb.

   ze dne 5. listopadu 2009

   o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

   Ministerstvo  pro  místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

   Úvodní ustanovení

   § 1

   Předmět úpravy

   (1) Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části  tak,  aby  bylo  zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým,  sluchovým  a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými  ženami,  osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace").

   (2)  Tato  vyhláška  byla  oznámena  v  souladu  se směrnicí Evropského parlamentu  a  Rady  98/34/ES  ze  dne  22.  června  1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES^1).

   (3)  Pro  užívání  staveb  infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu  nebo  orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému platí jiný právní předpis^2).

   § 2

   (1)  Podle  této  vyhlášky  se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání   územního   rozhodnutí,   nebo   při   zpracování  jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové  dokumentace,  při  povolování  nebo  ohlašování a provádění staveb,  při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

   a) pozemních komunikací a veřejného prostranství^3),

   b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

   c)  společných  prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více  než  3 byty (dále jen „bytový dům"), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení^4),

   d)  pro  výkon  práce  celkově  25  a  více osob, pokud provoz v těchto stavbách  umožňuje  zaměstnávat  osoby  se  zdravotním  postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením^5) (dále jen „stavby pro výkon práce").

   (2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn  v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

   (3)  U  staveb,  které  jsou  kulturními  památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

   § 3

   Normovou  hodnotou  se  rozumí  konkrétní  technický požadavek, zejména limitní   hodnota,   návrhová   metoda,  národně  stanovené  parametry, technické  vlastnosti  stavebních  konstrukcí  a  technických zařízení, obsažený  v  příslušné  české  technické  normě^1),  jehož  dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

   Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

   § 4

   (1)  Chodníky,  nástupiště  veřejné  dopravy,  úrovňové  i mimoúrovňové přechody,  chodníky  v  sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat  samostatný,  bezpečný,  snadný  a  plynulý  pohyb  osobám  s omezenou  schopností  pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

   (2)  Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách  a  v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena   stání   pro   vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově postižené^6)  nejméně  v  následujícím  počtu  vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:

  2 až  20 stání             1 vyhrazené stání

 21 až  40 stání             2 vyhrazená stání

 41 až  60 stání             3 vyhrazená stání

 61 až  80 stání             4 vyhrazená stání

 81 až 100 stání             5 vyhrazených stání

101 až 150 stání             6 vyhrazených stání

151 až 200 stání             7 vyhrazených stání

201 až 300 stání             8 vyhrazených stání

301 až 400 stání             9 vyhrazených stání

401 až 500 stání            10 vyhrazených stání

501 a více stání            2 % vyhrazených stání.

   Požadavky  na  jejich  technické  řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (3)  U  staveb  pro  obchod,  služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání  pro  osoby  doprovázející  dítě v kočárku v minimálním počtu 1 % stání  z  celkového  počtu  stání.  Výsledný počet vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru. Požadavky na jejich technické řešení  jsou  uvedeny  v  bodech  1.1.4.  a  1.1.5. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (4)   Prostory   pro  nejméně  20  %  veřejných  telefonních  automatů, samoobslužných  informací,  obdobných  zařízení,  poštovních  schránek, pokladen   a   přepážek  musí  umožňovat  užívání  osobami  s  omezenou schopností  pohybu  nebo  orientace. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny  v bodech 1.1.4. až 1.1.8. a 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.
   Tyto  prostory  a  zařízení  musí  být označeny příslušnými symboly dle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

   (5)  Umístění  a  zabezpečení  městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků,  venkovních  pultů  a  obdobných  konstrukcí  musí  respektovat přirozený  pohyb  chodců  a  nesmí  zasahovat  do  průchozího prostoru.
   Požadavky  na technické řešení jsou uvedeny v bodě 1.2.10. přílohy č. 1 a bodech 1.2.1. až 1.2.3. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (6)  Výkopy  a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace ani jiné osoby.
   Požadavky  na  technické  řešení  jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   § 5

   Přístupy do staveb

   (1)  Přístupy  do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být  bez  schodů  a  vyrovnávacích  stupňů.  Vstupy  musí  být v úrovni komunikace  pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo  stavebně  technické  důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno  bezbariérovou  rampou  nebo  v  odůvodněných  případech  u změn dokončených  staveb  zdvihací  plošinou.  Požadavky na technické řešení jsou  uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (2)  Přístup  ke  stavbám  se  musí  vytýčit  přirozenými  nebo umělými vodicími  liniemi  a  přístup k budově se specializovanými službami pro osoby  se  zrakovým  postižením,  nemocnici,  krajskému úřadu, výpravní budově,  odbavovacímu  terminálu  veřejné  dopravy a stanici metra také akusticky.  Požadavky  na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

   Požadavky na stavby občanského vybavení

   § 6

   (1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

   a)  stavba  pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii,
   obviněné a odsouzené,

   b) stavba pro sdělovací prostředky,

   c) stavba pro obchod a služby,

   d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

   e) stavba pro sport,

   f) školy, předškolní a školská zařízení,

   g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

   h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby^7),

   i) budova pro veřejnou dopravu,

   j)  stavba  ubytovacího  zařízení  pro  cestovní  ruch  s  celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

   (2)  Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn   vodorovnými  komunikacemi,  schodišti  a  souběžně  vedenými bezbariérovými  rampami  nebo  výtahy.  U  změn  dokončených  staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací  plošinu.  Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1.  až  1.1.4.,  1.2.0.,  1.2.1., 1.2.10., 2. a 3. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (3)  U  změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny  výtahem  nebo  bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu  nelze  z technických důvodů dodatečně zřídit, musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí  být  v  tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro dopravu osob nebo osob a nákladů musí  být  osobám  s  omezenou schopností pohybu nebo orientace umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností.

   (4)  Prostory  stavby v částech určených pro užívání veřejností, včetně bezpečnostních   prvků   u   vstupu   a   výstupu, odbavovacího  nebo registračního  a  komunikačního  systému  mezi veřejností a personálem, nejméně  20 % veřejných telefonních automatů, samoobslužných informací, obdobných  zařízení,  pokladen a přepážek musí být řešeny tak, aby bylo zajištěno  jejich  užívání  osobami  s  omezenou schopností pohybu nebo orientace. Požadavky na technické řešení stanoví body 1.1.4. až 1.1.8., 1.2.0.,  1.2.1.,  1.2.8.,  1.2.9.,  1.2.11.  a 1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce  a  body  1.  až  6.  přílohy  č. 3 k této vyhlášce. Vyhrazené prostory  musí  být  označeny  příslušnými symboly podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

   § 7

   (1)  Ve  stavbě,  ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být  v  každém tomto zařízení nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro  ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu  s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této  vyhlášce.  Kabina  nemusí  mít  předsíňku  v  případech,  kdy  je přístupná  z  prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena  maximálně  dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného  komunikačního  prostoru.  U  změn  dokončených staveb s více záchodovými  kabinami  lze  též  postupovat  podle  věty  předchozí a v odůvodněných  případech  může  být  kabina  zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem,  musí  být  záchodová  kabina  řešena  s ohledem na výpomoc asistenta.

   (2)  Stavby  určené  pro  děti  do  tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro ženy a  nejméně  jednu  přebalovací  kabinu  v  oddělení pro muže, popřípadě nejméně  jednu  přebalovací  kabinu  přístupnou  ze společného prostoru řešenou  podle  bodu  5.1.9.  přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden  přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult  v  oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (3)  Ve  stavbě,  ve  které  je  sprcha  nebo  vana  určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (4)  Ve  stavbě,  ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být  nejméně část v oddělení pro ženy a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   § 8

   (1)  Prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst nejméně tento počet vyhrazených míst pro osoby na vozíku:

  4 až  25 míst           1 místo

 26 až  50 míst           2 místa

 51 až  75 míst           3 místa

 76 až 100 míst           4 místa

101 až 200 míst           5 míst

201 až 300 míst           6 míst

301 až 500 míst           7 míst

501 a více míst           7 a 1 místo na každých dalších 500 míst.

   Požadavek  na  technické  řešení je uveden v bodě 6.1.1. přílohy č. 3 k
   této vyhlášce.

   (2)  Prostory  pro  shromažďování 50 a více osob nebo každé ozvučení či překladatelský  servis  kin,  divadel  a  sálů  musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby.

   (3)  V ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch a pobytových zařízeních musí  nejméně  5  % pokojů splňovat požadavky uvedené v bodech 1.1.1. a 1.1.2.  přílohy č. 1 k této vyhlášce a přiměřeně v bodě 8.1. přílohy č. 3  k této vyhlášce. Výsledný počet pokojů se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru.

   (4)  Veřejně přístupné plavecké bazény, relaxační a rehabilitační vodní prostory  musí  mít  zajištěný  bezbariérový  přístup  do  vody  řešený prostřednictvím  schodů  a  bazénového  zvedáku nebo schodů a zvýšeného okraje. Technické požadavky stanoví bod 2. přílohy č. 1 k této vyhlášce a bod 6.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (5)  U staveb pro sport musí být bezbariérově řešeno rovněž sportoviště a  závodiště  a jejich zázemí, zejména hygienické zařízení a šatny, při respektování  zvýšených  nároků  na  manipulační prostory pro používání sportovních  vozíků.  Požadavek  na technické řešení stanoví bod 3.1.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (6)  Školy,  předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory  rovněž  pro  děti,  žáky  a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

   § 9

   (1)  Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak  podle  okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít  kontrastní  a  osvětlené  nápisy  a  symboly. Informační a signalizační prvky  musí  být  vnímatelné  a  srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné  brát  v  úvahu  zejména  zorné  pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost  písma.  Dálkové  ovládání  akustických  informací  se  řeší způsobem stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

   (2)  Vyhrazené  prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny příslušným  symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud  je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí  být  na  vhodném  místě  umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění  a  přístupové  trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna,  které  jsou  určeny  pro  užívání  veřejností, musí být hmatově označena  v  souladu  s  požadavkem uvedeným v bodě 5.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   Požadavky  na  společné  prostory  a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení

   § 10

   (1)  Pro  přístup  do  prostor  užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace platí obdobně § 6 odst. 2.

   (2)  Bytový  dům  s  výtahem  musí  umožňovat  užívání všech společných prostor  osobami  s  omezenou  schopností pohybu nebo orientace. Stavba bytového  domu  bez  výtahu  musí  umožňovat užívání společných prostor nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení.

   § 11

   (1)  Požadavky  na  technické  řešení  přístupu,  společných  prostor a dalšího  domovního  vybavení  bytového domu obsahujícího byt zvláštního určení  pro  osoby  s  pohybovým  postižením  jsou  uvedeny v bodě 7.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (2)  Požadavky  na  technické  řešení  přístupu,  společných  prostor a dalšího  domovního  vybavení  bytového domu obsahujícího byt zvláštního určení  pro  osoby  se  zrakovým  postižením  jsou  uvedeny v bodě 7.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (3)  Požadavky  na  technické  řešení upravitelného bytu jsou uvedeny v bodě  8.  přílohy  č.  3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru musí  být  záchodová  mísa,  umyvadlo  a vana nebo sprcha. Požadavky na jejich  technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.5., 5.1.10.
   a 5.1.12. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (4)  Požadavky  na  technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby s pohybovým  postižením  jsou  uvedeny  v  bodě  8.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce.  V  jednom  hygienickém  prostoru  musí  být  záchodová mísa, umyvadlo  a  vana  nebo  sprcha.  Požadavky  na jejich technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3
   k této vyhlášce.

   (5)  Požadavky  na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby se zrakovým  postižením  jsou  uvedeny  v  bodě  8.2.  přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   Požadavky na stavby pro výkon práce

   § 12

   (1)  Pro  přístup  do  prostor  užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace platí obdobně § 6 odst. 2.

   (2)  Prostory  staveb  pro  výkon  práce, včetně bezpečnostních prvků a vybavení,  musí  splňovat požadavky uvedené v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce  tak,  aby umožňovaly osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace  vykonávat  všechny  činnosti,  pro  které jsou tyto prostory určeny.

   § 13

   (1)  Část  každého  hygienického zařízení a šaten v oddělení pro ženy a část  každého  hygienického  zařízení  a šaten v oddělení pro muže musí splňovat  požadavky  uvedené  v  bodech  5.1.1.  až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   (2) Pro prostory určené pro shromažďování platí přiměřeně § 8 odst. 1 a 2.

   Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

   § 14

   Výjimky

   Za  podmínek  stanovených  v § 169 stavebního zákona lze v odůvodněných případech  povolit výjimku z ustanovení bodu 2.0.2. přílohy č. 1 k této
   vyhlášce,  bodů 1.0.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 2.0.1., 2.0.2., 2.1.1.,  3.1.  přílohy  č.  2  k této vyhlášce a bodů 1.1.2., 2.1.1. až
   2.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

   § 15

   (1)   Slouží-li  části  jedné  stavby  rozdílným  účelům,  posuzují  se jednotlivé  části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejích příloh.

   (2)  Odchylky  od  norem  jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem.

   (3)  Bezbariérové  užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti.  Při  odstranění  stavby nebo změně dopravního značení musí být  provedeny  také  příslušné  změny  pro osoby s omezenou schopností pohybu  nebo  orientace,  zejména  musí být provedeny příslušné změny v hmatových  prvcích  a  akustickém  vedení  a  informacích  pro osoby se zrakovým postižením.

   § 16

   Přechodné ustanovení

   U  staveb,  pro  které  byla  projektová  dokumentace  zpracována  před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

   § 17

   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1.  Vyhláška  č.  369/2001  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích zabezpečujících  užívání  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

   2. Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

   § 18

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:

   Vondruška v. r.

   Příloha 1 - výtah řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

   Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb

   1.

   Základní prvky bezbariérového užívání staveb

   Základní  prvky  bezbariérového  užívání  staveb  vyjadřují elementární principy  a  systémové  zásady  na  užívání  staveb  osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

 
   1.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

   Řešení  pro  osoby  se  zrakovým  postižením  vychází  jak  z dispozic, možností  a  potřeb  osoby  bez  vizuální  kontroly,  která k orientaci používá  pouze bílou hůl, vysílačku povelů, popřípadě také vodícího psa - osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností - osoba slabozraká.

   Jedná se konkrétně o:

   1.2.0.  Prvky  uvedené  v  bodě 1.2.1.2. až 1.2.7. musí být jednoznačně identifikovatelné  podle jejich rozměru a povrchu. Prvek uvedený v bodě 1.2.8. musí být jednoznačně identifikovatelný podle akustického signálu nebo  trylku.  Výrobky  pro  vytvoření  těchto  prvků nelze na určených stavbách  použít  k  jinému  účelu.  Pro tyto výrobky platí jiný právní předpis^1).

   1.2.1. Vodicí linii.

   Vodicí  linie  je  součást  prostředí  nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých  a  slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího  prostoru  podél  vodicí linie se neumisťují žádné předměty;  vodicí  linie  jsou  přirozené  vodicí  linie  a  umělé  vodicí  linie.
   Přednostně se provádí přirozená vodicí linie.

   1.2.1.1. Přirozenou vodicí linii.

   Přirozenou  vodicí  linii  tvoří  přirozená  součást prostředí, zejména stěna  domu,  podezdívka  plotu,  obrubník  trávníku  vyšší  než 60 mm, zábradlí  se  zarážkou  pro  bílou  hůl nebo jiné kompaktní prvky šířky nejméně  400 mm a výšky nejméně 300 mm, sloužící k orientaci nevidomých a  slabozrakých  osob při pohybu v interiéru nebo exteriéru; přirozenou vodicí  linií  není obrubník chodníku směrem do vozovky. Mimo zastavěné území  obce  může  v  odůvodněných  případech tuto linii tvořit samotný okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci.

   Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými  částmi  přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením,   zejména   mezi   obvodovými   stěnami  jednotlivých  domů umístěných  při chodníku. Délka jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení  musí  být  nejméně  1500  mm,  u  změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm.

   Přerušení  přirozené  vodící  linie  v délce větší než 8000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.

   1.2.1.2. Umělou vodicí linii.

   Umělá  vodicí  linie  je  speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci  osob  se  zrakovým  postižením  při  pohybu v interiéru nebo exteriéru,  zejména při pohybu po nástupišti metra bez přirozené vodicí linie.

   Umělou  vodicí  linii  tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru nejméně  300  mm a v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu.

   Odbočení  musí  být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce  odpovídající  šířce  vodicí  linie.  V  oboustranné  vzdálenosti nejméně  800  mm  od  osy  umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky.
   Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii.

   1.2.2. Signální pás.

   Signální  pás  je  zvláštní  forma  umělé vodicí linie označující místo odbočení  z  vodicí linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup  k  přechodu pro chodce, popřípadě k železničnímu přejezdu nebo přechodu  a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu do vozidel  veřejné  dopravy  nebo  přístup ke schodům do podchodu nebo na lávku a určuje okraj obytné a pěší zóny; neurčuje přístup k jednotlivým institucím.

   Signální  pás  musí  mít  šířku  800  až 1000 mm a délka jeho směrového vedení  musí  být  nejméně  1500  mm,  u  změn dokončených staveb lze v odůvodněných  případech  tuto  hodnotu  snížit  až  na  1000 mm. Povrch signálního  pásu  musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující  se  od  okolí;  musí  být vnímatelný bílou holí a nášlapem.
   Povrch  plochy  do  vzdálenosti  nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný  při  dodržení  požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči  signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se  pohybují  v  pruhu  šíře  800  mm  při  okraji  signálního pásu. Od požadavku  na  vizuální  kontrast  lze  ustoupit v památkových zónách a rezervacích,  v  souběhu  chodníku  a  cyklistické stezky nebo pásu pro in-line  brusle  a  při  použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu.

   V  místě,  kde  se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.

   1.2.3. Vodicí pás přechodu.

   Vodicí  pás přechodu je zvláštní forma umělé vodicí linie, která slouží k  orientaci osob se zrakovým postižením při přecházení; musí mít šířku 550  mm  a  skládá se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků. Zřizuje se, je-li trasa přecházení  delší  než 8000 mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru  menším  než  12  000 mm a musí navazovat na případné signální pásy na chodníku.

   1.2.4. Varovný pás.

   Varovný  pás  je  zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které  je  pro  osoby  se  zrakovým  postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v  místě  sníženého  obrubníku,  určuje  hranici  vstupu  na železniční přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojížděným mysem,  místo  se  zákazem  vstupu,  konec  veřejnosti  přístupné části nástupiště  kolejové  dopravy,  okraj  zpevněné  plochy  na  železnici, sestupný  schod  zapuštěný  do chodníku nebo změnu dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny.

   Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu  a  charakter  povrchu  odlišující  se  od  okolí;  musí  být vnímatelný bílou holí a nášlapem.

   Povrch  plochy  do  vzdálenosti  nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný  při  dodržení  požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči  varovnému  pásu  vizuálně  kontrastní.  Od  požadavku na vizuální kontrast  lze  ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí  přesahovat  signální  pás  na  obou stranách nejméně o 800 mm. Na chodníku  s šířkou méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodicí linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně.

   1.2.5. Hmatný pás.

   Hmatný  pás  je zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou nebo pásem pro in-line brusle určuje rozhraní  mezi  vymezeným  prostorem pro chodce a cyklisty nebo in-line brusle.

   Hmatný  pás  musí  mít  šířku  300  až  400  mm  a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou  strukturu  a  charakter povrchu odlišující se od okolí;
   musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně  250  mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na  protiskluzné  vlastnosti  a  musí  být  vůči hmatnému pásu vizuálně kontrastní.   Od   požadavku   na  vizuální  kontrast  lze  ustoupit  v památkových  zónách  a rezervacích. Hmatný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm.

   1.2.6. Varovný pás na speciální dráze.

   Varovný  pás na speciální dráze je zvláštní forma varovného pásu, který na  nástupišti  metra  odděluje  bezpečnostní  pás  od  ostatní  plochy nástupiště. Varovný pás na speciální dráze musí mít šířku 150 mm.

   1.2.7. Vodicí linie s funkcí varovného pásu.

   Vodicí  linie  s  funkcí  varovného pásu je zvláštní forma umělé vodicí linie,  která  na  železničním  nástupišti  slouží  osobám  se zrakovým postižením  k  orientaci  při podélném pohybu po něm a zároveň odděluje bezpečnostní  pás  od  ostatní plochy nástupiště. Vodicí linie s funkcí varovného  pásu  musí mít šířku 400 mm. Vizuálně kontrastní označení se provádí pouze v šířce 150 mm.

   1.2.8. Akustický prvek.

   Akustický  prvek  je  buď  akustická signalizace pro chodce se znamením "Stůj"  či  se  znamením  "Volno"  nebo orientační majáček s příslušným trylkem  a  popřípadě  také  s  hlasovou  frází.  Trylek  je  o třetinu akustického  tlaku  hlasitější  než  hlasová fráze. Formulace hlasových frází  musí  respektovat  zásady  prostorové orientace osob se zrakovým postižením. Majáček se umisťuje zpravidla do osy vstupu.

   Pro následující situace se používají tyto trylky:

   a) úrovňový vstup se označuje trylkem „I-Á",

   b) pevné schodiště a bezbariérové rampy se označují trylkem „BRLM",

   c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylkem „CINK".

   d) informační systémy se označují trylkem infosystém.

   1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.

   Dálkové   ovládání   musí  být  zabezpečeno  prostřednictvím  přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na  kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být zpožděna o 1 až 3 sekundy.

   Pro jednotlivé povely platí tato pravidla:

   a)  Povel  č.1  aktivuje  informaci  o  názvu stavby. Vzor je například trylek  „Krajský  úřad  Středočeského  kraje“  nebo  trylek „Železniční stanice  Praha  hlavní  nádraží"  nebo  trylek  „třetí nástupiště Praha Hlavní nádraží".

   b)  Povel  č.2  aktivuje příslušný trylek a informaci o stručném popisu interiéru  nebo  trasy, popřípadě trylek „cink" a informaci o aktuálním režimu pohyblivých schodů nebo chodníků.

   c) Povel č.3 aktivuje trylek dopravce a informaci o čísle a směru jízdy vozidla.

   d)  Povel  č.4  aktivuje  samoobslužné  otevírání  dveří nebo informuje řidiče o nástupu či výstupu nevidomého do či z vozidla.

   e) Povelem č.5 se aktivuje akustická signalizace pro chodce.

   f)  Povelem  č.6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení.

   1.2.10.  Vnitřní  i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně  dodržena  vodicí  linie  pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího  prostoru  podél  vodicí linie se neumisťují žádné překážky.
   Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky  a  jiné  konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít  ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu  jako  je  tyč  zábradlí  nebo  horní  díl  oplocení, sledující půdorysný  průmět  překážky,  popřípadě  lze  odsunout zarážku za obrys překážky  nejvýše  o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce  s  bočními  stěnami  nesahajícími  až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.

   1.2.11.  Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného  signalizačního  zařízení  pro  chodce,  svislého dopravního značení,  celoskleněných  ploch, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového  ramene,  dveří  do  výtahu  i do místností, zařizovacích předmětů  jako  je umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení.
   Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty.

   2.

   Schodiště a vyrovnávací stupně

   2.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   2.0.1.  Bezbariérově  se  řeší  hlavní  a  přiměřeně  úniková a ostatní
   schodiště.

   2.0.2.  Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů.
   Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16.

    
   2.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   2.2.1.  Stupnice  nástupního  a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového   ramene  nebo  vyrovnávacích  schodů  musí  být  výrazně kontrastně  rozeznatelná  od  okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací  terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a  více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu,  ve  vzdálenosti  nejvýše  50  mm  od  hrany schodu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.

   2.2.2.  Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou  hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad  pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení.  Pevná  zábrana  nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno  možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

   3.

   Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

   3.0.

   Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

   Stavby  se  přednostně  vybavují  výtahy.  Šikmé  nebo  svislé zdvihací plošiny  se  použijí  jen  v  odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmou zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah.

  
   3.2.

   Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým
   postižením

   3.2.1.  Ovladače  v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být  ryté  a  vpravo  od  ovladače  musí  být příslušný Braillův znak s parametry  standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů ýtahů  a  na  jejich  označení  reliéfními  značkami stanoví příslušné normové hodnoty.

   3.2.2. Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty.

   3.2.3.  Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje směr  budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze.

   3.2.4.  Vstupy  z nástupišť do jízdní dráhy pro svislé i šikmé zdvihací plošiny  musí  být  zabezpečeny  jako  překážka  pro  chodce podle bodu 1.2.10. této přílohy.

   3.2.5.  Chod pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků s určením jejich polohy  a  směru  jízdy musí být signalizován hlasovým zařízením, které mohou pomocí dálkového ovládání spouštět osoby se zrakovým postižením.

   Hřeben  na  vstupu  i  výstupu  z  pásu  pohyblivých  zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.

  
   Příloha č. 2, č. 3 viz MMR 398/2009 Sb.Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.