Výtahy


Obrázek

Výtahy z pohledu OSSO 

Výtahy v budovách občanské vybavenosti, bytových domech a v dopravních stavbách (metro, železnice) musí být splňovat všechny požadavky na bazbariérovost: na vybavenost klece a úpravu vnějšího panelu ovladače (přivolavače) pro osoby s omezenou možností orientace (nevidomé a slabozraké).

Legislativa

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 1 - Obecné technické požadavky zabezpečující bezbarriérové užívání staveb. 3. Výtahy, zdvihací lošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky:

3.0. „Stavby se přednostně vybavujíí výtahy. Šikmé nebo svislé zdvihací plošiny se používají jen v odůvodněných případech u změn dokončených staveb. Šikmu zdvihací plošinou se rozumí především schodišťový výtah.

3.2.1. Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět. Další požadavky na provedení ovladačů výtahů a na jejich označení reliéfními značkami stanoví příslušné normové hodnoty.

3.2.2. Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích stanoví příslušné normové hodnoty."

Konkrétně se jedná o normu ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, která udává další požadavky v části 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a nákladů včetně osob s omezenou schopností pohybu nebo orintace.

Důležitým požadavkem je, že při zastavení klece musí být oznámena akusticky a fonetickým způsobem (slovně) poloha podlaží. 

U staveb obtížně dostupných, náročných na orientaci, zejména u dopravních staveb, se používá pro ulehčení a zajištění orientace navádění akustickým majáčkem. U metra se dále provádí na ploše nástupiště drážka tvořící speciální umělou vodicí linii, u železnice k výtahu navádí signální pás.

U dopravních staveb, kdy dochází k propojení úrovně nástupiště s podchodem/vestibulem (ten může být ve více úrovních viz stanice metra Veleslavín, Hlavní nádraží) a s uliční úrovní, je třeba, aby hlášení v kleci výtahu dalo pravdivé údaje pro všechny, a to v souladu s popisem na ovladačích i s reálnou situací. Musí být zřejmé, kdy se jedná o polohu výtahu v úrovni nástupiště, kdy je výtah v podchodu.

Dostupnost a najitelnost výtahů se doporučuje řešit pomocí orientačních majáčků s příslušným trylkem a dále u složitých prostor ještě s vloženou frází majáčku se stručným popisem orientační situace. Spouštění se provádí pomocí vysílačky VPN 1, VPN2, VPN3 (tlačítkem 2), kterou nevidomý má jako pomůcku v bílé holi nebo odděleně v tzv. krabičce. Nejprve se ozve trylek "CINK" a následuje fráze např. „Výtah na nástupiště mimo provoz".

Za správné uplatnění uvedených pravidel odpovídá podle stavebního zákona projektant. Kontrola přísluší stavebnímu úřadu, a to i v případě pouhého ohlášení stavby. Dodavatel výtahu plní objednávku. Všechny firmy dodávající v ČR výtahy mají v nabídce provedení vyhovující bezbariérovému užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Souhrn:

Jedná se hlavně o to, aby:

- všechny ovládací prvky (tlačítka) v kleci výtahu i přivolávače byly hmatově zjistitelné, jak co do umístění, tak co do funkce, a označené popisky v Braillově slepeckém písmu s parametry standardní sazby a reliéfní cifrou, značkou nebo srozumitelným reliéfním piktogramem. Dotykový panel je pro osoby s omezenou schopností orientace nevyužitelný!

- bylo patro v kleci ohlášeno slovní frází a dojezd klece do stanice vně avizován akustickým signálem. Nejčastější chybou je nepravdivost a nepřesnost hlášení (např. suterén x podchod x -1. patro x podlaží 1) a rozpor ve značení výtahu a v orientačním systému budovy.

Fota:

 Výtahový panel 2 (JPG; 1 MB)

Nesprávné řešení klávesnicového ovladače. Je použito ryté písmo, nikoliv reliéfní vystouplé.

 

Výtahový panel 1 (JPG; 2 MB)

 

Nesprávné řešení klávesnicového ovladače. Je použito ryté písmo, nikoliv reliéfní vystouplé. Správně je vystouplým středovým bodem vyznačena číslice 5.

 

 Výtah poliklinika (jpg; 3 MB)

Nesprávné řešení: rozdílnost informačního systému budovy a značení na panelu přivolavače výtahu, dále chybně použit dotykový panel, který je pro osoby se zrakovým postižením nevyužitelný, panel viz obr. vpravo.

 

 

Výtah poliklinika (jpg; 2 MB)

 

  (JPG; 6 MB)

Řešení ovladačů v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

Použito reliéfní vystouplé písmo i Braillovo písmo.

 

 

Ovladač klávasnicový (JPG; 6 MB)

Řešení ovladačů v souladu s vyhl. č.      398/2009 Sb.

Použito reliéfní vystouplé písmo i          Braillovo písmo.

 Ovladač klávesnicový (jpg; 1 MB)

Uliční úroveň - příklad umístění majáčku u výtahu v exteriéru.

 

 (jpg; 1 MB)

Uliční úroveň - příklad umístění majáčku u výtahů do metra v exteriéru.

  (jpg; 838 KB)

Úroveň nástupiště metra - kromě vodicích drážek v povrchu nástupiště použit navigační prvek - majáček - umístěný v podhledu.

  (jpg; 724 KB)

Úroveň vestibulu metra - přirozená vodicí linie k výtahu. Majáček u vstupu do metra by měl podat informaci o situování výtahu.

 

 

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.