Přechody pro chodce


Obrázek

Přechody pro chodce

Máte problémy s kluzkým nátěrem na přechodu pro chodcce? tzn. na vodorovném dopravní značení V7, obecně "zebře"?

Kontaktujte příslušný odbor ve svém městě (odbor dopravy, stavební úřad, odbor výstavby a rozvoje města apod., případně TSK (Technická správa komunikací).

Pochozí prostor pro pěší musí odpovídat s ohledem na protiskluznost hodnotám odpovídající prováděcí vyhlášce stavebního zákona 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vydané MMR - ministerstvem pro místní rozvoj - přímý odkaz viz MMR 398/2009 Sb.

A jak je uvedeno v legislativě:

Problematika chodců v dopravě je řešena především v ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací, v ON 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích”, v TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, a v TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení se s ostatními chodci.

Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení.

Přesné řešení grafického značení řeší příslušná norma ČSN ISO 3864-1 (Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech).
Norma se zabývá způsobem značení určitých situací, vhodného kontrastního zbarvení a velikostí značení v závislosti na vzdálenosti a úhlu pohledu. 

Vodorovné značení

Vodorovné dopravní značení přechodů pro chodce
Každý přechod pro chodce musí být na vozovce vyznačen vodorovným dopravním značením číslo V7. To udává na vozovce velikost plochy (šířku pásu), která je určena pro přecházení chodců přes komunikaci. Přechod se vyznačuje přednostně kolmo na osu komunikace, pouze ve výjimečných a odůvodněných případech šikmo, přičemž vzájemný úhel osy přechodu a osy pozemní komunikace by neměl být menší než 60°. Značku V7 je nutno vždy provést v celé šířce vozovky vyjma plochy ostrůvku pro přecházení a křížení s tramvajovou tratí.

Dle Přílohy č. 1 vyhl. 398/2009 Sb. odst. 1.1.2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.

Nášlapná vrstva musí mít:
                a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo
                b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
                c) úhel kluzu nejméně 10°,
                popřípadě ve sklonu pak:
                d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, nebo
                e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg alfa), nebo
                f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg alfa), kdy
                alfa je úhel sklonu ve směru chůze.

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 2 MB)

Signální pás navazující na přechod

 

Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 2 MB)

Přechod pro chodce s vodicím pásem přechodu

Popis a pohyb na přechodu je popsán i na Wikipedii viz Wikipedie přechody


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.