Kontrast a legislativa_požadavky na barevný kontrast


Kontrast a legislativa

Požadavky na barevný kontrast

Kontrastní značení prosklených stěn, dveří a ploch je důležité pro bezpečný pohyb zejména slabozrakých osob, ale zajišťuje bezpečnost i ostatním chodcům. Značení musí sloužit pro osoby stojící, ale i sedící, osoby menšího vzrůstu nebo děti. Z tohoto důvodu musí být kontrast prováděn ve dvou výškových úrovních očí: sedících i stojících. Kontrastní značení nesmí splývat s prosklenou plochou a okolím.

Legislativa:

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb formuluje požadavky v Příloze č. 1 vyhlášky v bodě 1.2.11., v Příloze č. 3 vyhlášky v bodě 1.2., 4.2.

Vyhláška včetně příloh formát doc. ke stažení: zde

Příloha č. 1, bod 1.2.11:

„Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, celoskleněných ploch, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene, dveří od výtahu i do místností, zařizovacích předmětů jako je umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení. Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty.”

Viz Schody a jejich značení

Další podrobnosti a výklad vyhlášky viz Renata Zdařilová: Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz kniha komentář str. 72.

Mimo jiné je zde uveden i požadavek na vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, který se provádí pruhem kontrastní barvy ve výšce 1400 – 1600 mm. Normové hodnoty jsou obsahem ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a veřejných prostorech.

Příloha č. 3, bod 1.2.1, 1.2.2:

„Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahu, musí být ve výšce 800 mm až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny proti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí.”

viz Vstupy do objektů

Další podrobnosti a výklad vyhlášky viz Renata Zdařilová: Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz kniha komentář str. 130.

Příloha č. 3, bod 4.2.:

„Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 mm až 1600 mm musí být kontrastně označeny proti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo.”

Další podrobnosti a výklad vyhlášky viz Renata Zdařilová: Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz kniha komentář str. 146.

V souhrnu lze zjednodušeně formulovat, že značení se provádí v nekontrastní ploše (stěně), používají se nejvýš dvě barvy. Více barev je matoucí. Barevný kontrast a jeho stanovení viz následující text.

Jak na barevný kontrast? Jak je stanoven?

Legislativa:

Lze vycházet z doporučení ČSN ISO 21542 A Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, která pracuje i s hodnotami světelné odrazivosti takto:
V normě jsou uvedeny čtyři metody stanovení vizuálního kontrastu (viz tabulky B.1 a B.2 v normě), srovnávají se zde rozdíly v hodnotách světelné odrazivosti vyplývající z jejich aplikace. Nejjednodušší se jeví metoda založená pouze na prostém rozdílu hodnot odrazivosti dvou sousedících prvků, navazujících ploch atp.

Hodnota odrazivosti se získává měřením, provádí se za určitých stanovených podmínek buď kontaktně spektrofotometrem nebo ručně tzv. jasoměrem v kombinaci s normalizovaným bílým povrchem. Případně se hodnota získává porovnáním se vzorníky barev.

Vizuální kontrast k usnadnění orientace a pro zajištění bezpečnosti je v normě obecně popsán v článku 35.1., a to včetně stanovení minimálních rozdílů podle použití v hodnotách světelné odrazivosti v tabulce 5 normy.

Minimální rozdíly je třeba udržovat a dodržovat po celou dobu stavby, zohledněna musí být přitom i intenzita osvětlení, a to zejména u důležitých prostor a podrobností.

Minimální odrazivost se udává v bodech, hodnota odrazivosti jasu se vyjadřuje na stupnici 0 – 100, hodnota 0 bodů je pro dokonale černou barvu a hodnota 100 bodů pro dokonale bílou barvu, požadováno je např. 40 bodů u velkých ploch a orientačních prvků, 70 bodů u nebezpečných míst. Vnímání vizuálního kontrastu narůstá se zlepšenými podmínkami osvětlení. Oslnění a odrazy od lesklých ploch mohou zmenšovat vizuální kontrast. Je třeba také pohlídat kontrast vzorování, konkrétně u podlahy, velký kontrast může být vnímán jako rozdíl v úrovni podlahy, což může dezorientovat (nejen) osoby se zrakovým omezením. Při volbě barev také platí, že by se neměly kombinovat červené odstíny se zelenými.

Další doporučující výchozí předpis může být ČSN EN 16584-1 v případě jednobarevných objektů/pozadí a v případě kombinace barev postupy dle RFU PRM 053, tyto předpisy se aplikují u Technických standardů interoperability.

Při hodnocení optického kontrastu se v tomto případě vychází z papírového vzorkovníku a také z tabulkových hodnot optické odrazivosti jednotlivých odstínů. V rámci interoperability se kontrasty řeší u orientačních a informačních systémů, dále u mobiliáře a jiného zařízení, optického značení překážek, schodiště a bezpečnostního pásu nástupiště, u madel, kování, atd. Neřeší se u sloupků orientačního systému a osvětlení. Při aplikaci je třeba dodržet současně oba vyhovující parametry, tedy i prostého rozdílu optické odrazivosti vycházející z ČSN ISO 21542.

Požadavky na kontrast nápisů a jejich čitelnost 

Pokud se týká čitelnosti nápisů a značek, kromě obecných informací uvedených ve vyhl. č. 398/2009 Sb. a normových hodnot ČSN ISO 3864-1 Grafické značky, jsou k dispozici další podrobnosti a výklad vyhlášky v publikaci Renata Zdařilová: Bezbariérové užívání staveb.  Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz kniha viz str. 36 komentář § 9.

Pro osoby se zrakovým postižením jsou důležité kontrastní a čitelné informace, také výběr typu písma, výška písma, která je závislá na čtecí vzdálenosti, je třeba vhodná barevná kombinace. Na str. 37 v publikaci je k dispozici tabulka 2, udávající vhodnost barvy podkladu a písma pro orientační systém a dále tabulka 3 obsahující doporučené velikosti bezpečnostních značek a pozorovací vzdálenost (viz obr. v příloze).
Normové hodnoty jsou předmětem ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a veřejných prostorech.

Další doporučení:

ČSN ISO 21542 a Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí (kapitola 40).

Typy písem mají být snadno čitelné, proto se doporučuje druh písma bezpatkový, podobný písmu Helvetica nebo Arial medium (Poznámka: v Metodice k vyhlášce se uvádí typ Arial black). Obdobně jako v Metodice platí, že výška písmene závisí od vzdálenosti. Upřednostňuje se výška mezi 20 mm až 30 mm na každý metr vzdálenosti. Výška písmene by neměla být menší než 15 mm.

Doporučuje se, aby byla v textu použita kombinace velkých (na začátku) a malých písmen. Text se doporučuje zarovnávat podlé svislé čáry (ne do bloku). Jednoslovné nápisy lze zarovnávat na střed.

Pokud se týká kontrastu, minimální rozdíl hodnot světelné odrazivosti malých prvků, jako jsou značky a text, oproti pozadí informační tabule, má být 60 bodů. Informační tabule mají mít oproti pozadí vzájemný rozdíl v HSO nejméně 30 bodů. Kombinace červené a zelené je doporučeno se vyvarovat. Potíže při vnímání se mohou objevit u zelené, olivově zelené, žluté, oranžové, růžové a červené barvy.
Opět platí požadavky na osvětlení, že nemá dojít k lesku nápisů a značek. Pozadí, grafické symboly, loga a jiné obrazce musejí být matné nebo s povrchovou úpravou s nízkým leskem.


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.

 


Obrázky