Vstupy do objektů pozemních staveb


Vstupy do objektů pozemních staveb pro osoby omezenou možností orientace (nevidomé a slabozraké)staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce – řešení pro osoby s omezenou možností orientace – osoby se zrakovým postižením:

Legislativa

Z prováděcí vyhlášky stavebního zákona vydané MMR, tj. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

(viz  http://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009):

§ 2 

(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství.. ,

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům"), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením (dále jen „stavby pro výkon práce")...

(2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

§ 5 Přístupy do staveb 

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.1., 3.1.4. až 3.1.8. a 3.2.4. přílohy č. 1 a v bodě 2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a stanici metra také akusticky.

Požadavky na technické řešení stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 6 Požadavky na stavby občanského vybavení

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,

b) stavba pro sdělovací prostředky,

c) stavba pro obchod a služby,

d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

e) stavba pro sport,

f) školy, předškolní a školská zařízení,

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

h) stavba pro zdravotnictví a sociální…,

i) budova pro veřejnou dopravu,

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob."

Orientační systém

Je nutné zajistit dostupnost  / "najitelnost" objektu a vlastního vstupu do konkrétního objektu osazením akustického hlasového majáčku nad vstupem / vstupními dveřmi.

Osazení stacionárního majáčku v ose hlavního vstupu ve výšce 2,5 až 3,5 m se zajištěným trvalým připojením na napětí 230 V, s aktuálně a pravdivě nahranými frázemi (ve formátu, struktuře a kvalitě dle požadavku výrobce) spustitelnými všemi typy VPN.  

Fráze 1 - základní, spustitelná VPN tlačítkem č. 1, (VPN = vysílačka pro nevidomé) - aktuální / správný trylek + popis lokace objektu (adresa), slouží i jako orientační bod.

Fráze 2 - rozšířená, VPN tl. č. 2, aktuální / správný trylek + popis stavu a možnosti po vstupu do objektu, případně otevírací doba, možnost asistence (kontakty) dle standardu, otevírací (pracovní) doba, denní x noční režim, přístup k informačnímu centru, informačnímu pultu, pokladně, WC, (proškolené obsluze) apod.

Trylky ve frázi dle vyhlášky 398/2009 Sb.:

trylek "I-Á" Trylek I-A (mp3; 14 KB) značí: následuje úrovňový vstup,

trylek "BRLM" Trylek Brlm (mp3; 27 KB) značí: následují schody,

trylek "Cink" Trylek Cink (mp3; 23 KB) značí: následují eskalátory

Viz vyhláška:

0becné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb – řešení pro osoby s omezenou možností orientace – osoby se zrakovým postižením:

Příloha č. 1:

Příloha č. 1 k vyhl. č. 398/2009 Sb., kapitola 1. Základní prvky bezbariérového užívání staveb, čl. 1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením, body 1.2.8 Akustický prvek a 1.2.9 Dálkové ovládání akustických prvků:

„§ 9 (1) Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Dálkové ovládání akustických informací se řeší způsobem stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

1.2.8. Akustický prvek. „Akustický prvek je buď akustická signalizace pro chodce se znamením „Stůj" či se znamením „Volno" nebo orientační majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s hlasovou frází. Trylek je o třetinu akustického tlaku hlasitější než hlasová fráze. Formulace hlasových frází musí respektovat zásady prostorové orientace osob se zrakovým postižením. Majáček se umisťuje zpravidla do osy vstupu.

Pro následující situace se používají tyto trylky:

a) úrovňový vstup se označuje trylkem „I-Á",

b) pevné schodiště a bezbariérové rampy se označují trylkem „BRLM",

c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylkem „CINK",

d) informační systémy se označují trylkem infosystém,"

1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.

Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být zpožděna o 1 až 3 sekundy. Pro jednotlivé povely platí tato pravidla:

a) Povel č. 1 aktivuje informaci o názvu stavby. Vzor je například trylek „Krajský úřad Středočeského kraje" nebo trylek „Železniční stanice Praha hlavní nádraží" nebo trylek „třetí nástupiště Praha Hlavní nádraží".

b) Povel č. 2 aktivuje příslušný trylek a informaci o stručném popisu interiéru nebo trasy, popřípadě trylek „cink" a informaci o aktuálním režimu pohyblivých schodů nebo chodníků.

c) Povel č. 3 aktivuje trylek dopravce a informaci o čísle a směru jízdy vozidla.

d) Povel č. 4 aktivuje samoobslužné otevírání dveří nebo informuje řidiče o nástupu či výstupu nevidomého do či z vozidla.

e) Povelem č. 5 se aktivuje akustická signalizace pro chodce.

f) Povelem č. 6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení.

0becné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb – řešení pro osoby s omezenou možností orientace – osoby se zrakovým postižením:

Příloha č. 1:

Dodržen musí být vizuální kontrast 1.2.11. celoskleněných ploch, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení. Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty.

Schodiště a vyrovnávací stupně

2.1.3. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu….

2.2.1. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.

2.2.2. Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru. 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce - řešení pro osoby s omezenou možností orientace – osoby se zrakovým postižením:

Příloha č. 3:

1.0. Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými dveřmi.

Osazení zvonků u vstupu do objektu: správná a logická poloha, dosah, srozumitelnost a pochopitelnost (použity všeobecné piktogramy, značení, reliéfy, případně i haptické a dostatečně velké, včetně vhodného umístění…) viz:

1.1.7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm.

Další technické požadavky:

 1.2.1. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí.

1.2.2. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

2.0. Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

2.2. Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.

 3.2. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

4. Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm.

Bytový dům obsahující byt zvláštního určení

7.2.1. Přístup ze zastávky veřejné dopravy k domu musí být pro zrakově postižené bezpečný a orientačně jednoduchý zejména s ohledem na způsob přecházení.

7.2.2. Přístup ke vstupu do domu musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních. Tento vstup je zpravidla první či poslední v řadě nebo obsahuje jiný orientačně jednoznačný prvek. Vzájemně zaměnitelné vstupy nesmí být označeny stejným způsobem.

7.2.3. Stanoviště kontejnerů pro tříděný i netříděný odpad musí být v blízkosti vstupu do domu a přístup k tomuto stanovišti i zpět musí být orientačně jednoduchý.

7.2.5. Tlačítko zvonku patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově a vizuálně kontrastní. Vedle zvonku musí být rámeček pro vložení štítku s Braillovým písmem. Rámeček nesmí být zakryt a jeho rozměry musí být výška nejméně 12 mm a šířka nejméně 100 mm. Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb

 8.0. K upravitelnému bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace."

Pokud je třeba podrobnější výklad, případně konkrétnější upřesnění legislativy, uvádíme doporučující kontakt na profesionály – tvůrce prováděcí vyhlášky stavebního zákona: ČKAIT: (lze email i osobně – u I. P. Pavlova), viz https://www.ckait.cz/content/poradenstvi-pro-bezbarierove-reseni-staveb-pro-zrakove-postizene-0

Přístupné www stránky objektu / organizace

Dodržením standardu Blind Friendly viz: http://blindfriendly.cz  (dodržení standardu pro PC i mobilní aplikace) se zajistí technický přístup k informacím pro osoby se sníženou schopností orientace.

viz Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, neboli vyhláška o přístupnosti.  (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru byla vyhlášena dne 26. 10. 2016).

Na www stránkách organizace

Na přístupných internetových stránkách specifikovat přístup z návazné dopravy (MHD, železniční stanice, autobusového terminálu nebo parkoviště), popis objektu, oddělení v objektu včetně možnosti informací, přístupu k podatelně a pod., geometrické uspořádání, případná možnost asistence atd., ochrany. Oficiálně jiný způsob této úpravy může odsouhlasit jen vydavatel této vyhlášky.


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.

Fota příkladů dobrých i chybných řešení úprav u vstupů:

 (JPG; 7 MB)

Vstup – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., kontrastní vyznačení prosklených automaticky otevíraných dveří.

  (jpg; 1 MB)

Vstup – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., chybí kontrastní vyznačení prosklených automaticky otevíraných dveří. Nad osou vstupních dveří správně umístěn majáček. 

 (jpg; 630 KB)

Vstup – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., majáček nad osou vstupních dveří, ve výšce fráze obsahuje informaci o pravém vstupním křídle dvoukřídlých dveří.

 

 (jpg; 1 MB)

Vstup – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., požadované vedlejší dveře vedle karuselových nejsou k dohledání, jsou nefunkční, majáček je umístěný mimo vstupní dveře.

 (png; 2 MB)

Vstupní schodiště – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo má přesahy, v reálu je řešeno oboustranně, stupnice nástupního a výstupního schodu je kontrastně vyznačena.

 

  (JPG; 8 MB)

Vstupní schodiště – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., stupnice nástupního a výstupního schodu vyrovnávací schodiště není dostatečně kontrastně vyznačena.