Štítky na označnících


Obrázek

Zásady pro úpravu a umísťování informačních štítků ve slepeckém písmu na označníky zastávek MHD, zastávek linkových (meziměstských) autobusů, odjezdových stání v autobusových nádražích a madlech zábradlí

Určeno:

 • provozovatelům MHD, meziměstské autobusové dopravy a autobusových nádraží,
 • výrobcům označníků zastávek MHD.

 I. Úvodem

Informace v dopravě ve formě dostupné nevidomým a slabozrakým cestujícím jsou jedním z kroků ke zpřístupnění této služby. Jednou z možností jsou informační štítky ve slepeckém Braillově písmu umístěné na vhodném místě označníku zastávky. Pro dosažení maximální účinnosti tohoto opatření je určeno toto doporučení. Došlo k němu po vzájemných konzultacích Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. - Autobusy, o.z. a firmy Značky Praha s.r.o.

II. Úprava a obsah štítků

 1. Pro zastávky MHD bude štítek obsahovat:

První řádek:
název zastávky (např.: I. P. Pavlova). U delších názvů je třeba užívat zkratky a to přednostně na začátku názvu (např. Poliklinika Budějovická R Pol. Budějovická, ale také Litochlebské náměstí R Litochlebské nám. apod.).

Druhý řádek (popř. další třetí a čtvrtý řádek):
směr provozu zastavujících linek se zaměřením na denní a noční provoz v těchto alternativách :

   1. jsou provozovány pouze denní linky
    d: (stručná směrová specifikace)
   2. jsou provozovány denní i noční linky ve shodném směru
    d + n: (stručná směrová specifikace)
   3. jsou provozovány pouze noční linky
    n: (stručná směrová specifikace)
   4. jedná-li se o zastávku určenou pouze pro výstup, pak místo směrové specifikace bude uvedeno "výstupní", např.
    d + n: výstupní
    Příp. další řádek (max: celkový počet řádků 4):
   5. denní a noční linky mají odlišnou směrovou specifikaci n: (stručná směrová specifikace)

Směrová specifikace bude vytvářena dle následujících zásad (seřazených dle významnosti):

   • ve vztahu ke stanici metra u převážně napájecích linek
   • ve vztahu k obecně známější oblasti či lokalitě
   • ve vztahu k centru města (z centra, do centra)
 1. Pro zastávky linkových (meziměstských) autobusů bude štítek obsahovat:

První řádek:
název zastávky, U delších názvů je třeba obdobně užívat zkratky a to přednostně na začátku názvu.

Druhý, případně další řádek:
l: nejstručnější směrová specifikace (např. do Prahy, z Prahy),
l: výstupní (u zastávek určených pouze pro výstup)

 1. Pro odjezdová stání v areálech autobusových nádraží bude štítek obsahovat:

První řádek:
název nádraží ( u delších názvů je třeba obdobně užívat zkratky a to přednostně na začátku názvu ) a jsou-li stanoviště číselně označena, pak se za názvem nádraží uvede bez jakékoliv další informace číslo stanoviště (např. Florenc 15).

Druhý řádek:
druh zastavujících linek d, n, l a druh zastávky z hlediska odbavování cestujících (nástup, výstup), buď. : l: nástupní nebo l: výstupní

V případě číslovaných nástupišť bude nad štítkem Braillu  osazen štítek s reliéfním a kontrastním číslem nástupiště.  Velikost písma bude min 40mm se standartní bezpatkovým fontem (např. typ "Arial").

Dle technických možností mohou být informace v braillském i reliéfním písmu na jednom štítku.

          4.  Štítky na madle zábradlí

Informační štítky v se umísťují na madlech zábradlí (z vnitřní strany – Braillově písmu „hlavou dolu") u výstupu na železniční nástupiště,

výjimečně na výstupu ze složitých podchodů (pokud je ve stavbě instalován systém akustických informací)

Informace na štítku je umístěna na pravém madle zábradlí při výstupu z podchodu (lávky) na železniční nástupiště, tj. nad prvním schodem, ve formátu dle směrnice SŽDC č. 118/2017. 

lky  pKz

lky – kde „lk" znamená levá kolej a „y" je číslo koleje situované (po výstupu na nástupiště) po levé ruce

pkz – kde „pk" znamená pravá kolej a „z" je číslo koleje situované (po výstupu na nástupiště) po pravé ruce

V případě, že železniční stanice nebyla rekonstruována (tj. do r. 2017, tj. před platností směrnice SŽDC č. 118/2017 a nedošlo zde k přečíslování kolejí, tzn. používá se v drážním / akustickém hlášení i v grafickém systému slovo "nástupiště" /grafický, hmatný i akustický systém si musí vzájemně odpovídat/) platí zde pravidla udávajcí číslo nástupiště a čísla koleje na něm: 

nx  ly  pz

nx – kde „n" znamená nástupiště a „x" je číslo nástupiště  

ly – kde „l" znamená levá kolej a „y" je číslo koleje (z kolejového řešení) situované (po výstupu na nástupiště) po levé ruce

pz – kde „p" znamená pravá kolej a „z" je číslo koleje  (z kolejového řešení) situované (po výstupu na nástupiště) po pravé ruce

III. Hlavní zásady pro výrobu a umísťování štítků:

 1. Rozměr textového pole informačního štítku bude max. 150 x 50 mm, rozměr vlastního štítku je odvislý od detailního technického provedení, šíře volného okraje od písma musí být alespoň 5 mm. Textové pole může obsahovat max. 4 řádky, do každého z řádků lze umístit nejvíce cca 20 znaků, proto je vhodné a potřeba užívat u delších názvů vhodné zkratky. V textu na štítcích se užívají zásadně pouze malá písmena bez ohledu na pravidla českého pravopisu (tzn. i v názvech apod.)
 2. Ve všech případech se použije běžná sazba slepeckého Braillova písma bez jakýchkoli stranových úprav! Výrobce slepecké sazby musí pro montáž štítku označit levý horní okraj každého štítku. Označení musí zůstat znatelné i po vystřižení jednotlivých štítků z fólie. Na rubovou stranu plechového štítku musí výrobce nalepit štítek papírový s klasickým písmem a identickým obsahem. Informace v Braillově (lícová strana) i klasickém (rubová strana) písmu budou čitelné (zleva doprava a shora dolů) při otáčení štítku podle svislé osy.
 3. Štítek se umísťuje zásadně na pravou boční stranu sloupku (stojiny), event. skříně - při pohledu ve směru projíždějícího vozidla - tzn. na stranu odlehlou od nástupní hrany do vozidla a to ve výšce spodního okraje textového pole min. 120 cm, resp. výšce horního okraje textového pole max. 150 cm nad pochozí plochou.. Štítek se umísťuje pro čtení shora dolů.
 4. Potenciálním dodavatelem vysázených matric pro výrobu štítků je Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, tel.: 222 211 160, Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1.
 5. Pokud je štítek plechový, budou začištěné hrany a jeho upevnění bude umožňovat výměnu při aktualizaci údajů. Štítek je možno umísťovat do speciálně vytvořeného rámečku, který však nesmí zhoršovat podmínky pro čtení. Minimální volný okraj mezi rámečkem a textem musí být alespoň 5 mm.
 6. U dočasně rušených označníků zastávek je možno informační štítek "zaslepovat" samolepící fólií (přelepkou) s textem např. "dočasně zrušeno". Tyto přelepky mohou být objednány u výrobce štítků.

Zásadní informace:

Aby byly štítky na označnících bezpečně najitelné, musí k těmto prvkům navádět i akustický orientační systém, tzn. akustické majáčky na ploše autobusového terminálu VPN tl. č. 1 a zároveň i odjezdové a příjezdové tabule s aktuálními informacei na VPN tl. č. 6! Pokud není v souladu hmatový a akustický systém nebo je mimo legislativní pravidla, stává se systém i jednotlivé prvky pro danou skupinu nefunkční, nepoužitelný, až nebezpečný a nelegislativní. 

Další typy štíktů a vyzkoušení výrobci


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.