Zábradlí a bezpečnost chodců


Obrázek

Zábradlí z pohledu legislativy a bezpečného a samostaného pohybu osob se sníženou schopností orientace

Zábradlí jako důležitý prvek ve městě plní různorodou úlohu. Z hlediska osob s omezenou možností orientace (nevidomých a slabozrakých) je třeba zdůraznit dopravně - bezpečnostní funkci, tak jak je uváděna ve vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. Příloha č. 1 bod 1.2. 

1.2.10. " Vnitřní i vnější pochozé plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumísťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky..."

Zábradlí najdeme u složitějších přechodů, na nástupních ostrůvcích, také na rozhraní chodníku a vozovky jako ochranný prvek v místech snížení chodníku atp.

Požadavky na zábradlí řeší Technické podmínky č. 186 Zábradlí na pozemních stavbách, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Zábradlí z hlediska bezpečnosti a orientace uživatelů chodců i řidičů jako prvek na komunikacích by mělo být dostatečně kontrastní, v dopravních stavbách nesmí splývat s okolím. 

Citace odpovědi Ministerstva dopravy na žádost Metodického centra SONS ČR:

"Dne 26.9. 2014 obdrželo Ministerstvo dopravy Vaši žádost o stanovisko na barvu zábradlí umisťovaných v prostoru a mimo prostor místních komunikací.

Technické podmínky TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích uvádějí, že vrchní nátěr zábradlí v extravilánu se provádí šedou barvou a v intravilánu střídavě barvou bílou a rumělkovou červení. Technické podmínky jsou vydávány Ministerstvem dopravy a jsou pouze doporučujícími předpisy, nikoli závaznými předpisy. Technické podmínky, stejně jako normy vznikají za účasti odborníků v dané oblasti, prochází mnohdy několika připomínkovými řízeními, a jejich cílem je mimo jiné sjednotit požadavky a potřeby v silničním hospodářství ve všech úrovních, tj. od plánování, projektování, provoz až údržbu a opravy. Jejich závaznost např. na místních komunikacích je ovšem na vlastníkovi, který je oprávněn v dané věci vydávat vlastní předpisy a jimi regulovat vzhled veřejných prostranství.

Zároveň se však ztotožňujeme s Vaším výkladem, kdy je nutné rozlišovat použití zábradlí, a to podle účelu a umístění. V prostoru místních komunikací je hlavní funkcí zábradlí zabránění vstupu chodců do jízdního pásu a usměrnění pohybu chodců. Zábradlí je podle § 26 odst. 1 písm. q) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dopravním zařízením a vyžaduje tedy stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. V takovém případě podporujeme, aby jeho barva odpovídala obecně používaných principům zvýraznění, tedy střídavě bílá a červená barva. Mimo prostor místní komunikace a na jeho vnějším okraji, kdy již zábradlí neplní funkci jako v předchozím případě, ale ochraňuje např. chodce před pádem, není potřeba toto barevné označení dodržovat ani stanovovat místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Jak již bylo uvedeno výše, tento požadavek není závazný a je tedy na vlastníkovi komunikace, zda bude dodržovat obecně přijímané, doporučované a především ověřené principy bezpečnosti v prostoru komunikací.

Ing. Milan Dont, Ph. D., ředitel, Odbor pozemních komunikací"

 

Fota:

 

zábradlí (jpg; 5 MB)

 

Zábradlí bez kontrastu

zábradlí (jpg; 4 MB)

Zábradlí s dostatečným kontrastem, s vodicí funkcí 

   
   

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.