Silniční konference 2018 Ostrava podklady


Silniční konferecne 2018 Ostrava

Podklady

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - formát pdf 

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

 

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z. s. 2017/18)

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci: (aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

TZÚS  technické návody seznam

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáčky pro zrakově postižené

Certifikace prvků - hmatových dlažeb dle TN TZÚS dle nařízení vlády č. 163/2002

Hmatový kontrast - technické řešení

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017 - příklad

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

Hmatné štítky a leg. - technické řešení

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky, bezpečnost chodců a vyhláška

 

ČKAIT - profesionální poradenství pro bezbariérové řešení staveb

Prezentace ke stažení Prezentace Silniční konference 2018 Ostrava SONS (pdf; 5 MB)

Chybná řešení ??:

Havířov, ul. 17. listopadu, přechody - trasa pro chodce a cyklisty?

Ostrava Poruba - nebezpečné pěší komunikace

Karviná a pěší komunikace

Hranečník - autobusový terminál

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob se sníženou schopností orientace

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.


Bilance 26. Silniční konference konané v Ostravě.

1 024 delegátů z 250 organizací, 94 vystavovatelů v 61 expozici, 50 přednášek.

Fota z akce:

 


Obrázky

Výstavnípanel Výstavnípanel
Výstavnípanel Výstavnípanel
Konzultace Konzultace
Konzultace Konzultace
Konzultace Konzultace
Konzultace Konzultace