Předzahrádky

Publikováno 01.06.2019 22:07 Brašna František


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Předzahrádky

Fota: Chybné a nebezpečné řešení předzahrádky

Předzahrádky restaurací a zrakově znevýhodnění chodci

Legislativa

Jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona, totiž vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v § 4, odst. (5) praví: „Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru.”

Jak to má být zabezpečeno technicky pak říká bod 1.2.10. přílohy 1 citované vyhlášky: „Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.” Bod 1.2.1. přílohy 2 pak ještě upřesňuje: „Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.” Ještě níže je uvedeno, že zmíněný průchozí profil lze na malou vzdálenost výjimečně snížit na 900 mm.

Na prováděcí vyhlášku 398/2009 Sb. stavebního zákona není výjimka. Pokud dojde k bezpečnostnímu problému z tohoto důvodu, tak jsou odpovědni – projektant, schvalovatel, dodavatel, dozor, provozovatel …

Předpis jednoznačně ukládá, že trasa chůze na veřejném prostranství musí mít vodicí linii, ať již přirozenou nebo umělou, zřetelnou pro bílou hůl. Průchozí profil bez zasahujících překážek musí být široký alespoň metr a půl, jen výjimečně a na malou část trasy se může zúžit na 0,9 m. Kdybychom to vztáhli pouze na předzahrádky restaurací, tak její obrys musí být vyznačen něčím, co zjistí bílá hůl – třeba pódiem alespoň 0,1 m vysokým nebo nějakou jinou pevnou zarážkou / zábranou ve výšce mezi 0,1 m a 0,25 m. To by se stalo umělou vodicí linií, která by nás vedla mimo předzahrádku. Plůtek do výšky 1,1 m by pak byl ideální, zkušenější nevidomí chodci by asi na něm netrvali (legislativa ale ano). Zbytek chodníku předepsané šířky alespoň 1,5 m by dovoloval pohodlné míjení chodců s dětskými kočárky, případně i s ortopedickými vozíky. Sloup veřejného osvětlení, strom apod. ve vzdálenosti alespoň 0,9 m od předzahrádky by nevidomého chodce při správné technice chůze s bílou holí neměl ohrozit.

Pro samostatný a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností orientace (nevidomé a slabozraké) nepotřebujeme v tomto případě žádný nadstandard, postačuje, pokud bude dodržena legislativa.

Jako varianta „podesta”, „podsada” s dostatečně tuhým zábradlím je vlastně ideální řešení, bílou holí dobře najitelné – stane se přirozenou vodicí linií, chodec neublíží sobě, zákazníkům podniku ani nedojde k poškození věcí, mobiliáře apod.

V reálu: Pokud je v uvedené výšce (viz text vyhlášky) po obvodě tuhá nepřevratná konstruce, tzn. vodicí prvek pro hůl a zábradlí, je toto akceptováno.

Pokud je třeba podrobnější výklad, případně konkrétnější upřesnění legislativy, uvádíme doporučující kontakt na profesionály – tvůrce prováděcí vyhlášky stavebního zákona:

ČKAIT: (lze email i osobně – u I. P. Pavlova),

Poradenství pro projektanty, investory, dodavatele i zadavatele atd. zajišťuje ČKAIT:

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: https://www.ckait.cz/content/poradenstvi-pro-bezbarierove-uzivani

citace a zdroj viz:  http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-02/posudky-k-bezbarierovemu-uzivani-staveb/  


Časté dotazy a odpovědi:

1. je možná varianta umístění předzahrádky u obrubníku směrem ke komunikaci?

Je-li pochozí prostor dostatečně široký, a pokud zůstane průchozí prostor 1,5 m od přirozené vodicí linie (fasády objektu nebo jiná tuhá ekvivalentní konstrukce) odpovídá vše legislativě i uživatelským potřebám.

2. Může obrubník u vozovky tvořit vodící linii?

Vodicí linie – obrubník  směrem do ulice je CHYBNÝ výklad. Odporuje jak vyhlášce  398/2009 Sb., tak metodice výuky prostorové orientace a zároveň i bezpečnosti silničního provozu (v bezpečnostním odstupu od komunikace se nemá chodec nacházet). Podle obrubníku směrem do vozovky (do komunikace) se chodit s bílou holí nesmí.

3. Může být provedena i jiná úprava nově vzniké předzahrádky?

V případě nově vzniklé předzahrádky objektu je dle Vyhlášky i dle požadavků uživatelů na samostatný a bezpečný pohyb tento prostor nutné zajistit ekvivalentním způsobem, tj. zajistit oboustrannou bezpečnost jak pro osoby nevidomé, tak i slabozraké i vlastní personál se zákazníky. Proto je z těchto důvodů nutná tuhá konstrukce, ať již podesta, kamenné nepřevratné květníky nebo jiný způsob zajištění ochrany. Oficiálně vám jiný způsob této úpravy může odsouhlasit jen vydavatel této vyhlášky.


Fota příkladů dobrých i chybných řešení úprav předzahrádek:

 (JPG; 4 MB)

Předzahrádka – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., neomezena přirozená vodicí linie. 

 

Předzahrádka 2 (JPG; 3 MB)

Předzahrádka – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., bez vodicí linie, možnost poškození majetku, možnost zranění jak chodce, tak návštěvníka restaurace.

 

 Předzahrádka 3 (JPG; 2 MB)

Předzahrádka – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., bez vodicí linie, možnost poškození majetku, možnost zranění jak chodce, tak návštěvníka restaurace.

 

 Předzahrádka 4 (JPG; 2 MB)

Předzahrádka – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., bez vodicí linie, možnost poškození majetku, možnost zranění jak chodce, tak návštěvníka restaurace.

 

 Předzahrádka 5 (JPG; 3 MB)

Předzahrádka – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., bez vodicí linie, možnost poškození majetku, možnost zranění jak chodce, tak návštěvníka restaurace.

 

 (jpg; 203 KB)

Předzahrádka – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., vytvořena vodicí linie.

 (jpg; 230 KB)

Předzahrádka – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., vytvořena vodicí linie.  

  (jpg; 1 MB)

Předzahrádka – řešení jen za podmínky dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb.: vytvořená vodicí linie musí mít délku min. 1,5 m a v daném směru chůze podél předzahrádky nesmí být přerušena na délku více jak 8 m.

  (jpg; 1 MB)

Předzahrádka – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., bez vodicí linie, možnost poškození majetku, možnost zranění jak chodce, tak návštěvníka restaurace.

  (JPG; 4 MB)

Předzahrádka – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., neomezena přirozená vodicí linie. 

Veřejný prostor

Navazující informace obecně

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.