Žaloba na Českou televizi – konec seriálu

Publikováno 14.05.2019 21:32 Volejník Rudolf


Letos jsem tu psal už dvakrát o žalobě Václava Poláška na Českou televizi pro diskriminaci. Zjednodušeně řečeno: žalobce požadoval, aby Česká televize v hlavních zpravodajských pořadech překládala slovem všechny cizojazyčné vstupy, které slovem obdrží tak, jak to dělala do roku 2011. Pro osvěžení paměti a podrobnější popis uvádím odkazy na předchozí dva příspěvky: https://www.sons.cz/zalobanact (příspěvek z 24.1.2019) a https://www.sons.cz/Zaloba-na-CT-vysledky-ankety-P4006881.html (příspěvek z 20.2.2019).

K 20. Únoru byl tedy na stole čtyřbodový návrh ČT, který téměř 80% respondentů v anketě odmítlo a pouhých 20% respondentů přijalo. Toto referendum ukázalo České televizi převažující náladu české nevidomé a slabozraké veřejnosti a žalobce usoudil, že díky tomu vznikne pravděpodobně prostor pro vyjednání příznivějšího kompromisu, než byl původní návrh ČT. Projevil tudíž osobní iniciativu a vyvolal jednání s hlavními aktéry žalované strany (bez právních zástupců) s rizikem, že druhá strana nabídku odmítne; a riziko vyšlo – hlavní aktéři se sešli a dojednali téměř hotovou variantu mimosoudního smíru. Posléze proběhlo i úřední prostředkování (mediace), ale tím vás nebudu zdržovat – bylo vlastně zbytečné a kdyby se bylo protáhlo jen o pět minut, stálo by obě strany hned několik tisíc korun. Následovalo doladění a podpis mimosoudní dohody, jejíž součástí byla i podmínka zpětvzetí žaloby. To vše se odehrálo koncem dubna a začátkem května.

Každého jistě zajímá, co dohoda o mimosoudním smíru obsahuje. Skládá se z pěti článků a my se budeme zabývat pouze věcným obsahem; formální součásti ponecháme k přečtení a zvážení stranám sporu.

V prvním článku je uvedena podstata žaloby. Druhý článek popisuje setkání u mediátorky; je slovem stvrzena první verze dohody o mimosoudním smíru a dojednání o tom, oč má být ještě doplněna a jak upřesněna.

Článek 3 obsahuje nejpodstatnější součást dokumentu, takže stojí za víceméně věrné ocitování: „Mgr. Polášek a Česká televize se shodli v tom, že nemají zájem řešit vzájemný spor nadále soudní cestou a proto vyústilo jednání mezi Českou televizí a Mgr. Poláškem ve vzájemnou Dohodu o uzavření tohoto mimosoudního smíru:

 1. Česká televize bude zařazovat do vysílání pořad „Zprávy ve 23“ s přemluvením cizojazyčné promluvy do češtiny, a to pilotně v průběhu měsíce května 2019 s garancí od června 2019.
 2. Česká televize zařadí podcast, tedy zvukovou formu k pořadu Události, přístupnou na webu České televize, a to do …“ 21:00 téhož dne. „Cizojazyčné promluvy v podcastu budou přemluveny do češtiny. Podcast bude pilotně zařazován od června 2019, s garancí od července 2019.“
 3. „Česká televize využije platformu audiopopisů jako technickou platformu pro vysílání pořadu Události. Audiopopisy budou obsahově vybaveny tak, aby byly kvalitnější a vyhovovaly informačně lépe osobám se zrakovým postižením:
  1. Odstraněno bude rušivé popisování záběrů a čtení jmen vyjadřujících se osob přes text reportáže.
  2. Bude doplněn zvukově srozumitelný český hlasový překlad u cizojazyčných vyjádření.
  3. Pro audiopopisy bude vyčleněna osoba s redakčním oprávněním, která bude na informační hodnotu „nových“ audiopopisů dohlížet. Opatření dle tohoto bodu bude pilotně realizováno od srpna 2019, s garancí od září 2019.“
 4. „Obě strany vyjádřily vůli nadále spolupracovat na zkvalitňování zpřístupňování pořadů pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
 5. Do 10 dnů od podpisu této dohody o mimosoudním smíru se zavazuje Mgr. Polášek ke zpětvzetí žaloby uvedené v článku 1.
 6. Každá strana této dohody si nese jakožto účastník řízení své náklady řízení ze svého.“

Shrnuto a podtrženo: ve zprávách v sedm večer uslyšíme český překlad cizojazyčných zpravodajských vstupů přijatých slovem na zvukové stopě audiopopisu. V devět si budeme moci přehrát na internetu více či méně věrnou reprízu hlavních zpráv s českým přemluvením cizojazyčných vstupů bez použití speciální stopy (češtinu uslyší každý). A nakonec: v jedenáct večer uslyšíme čerstvé zprávy s českým přemluvením cizojazyčných vstupů opět pro všechny.

Žalobci, jeho právnímu zástupci i našemu právnímu odborníkovi se shora uvedený kompromis jeví jako rozumný a přiměřený. Lze jen doufat, že ČT své závazky dodrží. Pokud nám všem mohu radit: nechme televizi vydechnout a nebazírujme pedanticky na termínech obsažených v dohodě – pár týdnů ve srovnání s uplynulými osmi lety povýšeného ignorování naší skupiny nás nezabije.

Rudolf Volejník