Systém AVAS – otázky a odpovědi

Publikováno 20.11.2018 13:00 Brašna František


chodec a tiché auto

 

Ticha auta a systém AVAS - otázky a odpovědi (aktuální stav k 12. listopadu 2018)

V posledních deseti letech EBU lobbovala za řešení nebezpečí tichých automobilů. Příští rok vstoupí v platnost evropská legislativa. Z tohoto důvodu je v současné době uvedenému tématu věnovaná v médiích pozornost. Tento dokument shrnuje nejdůležitější body v reakci na otázky z médií a odkazuje na příslušnou část legislativy.

1)                Jaká je s elektrickými vozidly potíž?

Při nízkých rychlostech jsou elektromobily takřka neslyšitelné, takže je pro chodce obtížné je detekovat. V důsledku toho americký časopis "Wired" udává, že elektrické vozy mají o 37 % vyšší pravděpodobnost, že se stanou účastníky nehody s chodci, než vozidla tradiční [Stinson 2017].

Toto je obzvláště problematické u nevidomých a slabozrakých (NS) chodců, kteří potřebují zvukové podněty, aby si byli vědomi vozidel, jež jim kříží cestu. Kromě toho NS chodci využívají zvukové podněty ze souběžného provozu k bezpečnému přecházení ulice. Bez nich NS osoby čelí obrovským problémům v oblasti bezpečnosti provozu, které omezují jejich schopnost samostatně se pohybovat v každodenním životě. Britský deník "The Guardian" odkazuje na studii, z níž plyne, že 93 % všech NS osob mělo problémy s elektrickými vozidly [Doward 2018].

Tiché automobily jsou problémem i pro všechny ostatní zranitelné účastníky silničního provozu. Patří sem mimo jiné děti, cyklisté, starší osoby a chodci, kteří jsou momentálně rozptýlení. Tyto skupiny se spoléhají na akustické informace, které v dopravních situacích doplňují jejich vizuální podněty.

2)                Co dosud organizace NS osob udělaly?

Evropská unie nevidomých (EBU) pracuje na tichých automobilech od roku 2009. Tyto snahy se zintenzivnily na úrovni Světové unie nevidomých (WBU) poté, co v Japonsku před přibližně pěti lety nevidomý chodec a jeho vodicí pes zemřeli v důsledku dopravní nehody s elektrickým vozidlem. Ve svých kampaních různé organizace NS osob prosazovaly povinnost osadit všechna tichá vozidla "akustickým varovným systémem vozidla" (AVAS).

3)                Co v této věci dělá Evropská unie?

V dubnu 2014 Evropská unie přijala nařízení 540/2014. To nařizuje všem výrobcům vybavit svá elektrická a hybridní vozidla systémem AVAS. Od 1. července 2019 budou muset mít všechny nové typy vozidel systém AVAS. Od 1. července 2021 budou muset mít úplně všechna nová vozidla AVAS [EU 540/2014, čl. 8]. Toto nařízení je okamžitě závazné pro všechny členské státy EU, jakož i pro Švýcarsko a Norsko. V praxi to znamená, že všechna elektrická vozidla prodávaná nebo dovážená do EU v sobě musí mít AVAS.

Příloha VIII nařízení 540/2014 specifikuje technické podrobnosti řešení systému AVAS. Tato příloha byla v červnu 2017 podstatně změněna a rozšířena prostřednictvím delegovaného nařízení Komise 2017/1576 [EU 2017/1576]. Tento zákon je okamžitě závazný pro všechny členské státy. Evropská komise v současné době připravuje další delegované nařízení zakazující v Evropě tlačítko dočasné deaktivace (viz bod 11 níže).

4)                Co v této věci dělá OSN?

Souběžně s výše uvedeným začala pracovat na mezinárodním standardu pro AVAS Evropská hospodářská komise OSN (UNECE). V říjnu 2016, její Světové fórum pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel (WP29) přijalo nařízení OSN č. 138, s názvem „Jednotná ustanovení týkající se schvalování tichých silničních dopravních prostředků s ohledem na jejich sníženou slyšitelnost” [OSN 138]. V listopadu roku 2017 WP29 aktualizovalo tuto normu na aktuální verzi nařízení OSN č. 138.01 [OSN 138.01]. Ačkoli není tato norma závazná, poskytuje vodítko výrobcům automobilů v Evropě, Asii a Severní Americe.

5)                Jak AVAS funguje?

AVAS je důležitým bezpečnostním prvkem pro řešení problémů, jež přinášejí tiché automobily. AVAS vytváří uměle zvuk. A to buď prostřednictvím reproduktorů nebo pomocí vibrací konstrukčních prvků vozidla. Ani předpisy EU a ani OSN neobsahují žádná ustanovení o tom, jakým způsobem by měl být zvuk generován. To je ponecháno na výrobcích vozidel.

6)                Které vozy budou systémem AVAS vybaveny?

Pravidla pro AVAS platí pro všechna elektrická a hybridní vozidla kategorií M a N, což znamená všechna soukromá a užitková vozidla se čtyřmi a více koly. Pravidla AVAS se tudíž vztahují na automobily, přepravníky, autobusy a nákladní automobily [EU 540/2014, čl. 2; OSN 138.01, odst. 1].

7)                Kdy bude AVAS aktivován?

AVAS se bude aktivovat, pokud vozidlo pojede rychlostí nejvýše 20 km/h [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. II.2.a; OSN 138.01, odst. 6.2]. To platí i pro couvání [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. II.2.a; OSN 138.01, odst. 6.2.2]. Předpokládá se, že při vyšších rychlostech vytváří pneumatiky a vzduch dostatečnou úroveň hluku. Vozidlo může navíc vydávat zvuk v klidovém režimu, tj. když se nepohybuje, ale toto není povinné [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.3.a(ii); OSN 138.01, odst. 6.2.4].

8)                Jaký zvuk bude AVAS vytvářet?

EU je jasné, že "zvuk musí být podobný zvuku vozidla téže kategorie vybavené motorem s vnitřním spalováním" [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.3.a]. AVAS tedy nebude produkovat „pípání”, zvuk obyčejně spojovaný s varovným signálem, a nebude produkovat ani zvuk napodobující „kosmické lodi” nebo „zvuky přírody”. Výrobci mohou ve vozidle nabídnout více zvuků, z nichž si řidiči mohou vybrat [OSN 138.01, odst. 6.2.5].

Kromě toho musí být zvuk vytvářený systémem AVAS nepřetržitý a musí z něj být "snadno poznat chování vozidla, například automatickou změnou hlasitosti nebo charakteristik zvuku synchronizovaných s rychlostí vozidla" [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.3.a]. V praxi to znamená, že většina výrobců bude měnit hlasitost zvuku a jeho výšku, když budou dávat najevo zrychlení.

9)                Jaké jsou úrovně hlasitosti AVAS?

Při rychlosti 20 km/h je minimální hladina akustického tlaku pro AVAS 56dB(A) [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.3.a(i); OSN 138.01, odst. 6.2.8]. To je zhruba ekvivalentní hlučnosti chladničky. Maximální hladina akustického tlaku pro AVAS je definována jako úroveň hlučnosti běžného vozidla [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.3.c] nebo alternativně 75 dB(A) [OSN 138.01, odst. 6.2.7]. Při rychlostech nižších než 20 km/h by měly být hlasitosti zvuku postupně nižší [OSN 138.01, odst. 6.2.8]. Výrobci podle všeho své systémy AVAS cílí na tyto minimální hodnoty. To znamená, že elektrické vozy vybavené systémy AVAS nezvýší hlučnost ulic v porovnání se současností.

10)             Jak se AVAS testuje?

EU se odkazuje na OSN, pokud jde o podmínky, za nichž se testuje soulad s předpisy pro AVAS [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.4]. OSN mimo jiná pravidla upřesňuje, že mezi AVAS a zkušebním mikrofonem nesmějí být v poloměru 50 metrů přítomny žádné velké prvky nebo lidé [OSN 138.01, příloha III, odst. 2.1.2]. Mikrofon je umístěn ve výšce mezi 2 cm a 120 cm nad úrovní terénu [OSN 138.01, příloha III, odst. 3.1]. Hluk pozadí je do výpočtu zahrnut [OSN 138.01, příloha III, odst. 2.3].

11)             Jsou v Evropě povolena tlačítka dočasné deaktivace?

Současná podoba nařízení EU č. 540/2014, aktualizovaná v delegovaném nařízení 2017/1576, umožňuje řidičům použitím tlačítka dočasné deaktivace AVAS odpojit [EU 2017/1576, příloha VIII, odst. III.2.b]. Výchozím nastavením je, že systém AVAS se zapíná při spuštění motoru.

Předpis OSN však tlačítko dočasné deaktivace jasně zakazuje [OSN 138.01, odst. 6.2.6]. Evropská komise v současné době pracuje na dalším delegovaném nařízení, které tlačítko v Evropě povinně zakáže. Očekává se, že toto delegované nařízení vstoupí v platnost začátkem roku 2019. Veškerá vozidla s AVAS od 1. července 2019 nebudou mít tlačítko dočasné deaktivace. Již nyní mohou výrobci v EU dodržovat normu OSN a tlačítko dočasné deaktivace neosazovat.

12)             Jaká je role národních vlád?

  • Nařízení EU je bezprostředně platné ve všech členských zemích EU. Vlády členských zemí se proto nemusí AVAS zabývat.

Národní vlády nicméně mohou hrát roli při modernizaci existujících elektrických vozidel bez AVAS. Britské noviny "The Guardian" odhadují, že do konce roku 2018 se bude v Evropě na silnicích pohybovat kolem 1 350 000 elektrických vozidel [Vaughan 2018]. Jen zanedbatelná menšina z nich bude vybavena systémem AVAS. Národní vlády mohou poskytnout zvláštní prostředky na dovybavení těchto vozidel systémem AVAS. To může být obzvláště důležité pro elektrické autobusy a další dopravní prostředky, které byly zakoupeny s veřejnou podporou.

13)             Neexistují k AVAS nějaké alternativy?

Tři nejčastěji navrhované alternativy k AVAS pro řešení bezpečnostních problémů tichých vozidel jsou řešení založená na holi, řešení založená na aplikacích a řešení založená na vibracích. Žádné z těchto alternativních řešení se neukázalo jako životaschopné v nezávislých testech, které byly provedeny v uplynulých letech univerzitami a výzkumnými institucemi.

Za prvé, lidé navrhují, že bílé hole by měly mít nějaký vestavěný mechanismus varování. Tímto způsobem by mohly být nevidomé osoby upozorněny na blížící se elektrická vozidla. Zřejmým problémem s tímto návrhem je, že tiché automobily jsou také nebezpečné pro děti, cyklisty nebo starší osoby a žádná z těchto skupin nepoužívá bílou hůl ve svém každodenním životě.

Za druhé, lidé navrhují, že na smartphonech by mohla existovat nějaká bezpečnostní aplikace, díky níž by lidé mohli být upozorněni na blížící se automobil. Tyto aplikace by mohly komunikovat přímo s automobily, bez nutnosti vytvářet zvuk. Problémy s tímto návrhem spočívají v tom, že ne každý má smartphone, že technologie pro komunikaci vozidel není dostatečně pokročilá a že je velmi nepraktické mít telefon v každodenním provozu vždy připravený pro navigaci.

Za třetí, lidé navrhují, že pro dotčené osoby by mohl existovat nějaký vibrační přijímač, který by je upozorňoval na blížící se automobil. Výhodou tohoto systému by byla absence zvuku. Problémem s tímto návrhem je, že lidské ucho je velmi sofistikovaný a vycvičený smysl, který může přiměřeně naznačovat směr, vzdálenost a zrychlení vozidla. Vibrace takovéto informace nemohou přiměřeně zprostředkovat.

14)             Je EBU s AVAS spokojena?

EBU považuje shodu na závazném požadavku pro AVAS na evropské úrovni za významný úspěch. Zároveň však vidí tři oblasti, v nichž se právní předpisy EU mohou zlepšit. Za prvé, systém AVAS by měl být aktivní při rychlosti až do 30 km/h. Za druhé, minimální hlasitost systému AVAS by měla být dostatečně navýšena. Za třetí, i nepohybující se nastartované vozidlo by mělo povinně vydávat zvuk. EBU ve směru těchto bodů pomůže v roce 2021 Evropské komisi při vyhodnocování pravidel [EU 540/2014, čl. 11].

A konečně EBU považuje zkušební prostředí pro AVAS předepsané OSN za příliš nerealistické pro stanovení hlasitostí relevantních pro bezpečnost.

z anglického originálu Benedikta van den Booma přeložil 15. listopadu 2018 se zachováním původních anglických odkazů Jan Urbánek, SONS ČR, z. s.

Systém AVAS stav k 2019 03 ČR

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.