Štítky haptické, braillské a reliéfní

Publikováno 02.04.2020 01:50 Brašna František


Štítky haptické (hmatné, reliéfní, s braillským popisem, s piktogramy)

Štítky a legislativa

Z vyhlášky 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Příloha 3
Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce
"5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením
Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby."

Metodická pomůcka MMR s názvem "Dveře na veřejná hygienická zařízení a do veřejných šaten se vybavují hmatovými štítky pro nevidomé"

Verze, varianty, příklady:

Popisované typy:

WC - Ž (wc ženy), WC - M (wc muži), WC - Ž bezbariérové, WC - M bezbariérové, WC - bezbariérové (bezbariérové = v reliéfu "piktogram" (symbol), v braillském písmu psáno: "bezbariérové", přebalovací pult (+ piktogram), pokladna, infopult, bankomat, bankomat výběrový, štítky pro sektorizaci viz kap. 7 a 8, směrnice č. 118/2017:

https://zdopravy.cz/wp-content/uploads/2019/06/20170901_Sm118_orientacni_system.pdf 

https://docplayer.cz/69101202-Smernice-szdc-c-118-orientacni-a-informacni-system-v-zeleznicnich-stanicich-a-na-zeleznicnich-zastavkach.html

Technický popis štítků:

Vzhledem k množství a přístupnosti informací je na štítku použito v horní části reliéfní písmo v kombinaci s piktogramem a v dolní části pod čarou je obsahově totéž písmem braillským.

Reliéfní (haptické) písmo:

K správnému, dobrému, rychlému a přesnějšímu čtení se používá písmo dobře hmatné, tzn. bezpatkové, písmo dáno jednoduchými čarami (linie čar o stejném profilu, linie písma v řezu ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku), použita jen velká písmena. Doporučená výška písma 20 mm. Písmo s liniemi šířky 1,3/3 mm, sklon 45° (tj. pata/horní kraj šikmost v řezu linie, výška 0,8 mm - viz technická dokumentace níže ve schématu).

Braillské písmo:

Standardní normové písmo (standard braillského písma pro ČR Marburg Medium), pro rychlejší čtení minimum znaků, použita jen malá písmena (bez předznaků pro velká písmena), v textu oddělovat jen mezerou (bez pomlček). Viz https://www.sons.cz/Braillovo-pismo-a-pozemni-a-dopravni-stavby-P4008055.html

Jednotlivé body braillského písma o stejné barvě jako reliéfní text (pokud je reliéfní písmo, tak i kontrastní).

Reliéfní text oddělen od braillského textu vodorovnou čarou o stejném řezu linie jako je linie reliéfního písma v textu nad.

Braillský text je vertikálně i horizontálně osazen uprostřed plochy pod vodorovnou čarou (pro štítky osazované na dveře do jednotlivých místností).

Od písma (reliéfního i braillského) k okraji štítku po obvodě je minimálně 6 mm čistá plocha (určeno pro správnou detekci znaků). V případě kotvení štítků jiným způsobem než lepení (šroubování, nýtování) je vhodné štítek o tento kotvící prvek zvětšit.

Okraj celého obvodu štítku má zkosené hrany (stejně jako vlastní linie písma).

Podkladový plast - pro štítky umísťované nad klikou dveřního křídla - barva blízká barvě dveří
Výškové osazení - 200 mm nad klikou dveří (viz vyhláška 398/2009 Sb.)
Přikotvení štítku - lepení, nýtování, šroubování (kotvící prvky jsou zapuštěné, se zapuštěnou hlavou, nevystupují nad základní plochu s textem)

Technická dokumentace a fota z realizace:

Štítky pro rozlišení místností (osazení 200 mm nad klikou dveřního křídla - viz Vyhláška 398/2009 Sb.):

 

Štítek WC ZENY (jpg; 12 KB)

Štítek na dveře: "WC ŽENY"

Štítek wc ženy muži technický popis (jpg; 510 KB)

Štítek na dveře: WC MUŽI, WC ŽENY

- technický popis

Štítek WC ZENY BEZBARIEROVE (jpg; 16 KB)

Štítek na dveře: "WC ŽENY BEZBARIÉROVÉ"

 

Štítek WC MUZI BEZBARIEROVE (jpg; 16 KB)

Štítek na dveře: "WC MUŽI BEZBARIÉROVÉ"

Štítek wc ženy muži bezbariérové technický popis (jpg; 499 KB)

Štítek na dveře: WC MUŽI, ŽENY BEZBARIÉROVÉ

- technický popis

Štítek WC BEZBARIEROVE (jpg; 14 KB)

Štítek na dveře: "WC BEZBARIÉROVÉ"

 

Štítek WC ženy muži (jpg; 25 KB)

Štítek na vstupní dveře: "WC ŽENY MUŽI"

 

Štítek WC ženy muži bezbariérové (jpg; 35 KB)

Štítek na vstupní dveře:

"WC ŽENY MUŽI BEZBARIÉROVÉ"

 

 Štítek WC ženy bezbarierové a sprcha (jpg; 27 KB)

Štítek na dveře:

"WC ŽENY BEZBARIÉROVÉ A SPRCHA"

 

Štítek PŘEBALOVACÍ PULT (jpg; 11 KB)

Štítek na dveře: "PŘEBALOVACÍ PULT",   ("PŘEBALOVACÍ KABINA")

Štítek Přebalovací pult - technický popis (jpg; 306 KB)

Štítek na dveře: "PŘEBALOVACÍ PULT"

- technický popis

Štítky na dveře - fota z realizace

Štíek foto wc ženy (jpg; 73 KB)

Foto - štítek na dveřím křídle "WC ŽENY"

Štíek foto wc muži bezbariérové (jpg; 95 KB)

Foto - štítek na dveřím křídle "WC MUŽI BEZBARIÉROVÉ"

Štítky pro rozlišení sektorů na železnici - viz směrnice SŽDC č. 118/2017  (stavby s realizací po r. 2017)

Štítky umístěny ve výšce 1400 -1600 mm nad hranou prvního schodu při výstupu z podchodu na nástupiště železniční stanice, tj. vpravo nad zábradlím, nad místem, kde je na zábradlí osazen štítek s popisem označení kolejí u plochy nástupiště. V případě, že je vpravo při výstupu z podchodu osazen eskalátor a schodiště je od eskalátoru vlevo, bude štítek umístěn vlevo ve stejné výšce a ve stejné pozici.

Štítek je na podkladovou konstrukci (stěnu) lepen. V případě jiného typu osazení (nýtování, šroubování a pod.) budou hlavy těchto kotvících prvků zapuštěny do plochy základového plastu (v žádném případě nic kromě textu nevystupuje nad povrch s textem).

Barva štítků je určena specifikací v SŽDC č. 118/2017.

Písmo reliéfní i braillské je stejné barvy, kontrastní vůči podkladu.

Popis štítku: (štítek osazen nad pravým madlem, nad prvním schodišťovým stupněm při výstupu z podchodu na železniční nástupiště) - čtení zleva doprava

šipka vlevo - znamená: ve směru chůze, po výstupu na plochu nástupiště jsou sektory A až C (sektory A, B, C - pomyslný rastr, který dělí pochozí plochu po cca 50 m),

svislá čára - teoretické místo na ploše násupiště / horní hrana posledního schodišťového stupně /

šipka vpravo - znamená: proti směru chůze na ploše nástupiště, tzn. na opačné straně jsou sektory D-E (sektory D, E)

V případě, že na ploše štítku před nebo za svislou čarou není žádná informace, znamená to, že zde nástupiště tímto směrem nepokračuje (podchod je na konci nástupiště) - nejsou zde sektory

V braillském textu, tj. pod čarou je stejná informace. Šipka je reliéfní, písmena jsou použita jen malá (tzn. bez předznaku pro velká písmena). Text je zarovnán doleva.

Celková velikost štítku je dána množstvím informací (na výšku je konstantní a na délku je proměnná dle skutečných dat).

(zdroj: štítky pro sektorizaci - podklad SŽDC s.p. Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, kap. 7 a 8, směrnice č. 118/2017)

https://zdopravy.cz/wp-content/uploads/2019/06/20170901_Sm118_orientacni_system.pdf

https://docplayer.cz/69101202-Smernice-szdc-c-118-orientacni-a-informacni-system-v-zeleznicnich-stanicich-a-na-zeleznicnich-zastavkach.html)

Štítek označení sektorů (jpg; 44 KB)

Štítek označující směr a polohu sektorů na železniční stanici /zastávce/ po výstupu na plochu nástupiště v obou směrech (ve směru chůze na nástupišti i v protisměru)

Štítek Označení sektorů technický popis (jpg; 486 KB)

Štítek označující směr a polohu sektorů na železniční stanici /zastávce/ po výstupu na plochu

nástupiště - technické informace

 

Štítky na bankomatech

písmo reliéfní i braillské, stejného profilu, technické parametry viz výše uvedený popis

barva podkladového plastu dle zadání (dle požadavku investora), oba typy písma jsou kontrastní

umisťování štítků především na zařízeních, která nejsou jednoznačně rozpoznatelná, jsou umístěna v prostoru nebo k nim vede umělá vodící linie (interiérová neb stavební úprava)

štítky doporučeno nalepit v blízkosti nároží, ve výšce 1200 - 1400 mm nad podlahou ve směru přístupu

Štítek BANKOMAT (jpg; 21 KB)

Štítek označující "BANKOMAT"

Štítek BANKOMAT VÝBĚROVÝ (jpg; 34 KB)

Štítek označující "BANKOMAT VÝBĚROVÝ"

 

 

 

 

 

 

 

Ověřený a vyzkoušený výrobce:

Ján Lešňovský
Cestné Prvky s.r.o.
Borová 3295 / 36
010 01 Žilina, SK
email: info@cestneprvky.sk
tel: +421 911 87 87 89
http://www.cestneprvky.sk/

Ing. Martina Turpin, MBA
ORISYS, s.r.o.
U Pivovaru 3
26301 Dobříš, ČR 
+420 724 999 496
martina.turpin@orisys.eu
www.orisys.eu


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2017 (c)