Co je hmatový kontrast

Publikováno 23.07.2020 10:12 Brašna František


Pochozí dlažba v exteriéru, hmatový kontrast a legislativa

s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace (tj. nevidomých a slabozrakých) a legislativní podklady  

dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona vyhlášky číslo 398/2009Sb. (vydané MMR), musí být zajištěn u certifikované dlažby tzv. "hmatový kontrast"  dle odst. 1.2.2.

Citace:

"...pás musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. ", tzv. musí mít funkční hmatový kontrast.

Vyhláška včetně příloh (kompletní vyhl. č. 398/2009Sb.) je ve formát pdf ze stránek MMR ke stažení přímo zde.

Tato úprava se týká lemování varovných pásů, signálních, hmatných pásů a jejich křížení nebo odsazení.

Technické upřesnění a popis "hmatového kontrastu" je dáno v technických návodech certifikovaných prvků, tzn. jaké má být okolí certifikovaných prvků, aby byly prvky funkční, bezpečné a použitelné pro danou cílovo skupin.

Certifikace hmatových prvků probíhá na základě nařízení vlády ČR č. 163/2002.

Seznam TN, které se týkají těchto požadavků (formát pdf z www TZÚS):

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(celý seznam na www TZÚS)

Citace z TN TZÚS v poznámce k bodu 8:

„Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.“

 

Pokud je v okolí signálního, varovného nebo jiného hmatného pásu použita dlažba, která nevyhovuje těmto podmínkám, je použita např.: pražská dlažba, mozaika (50x50, 60x60 mm nebo zámková dlažba 100x200 mm, typu „H“, „I“ apod.), to je dlažba s mnoha spárami, tak nesplňuje legislativní zákonné požadavky a je velmi obtížně rozeznatelná až nerozeznatelná od svého okolí a pro osoby se sníženou schopností orientace (slabozraké, nevidomé) je nepoužitelná až nebezpečná.

Na výše uvedené není výjimka.

Lemování certifikovaných prvků:

Signální pás – lemování z obou stran stejné, v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek (pozn. z uživatelského hlediska /přestože není uvedeno ve vyhl./: legislativně není omezena délka pásu, ale při délce signálního pásu nebo umělé vodící linie nad 8-10 m bez vystupujících vodících konstrukcí velmi rychle klesá jeho použitelnost a není zajištěn plynulý a bezpečný pohyb osob).

Varovný pás - lemování ze tří stran (ze směru přístupu chodce z bezpečného prostoru (např.: chodníku), v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek, vzhledem k typu prvku (hranice bezpečného a nebezpečného prostoru) je nutno zajistit jeho stoprocentní funkčnost.

Vodící linie lemování z obou stran stejné, v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek. Uživatelsky – pokud má prvek vést, musí být dobře najitelný a bezpečně použitelný.

Hmatný prvek (např. podélná hranice mezi chodníkem a cyklostezkou) – min. lemování ze strany chodníku v šíři 250 mm za výše uvedených podmínek, tzn. ze strany možného přístupu. Uživatelsky – musí být prvek správně a dobře najitelný a bezpečně použitelný.

 

Dlažba a její lemování je pro chůzi, zachování směru, nalezitelnosti zájmových bodů velmi důležitá. Tato úprava je velmi zásadní u lemování pásů, které označují změnu dopravního režimu, oddělují bezpečné a méně bezpečné místo.

Nedodržení tohoto požadavku velmi snižuje bezpečnost chodců. 

Uživatelský výstup při certifikaci výrobku

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění lze využít:

profesionální a profesní poradenství ČKAIT: poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené, kde se lze z pozice projektanta / dodavatele / investora dozvědět maximu technických i právních informací k dané problematice.

Certifikace prvků - hmatových dlažeb dle TN TZUS a nařízení vlády č. 163/2002 pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace viz prováděcí vyhláška stavebního zákona 398/2009Sb.

 

Signální pás a lemování (jpg; 83 KB)

Foto 1

Signální pás a lemování chybne (jpg; 99 KB)

Foto 2

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s., 2018 (c)