Akustické majáčky a jejich umisťování

Publikováno 31.05.2022 15:30 Brašna František


Akustické orientační majáčky a jejich umístění pro bezpečné a funkční použití osobami nevidomými a slabozrakými, tj. osobami se sníženou schopností orientace  

Jedna z nejdůležitějších činností při pohybu v prostoru je co nejpřesnější získávání aktuálních informací o daném místě. S tímto souvisí i umísťování akustických orientačních majáčků, které zajišťují bezpečný přístup a navedení k danému konkrétnímu bodu.

Povinnost umisťovat akustické prvky pro orientaci osob se zrakovým postižením (orientační hlasové majáčky) vyplývá z požadavku prováděcí vyhlášky stavebního zákona vyhl. č. 398/2009 Sb., § 5, odst. 2. Požadavky na technické řešení stanovují body 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Orientační hlasové majáčky jsou stanoveným stavebním výrobkem podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a podléhají posouzení shody dle § 5 nařízení. Certifikace se provádí postupem dle technického návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků. Pro vybraný prvek je platný TN TZÚS 12.03.07 Akustické orientační a informační majáčky pro zrakově postižené, uvádějící základní požadavky, které je nutné splnit. Jedním z požadavků je také umístění akustického prvku do výšky 2,5 – 4,0 m. Toto umístění má dva důvody – zabezpečení vůči možnému vandalizmu, ale zejména zajištění bezpečného kvalitního akustického výstupu a jeho směrovosti.

Akustický orientační majáček se umísťuje v ose zařízení, výtahu, eskalátoru, resp. v ose soustavy zařízení (tj. v ose součtu všech ramen eskalátoru), v horní i dolní stanici, max. 1 m před hranou hřebene eskalátoru.

Pozice majáčků vychází z dlouhodobého ověřování vlastností akustických prvků v reálném prostředí a má vazbu na bezpečné užívání pohyblivých schodů. Technicky není problém vyjmout orientační hlasový majáček z vnějšího pouzdra a integrovat přímo do tělesa technologického dopravního zařízení,

Při umístění majáčku pod průchozí výšku), tzn. blížící se pochozí úrovni je funkce zařízení velmi omezená. Akustický výstup z majáčku se tříští a odráží o blízké a navazující konstrukce, o podlahu a je ovlivněn i proudem cestujících, kteří jej buď pohlcují, nebo mění směrovost. Uživatelsky není směrovost zajištěna, prostor je matoucí a místo zvyšování bezpečnosti a použitelnosti takovéhoto prostoru se stává opak, bezpečnost se velmi snižuje a zvyšuje se akustický hluk. Majáčky nemají dostatečnou směrovou funkci a užívání eskalátorů tak není bezpečně použitelné pro osoby se zrakovým postižením. Je to prověřeno praxí.

Shrnutí:

  • Pozice akustických prvků pro nevidomé vycházejí z uživatelských zkušeností a dlouhodobého ověřování v reálných podmínkách a musí být respektovány. Zajišťují optimální akustický výstup v prostoru, směrovou funkci majáčku a tím i bezpečnější pohyb těchto chodců.
  • Orientační hlasové majáčky je možné integrovat do jiných konstrukcí při zajištění dostatečného krytí, napájení a v případě technologického zařízení také datového propojení s řídící jednotkou, ale i tak musí být zajištěna bezpečná slyšitelnost a srozumitelnosti výstupních informací
  • Je možné specifikovat designové vlastnosti akustických prvků (je dáno jen zadáním a objednávkou)

Související: 

Majáčky a příklady frází


Metodické centrum odstraňvání bariér SONS ČR, z.s. 2022 (c)