12/2019 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

Publikováno 19.11.2019 10:52 Zajíc Luboš


Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 12/2019

Předvánoční, dvanáctou porci rad a informací věnujeme čtyřem kratším informativním pasážím o:

 • formulářích žádostí o dávky;
 • EET;
 • zvýšení limitu doplatku na léčiva a
 • zvýšení důchodů od ledna 2020.

 

Formuláře žádostí podávaných na Úřad práce ČR

Jak všichni čtenáři vědí, o mnohé dávky ze systému sociálního zabezpečení určené osobám se zdravotním postižením se žádá na Úřadu práce ČR. A předpokládám, že mnozí jste k podání těchto žádostí používali elektronické formuláře na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Některé z vás mohlo zaskočit, že zhruba od druhé poloviny října nejsou tyto formuláře na dříve užívané adrese k dispozici. To proto, že formuláře byly přepracovány a přesunuty na adresu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Otevřete-li v internetovém prohlížeči výše uvedený odkaz, octnete se na úložišti formulářů. K navigaci na stránce můžete využít pohyb po nadpisech, najdete zde formuláře zařazené do následujících sekcí:

 • Státní sociální podpora;
 • Pomoc v hmotné nouzi;
 • Příspěvek na péči;
 • Osoby se zdravotním postižením;
 • Sociálně-právní ochrana dětí;
 • Přílohy – ty se ještě dělí na prohlášení, potvrzení, doklady a ostatní.

Pokud odkliknete jednotlivé formuláře, naleznete pak možnost vytištění prázdného formuláře pro ruční vyplnění, u většiny z nich je k dispozici i tzv. interaktivní formulář sloužící k vyplnění přímo na webu a následnému vytištění či uložení na Váš počítač, z něhož je pak možné vyplněný formulář opět vytisknout nebo odeslat např. prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu, vlastníte-li elektronický podpis. Výhodou těchto nových formulářů je, že obsahují pro žadatele celkem užitečné informace, co vše bude k jednotlivému formuláři třeba doložit. Zásadní (doufejme že provizorní) nevýhodou je, že formuláře nejsou stoprocentně přístupné; na řešení tohoto problému budeme rozhodně tvrdě tlačit.

 

EET – dlouho očekávaná novela již byla přijata

O elektronické evidenci tržeb z hlediska nevidomých rozhodně neinformujeme poprvé, uvidíme, zda po poslední přijaté novele půjde o informaci, s níž si bude možné nějaký čas vystačit.

Poslední novela má číslo 256/2019 Sb. A její ustanovení nabývají účinnosti od 1. listopadu t. r., resp. 1. února, resp. května roku příštího – to znamená, že zákon má tzv. dělenou účinnost, tedy různá ustanovení budou závazná od různých dat.

Pro naši komunitu je podstatný bod 26. novely, který upravuje ustanovení § 12 odst. 3 písm. n), tedy tzv. tržby vyloučené z evidence, který zní takto:

„Evidovanou tržbou nejsou také tržby

n) poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

 1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1,
 3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a
 4. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1.“

Toto ustanovení nabylo účinnosti již 1. listopadu 2019. Z jeho znění lze dovodit, že se nevztahuje na poplatníka daně z příjmů právnických osob, tedy pokud by nevidomý přijímal tržbu např. za společnost s ručením omezeným, osvobození se na něj velmi pravděpodobně nevztahuje. Další podstatnou podmínkou je také fakt, že nevidomý podnikatel nesmí mít zaměstnance, popř. spolupracující osoby, ledaže by tito zaměstnanci nebo spolupracující osoby byli též nevidomými či hluchoslepými držiteli průkazu ZTP/P.

Povinnost evidovat tržby pro další profese novela zavádí od 1. května 2020, vyloučeny budou tržby přijímané v rámci přesně vymezených činností poskytovatelů sociálních služeb.

 

Ke snížení limitu doplatků na léčiva

Problematice doplatků na léčiva v rámci veřejného zdravotního pojištění jsme se podrobně věnovali v článku 10/2018, který najdete na tomto odkazu:

https://www.sons.cz/10-2018-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-v-Praze-P4006245.html

Z iniciativy Národní rady osob se zdravotním postižením došlo ke snížení limitu doplatků za kalendářní rok na 500 Kč u dalších kategorií osob. V době, kdy jsme předchozí článek publikovali, se tento limit týkal jen osob ve věku od 70 let. Podle nové úpravy (od 1. ledna 2020) však stejný limit platí i u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. Z této úpravy vyplývá, že se limit 500 Kč nevztahuje na poživatele, kterým je invalidní důchod v I. nebo II. stupni vyplácen. Při překročení tohoto limitu je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Zájemce o bližší informace o tom, co se do limitu započítává, odkazuji na zmíněný předcházející článek na toto téma. Nyní považuji za důležitější upozornit na to, že ten, kdo chce, aby mu v případě překročení pětisetkorunového limitu mohl být v příštím roce přeplatek vrácen, a hlavně, aby se mu platby od počátku roku započítávaly, musí o to svoji pojišťovnu požádat. K žádosti je třeba posudkem nebo rozhodnutím o invaliditě svůj nárok doložit.

Zvýšení důchodů

Již po několik let informujeme na přelomu kalendářních roků o způsobu zvýšení invalidních, starobních i ostatních důchodů. Ani letošní rok v tomto ohledu nebude výjimkou. Od lednové splátky roku 2020 se zvýší důchody takto:

Základní výměra se zvýší o 220 Kč a pro všechny důchody bude činit 3 490 Kč.

Procentní výměra bude navýšena o 5,2 % a o částku 151 Kč.

Níže několik příkladů, jak se důchody reálně zvýší:

Pobíral-li někdo důchod ve výši 8 000 Kč, jeho důchod bude od ledna činit 8 617 Kč.

Částky 10 721 Kč se dočká ten, kdo pobíral dosud důchod ve výši 10 000 Kč.

Jedenáctitisícový důchod se zvýší o částku 773 Kč, 12 825 Kč bude pobírat poživatel, který dosud disponoval dvanáctitisícovým důchodem a jako poslední příklad uveďme, že 14 929 Kč bude moci utratit od ledna ten, kdo dosud požíval důchod ve výši 14 000 Kč.

Kromě toho, že nám všem přeji, aby se navýšení důchodů beze stopy nerozpustilo v navýšení cen, Vám přeji vrchovaté naplnění adventního očekávání v podobě radostné oslavy druhých nejvýznamnějších křesťanských svátků, tedy Vánoc.

 

Za Sociálně právní poradnu v Praze se s Vámi v  příštím roce načtenou těší

Luboš Zajíc