TZUS a certifikace


TZUSlogo (jpg; 5 KB)     TZÚS a certifikace

Technické návody TN TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci: (aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

Aby byl prvek funkční, bezpečný a použitelný musí být zachován jeho hmatový a barevný kontrast (viz vyhl. 398/2009 Sb.)

Hmatový kontrast je definován v TN, kde je formulováno, jak má vypadat okolí certifikovaného prvku, aby byl prvek použitelný a bezpečný! pro danou cílovou skupinu.

Seznam TN TZÚS:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

Popis TN 12.03.04 / 2022

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(viz seznam TN na www TZÚS)

Kontakt :  TZÚS Plzeň certifikace prvků dle nařizení vlády 163/2002
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00  Plzeň

pobočka Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, tel.: 382 337 315; 377 243 331, mob: 734 432 127 

Certifikace prvků (dle nařízení vlády 163/2002 Sb.) - nutný podklad pro návrh, schválení, realizaci a kolaudaci stavby

Certifikaci zajišťuje TZÚS na základě požadavku výrobce nebo dodavatele. Prvky nebo předměty musí splňovat primárně požadavky konkrétních technických návodů (viz TN 12.03.xx) v aktuálním znění (pozn. např. prvky typu "H", šestihrany, osmihrany a více hrané reliéfní prvky dané TN neslpňují). Potřebné vstupy pro uživatelské posouzení, jeden z nutných podkladů pro vydání certifikace:

- Jednoznačný (nezaměnitelný) název prvku již v této fázi, který je řešen, aby byl dohledatelný s uživatelským doporučením, výstupem TZÚSu a obchodní nabídkou firmy
- vzorky prvků / dlažeb (o přenositelné velikosti) - s finálním povrchem (na SONS)
- fotodokumentace prvku - elektronicky (přikládáme)

- technický list, kromě povrchu, který se automaticky předpokládá, že splňuje požadavky na pochozí geometrii dle daného TN, prvek je dán i svými fyzickými jednoznačným i rozměry (šxdxv)

- technická dokumentace - elektronicky (pdf, dwg, dxf..) - kótované výkresy, půdorys, nárys, bokorys, řez (včetně kót i hran, spár mezi prvky i spár v pochozí úrovni) 

- s ohledem na prováděcí vyhlášku stav. zákona i návaznost, tzn. zajištění funkčnosti bezpečného hmatového kontrastu po osazení dle daného TN, prvních 250 mm od prvku reliéfního, tzn. spárořez (půdorys) s přídlažbou s kótami a popisem a popisem všech funkčních prvků viz níže

dle příkladu (s dokótováním dle reálného stavu):

Dlažba s výstupky - půdorys x řez (jpg; 64 KB) Dlažba s výstupky - kladení (jpg; 106 KB)  Dlažba s výstupky - kladení s přídlažbou (jpg; 103 KB)  Dlažba - rovinná přídlažba (jpg; 44 KB) 

Dlažba drážkovaná půdorys x řez (jpg; 92 KB)  Dlažba drážkovaná - kladení (jpg; 111 KB)  Dlažba drážkovaná - kladení s přídlažbou (jpg; 111 KB)

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017 - příklad 2

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

Hmatový kontrast - technické řešení

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění (i právní) lze využít profesionální poradenství ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pracoviště Praha viz Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2012-2024

aktualizace 2022/12, 2021/02, 2020/03, 2017/05