Ohlédnutí za Oblastním shromážděním ve Vsetíně

Publikováno 13.04.2022 13:09 Odbočka Vsetín


Obrázek

Vsetínští členové se sešli na Oblastním shromáždění v sobotu dne 9. dubna 2022 ve známém a útulném prostředí Restaurace Domu kultury ve Vsetíně. Pozvání na tuto sobotní akci přijali viceprezident Jan Šnyrych a místostarostka Města Vsetína Mgr. Simona Hlaváčová. Po úvodním slovu, přivítání všech přítomných a běžných formalitách, jako volby komisí, seznámení se statistikou členské základny a seznámení s programem, předsedkyně předala slovo paní místostarostce.  Tato po přivítání přislíbila pomoc při odstraňování bariér pro zrakově postižené v rámci velké rekonstrukce nejprve vlakového a poté autobusového   nádraží, vyslovila přání pokračovat ve stávající velmi dobré spolupráci s městem a na závěr popřála všem přítomným hlavně zdraví. Dále byli přítomní členové a hosté seznámení se zprávou o činnosti za uplynulý rok a ještě před přestávkou si vzal slovo viceprezident. Jménem svým a vedení SONS pozdravil přítomné s poděkováním za pozvání a zpočátku navázal na naši zprávu o činnosti a vyzvedl aktivní činnost. Ve svém dalším projevu vzpomněl J. Šnyrych činnost navigačního centra, novinky v online prostředí, soutěž v Braillovu bodovém písmu a dále popsal práci ve své funkci.

Následovala přestávka, kde přítomní obdrželi občerstvení, kupovali si losy do soutěže o ceny, členové se zapisovali na aktivity a předávali si své poznatky.

Po přestávce se všichni zaposlouchali do přednesených zpráv o hospodaření za uplynulý rok, rozpočtu a plánu činnosti na stávající období. Další body se nesly v duchu seznámení s bariérami v regionálních městech, novinkami z prodejny Tyflopomůcek. Ing. Filgasová seznámila přítomné s aktuální situací na našem pracovišti. Členové jednohlasně odsouhlasili navýšení členského příspěvku od roku 2023 z 50,- Kč na 100,- Kč, zápisné ve výši 20,- Kč zůstává beze změny.

V diskuzi zazněl dotaz na změnu Oblastního shromáždění z tradičního celodenního sobotního na pracovní den v odpoledních hodinách. Tato změna byla jednohlasně zamítnuta. Oblastní shromáždění je pro členy sváteční den, kde nejen získají nové informace, ale zároveň si mají možnost popovídat, předat si své poznatky, rozptýlit se při soutěži o ceny, ale také zazpívat a zatancovat.

Na závěr dopolední části přednesla předsedkyně návrhové komise usnesení, které bylo jednohlasně přijato.

Následoval společný oběd, po kterém se shromáždění neslo v duchu zábavy. Nejprve vystoupil náš lidový vypravěč pan Václav Valášek s ukázkou své knihy. 

Přesně před třemi lety na jarním Oblastním shromáždění křtil náš lidový vyprávěč Václav Valášek první díl knihy „Gizdi a koltuni aneb historky dětské“ v jejímž úvodu píše:

Chcete-li, nechte se touto knihou přenést na Severní Moravu do jedné pohraniční vesnice, ještě před několika léty obývané sudetskými Němci.  Dostanete se tak do padesátých let minulého století a začtete se do řady příběhů, jejichž hrdinou je kluk jménem Venca. Zde se v šestačtyřicátém roce narodil a se svými šesti staršími sourozenci prožil velice chudobné, avšak to nejkrásnější dětství.

Určitě se dokážete povznést a odpustíte, když v následujících řádcích, pro zachování co největší autenticity, narazíte na přímou řeč psanou v nářečí, kterým se tenkrát mluvilo.

Ostatně tímto dialektem se ještě dnes v mnohých rodinách mluví a lidé jej označují coby ostravštinu, ačkoli název lašský by byl přesnější. Možná bude dobré uvést, že pojmy gizdi a koltuni které jsou v názvu knihy, je totéž co lumpové a uličníci.

V soutěži vyhlášené Obci spisovatelů nazvané „O cenu Miloslava Švandrlíka za nejhumornější knihu vydanou v roce 2018 “získala ze dvaceti přihlášených autorů Čestné uznání za čtvrté místo. Například spisovatelka Halina Pawlowská měla smůlu a byla snad o deset míst níže. 

Dnešní Oblastní shromáždění nám poobědovou siestu zpestřila jeho manželka čtením z volně navazujícího druhého dílu.

Dále probíhaly dotazy, předávání informací a poznatků k proběhnuvším i nadcházejícím aktivitám, kde se členové zároveň přihlašovali na tyto aktivity.

Vyvrcholením odpoledního programu bylo losování soutěže o ceny.

Po losování probíhala volná zábava při harmonice s naší milou Evičkou Daňkovou, kde si přítomní měli možnost zazpívat a zatancovat. 

Oblastní shromáždění bylo ukončeno dle plánu v 16:00 hod.. Předsedkyně poděkovala všem za účast, popřála hodně optimismu a pevného zdraví. Členové odcházeli velmi spokojeni, s poděkováním a úsměvem na tváři. 

 

Ludmila Pavelková

 


Obrázky