Nabíhající schody z pohledu OSSO


Obrázek

Nabíhající schody z pohledu OSSO

Schody a jejich značení

Požadavky jsou definovány v Příloze č. 1 k vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. v článku 2. Schodiště a vyrovnávací stupně a platí stejně tak pro hlavní schodiště jako pro vyrovnávací, úniková ostatní schodiště:

„2. Schodiště a vyrovnávací stupně 

2.0.2. Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16. 2.1.1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.

2.1.2. Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm.

2.1.3. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením

2.2.1. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.″

Z uvedené legislativy vyplývá, že řešení schodiště s nabíhajícím stupněm je nevhodné a nesprávné řešení s nečekaným prvkem a jedná se o nepochopení daných pravidel.

Z uživatelského pohledu může dojít k ohrožení bezpečnosti, zranění chodce. Cesta stoupání schodištěm i chůze dolů je pro chodce komplikovanější. Alternativou řešení takových schodišť mohou být rozdělená schodiště s konkrétními stupni, oddělená zábradlím. 

Dále z uvedené legislativy vyplývá, že umísťování varovného pásu před schodištěm není správným řešením, je matoucí a v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Foto: nesprávné řešení schodiště 

zapuštěné schodiště (jpg; 6 MB) zapuštěné schodiště (jpg; 3 MB)

 Přístupné objekty schodiště (jpg; 1 MB)  (jpg; 6 MB)

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.