Kandidát na prezidenta SONS Luboš Zajíc

Publikováno 05.11.2019 14:58 Volejník Rudolf


Kandidátský program a několik základních informací o mně

Jmenuji se Luboš Zajíc a rozhodl jsem se na X. celostátním shromáždění, které se uskuteční v květnu 2020 v Táboře, ucházet o hlasy delegátů pro výkon funkce prezidenta SONS ČR, z. s.

Předkládám první verzi programu, seznam mých představ, kam by měla SONS pod mým vedením směřovat, co považuji za základní pilíře SONS a co byste ode mě ve funkci prezidenta mohli očekávat.

Jde o jakýsi nástin, který by měl od září 2019 až do shromáždění sloužit jako východisko pro diskusi se všemi, kteří o ni projeví zájem; doufám, že právě díky diskusím může v programu dojít ke změnám, obohacením.

Budu-li zvolen, nechci bořit. Chci navázat na to, co již je vybudováno, co funguje. Strukturu SONS tvoří cca 70 oblastních odboček, máme 2 pobočné spolky (Tyflopomůcky a Středisko výcviku vodicích psů), šest zájmových a profesních klubů, zaměstnáváme cca 210 zaměstnanců. Tuto strukturu považuji za solidní základ, jehož si vážím a chci na něm stavět.

1. Komunikace

Nezastupitelnou roli SONS vnímám v poctivém vnitrokomunitním tříbení, formulování a posléze vysvětlování a hájení zájmů komunity zrakově postižených navenek. Komunitou zrakově postižených mám zde i níže na mysli členy i nečleny SONS. Chci nastolit ještě otevřenější komunikaci, jde mi o skutečné naslouchání celé komunitě zrakově postižených, rád bych také zlepšil prezentaci naší práce na veřejnosti. Komunikaci si nepředstavuji jako jednostranné vykládání mých názorů a stanovisek, ale tak, že já poslouchám a velmi důkladně a poctivě zvažuji názory mého protějšku. Jako prezident bych si vyhradil každých 14 dní pravidelný termín na komunikaci s kýmkoliv, kdo o to bude stát a zároveň bych pravidelně každý měsíc informoval o své činnosti.

2. Objektivita a odvaha

SONS by se neměla bát zaujímat veřejná, co nejobjektivnější, odborná, ale je-li třeba i jednoznačná stanoviska k tématům, která souvisí s naší komunitou.

3. Spolupráce, koordinace

Ačkoliv je SONS největší celostátní organizací zrakově postižených poskytující mnoho užitečných služeb na odborné úrovni, měla by vnímat pluralitu, nejen ona je jedinou poskytovatelkou služeb zrakově postiženým, nemá patent na rozum. Buďme otevřenější vůči všem subjektům, právnickým i fyzickým osobám, které mají chuť a zájem vyvíjet činnost ve prospěch zrakově postižených. Jejich aktivity musíme vnímat a hodnotit z hlediska prospěchu komunity, jejích jednotlivců a vše pozitivní podporovat. SONS má být jakýmsi koordinátorem, nikoliv soupeřem, konkurentem. To ale neznamená kývnout na každý, třeba i mediálně atraktivní nápad, na jakoukoliv nesmyslnou aktivitu. Musíme podporovat to, co je smysluplné a prospěšné pro zrakově postižené.

4. Zaměstnanci SONS

Snaha o zaměstnávání zrakově postižených v pražském ústředí i na pracovištích oblastních odboček SONS je správný trend, musíme však klást větší důraz na zvyšování profesionality zaměstnanců, jejich skutečný přínos. Chtěl bych organizaci přátelskou, její vedení i zaměstnance otevřenější, komunikativnější, profesionálnější. SONS je neziskovou organizací, její zdroje na mzdu zaměstnanců jsou omezené; tento limit chci co nejvíce kompenzovat přátelským prostředím, vzájemnou vstřícností mezi vedením i zaměstnanci a nastavováním co nejlepších pracovních podmínek. SONS je spolkem nás samotných těžce zrakově postižených osob, ale to nesmí vést k tomu, že bychom se dopouštěli jakéhosi apriorního nadřazování postižených nad vidící, kteří mohou v prospěch zrakově postižených vykonat stejně mnoho práce.

5. Vztah SONS k dalším organizacím zdravotně postižených

Působení SONS na celostátní úrovni by mělo být konstruktivnější. Zrakové postižení je specifické, ale je třeba, abychom si více uvědomovali průsečíky s ostatními zdravotními postiženími, musíme více spolupracovat, než dávat okázale najevo naši výlučnost. Podporuji opětovné odpovědné zvážení podmínek vstupu SONS do NRZP, v rámci níž však musíme být schopni jasně deklarovat a obhajovat zájmy naší komunity.

6. Legitimita SONS

Legitimita SONS stojí na dvou pilířích: spolkové aktivity a odbornost. Oběma těmto pilířům musí být věnována stejně intenzivní pozornost.

7. Respekt, podpora a důstojnost

Komunita těžce zrakově postižených je relativně malá, máme poměrně málo osobností, které jsou ochotné a schopné pracovat ve prospěch ostatních. Mým záměrem je takové lidi vyhledávat, podporovat je, spolupracovat s nimi a budou-li o to mít zájem, zapojit je do našich aktivit. SONS musí podporovat schopné zrakově postižené osobnosti, zároveň nesmí zapomínat na mnoho těch, kteří se se svým zrakovým postižením teprve snaží vyrovnat a na ty, pro které je zrakové postižení natolik limitujícím handicapem, že ani při maximální podpoře neobstojí na pracovním trhu. SONS musí hledat a prosazovat řešení, která by umožňovala všem těmto zrakově postiženým lidem co nejdůstojnější život.

8. Vzdělávání

Schopnost člověka vést relativně samostatný život a fungovat jako rovnoprávný člen společnosti (nejen na papíře) se formuje zejména v dětství; u těžce zrakově postižených to platí snad stonásobně. SONS má intenzivně hledat a prosazovat takový systém vzdělávání zrakově postižených, který by podporoval rozvoj nejen znalostí ale zejména potřebných sociálních dovedností, aby byly každému dány co nejlepší možnosti stát se maximálně soběstačným a zároveň schopným nabídnout něco, co bude obohacením pro společnost. K tomuto cíli určitě nepovede ani stoprocentní „segregace“ ve speciálních školách, ani stoprocentní inkluze.

9. Efektivní dělení kompetencí

Vítám probíhající snahu o systémové řešení kompetencí a dělení oblastí působnosti mezi SONS a jí založenými OPS, na prvním místě všech úvah však má být snaha o prospěch celé komunity, nikoliv boj o nadřazenost jedné organizace. Tentýž přístup bych pochopitelně vyžadoval od všech partnerů.

10. Zahraniční spolupráce

Chci pokračovat, spíše rozšířit spolupráci SONS s obdobnými organizacemi v zahraničí, jakož i s EBU, WBU ale i EDF. Část legislativy s dopadem na nás se řeší na evropské úrovni, i zde by SONS měla sehrávat významnější roli. Oddělení, které se soustavně zabývalo vztahy se zahraničím, bylo oslabeno, této práci se věnuje poměrně malá pozornost, i to bych chtěl změnit.

Na závěr pár údajů o mně:

Je mi 45 let, jsem ženatý, mám dvě dospělé děti, jsem úplně nevidomý a žiji v Praze. Absolvoval jsem Konzervatoř Jana Deyla, pracuji již 25 let jako učitel hudby. V letech 2004 až 2011 jsem vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2009 až dosud pracuji v pražské sociálně právní poradně SONS.

Od roku 2012 jsem členem Republikové rady.

K mým koníčkům patří hudba, sport, literatura, a další.

Jsem si plně vědom, že součástí práce prezidenta je starost o zajištění materiálních zdrojů na činnost SONS a vím, že v ekonomické oblasti jsou mé zkušenosti a vzdělání nevelké. Jsem však odhodlán tento handicap překonat studiem dostupné literatury a budu se snažit o pečlivý výběr ekonomicky erudovaných spolupracovníků.

SONS musí být maximálně politicky neutrální, sám se však řadím k zastáncům liberalismu a právního státu

Pořadí mých hodnot, kterými se chci při práci prezidenta SONS řídit je: Morálka, právo, prospěch zrakově postižených; a to i při vědomí toho, že morálka je pojem těžko definovatelný.

 

Ke komunikaci nabízím tyto kontakty:

GSM: 604 231 326,

E-mail: zajic@braillnet.cz

Luboš Zajíc